عشق تو باران...

بزرگترین جا تو اینترنت برای آموزش عشق www.eshgh2baran.ir

ده قانون انسان بودن!!

قانون يكم: به شما جسمي داده مي شود. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد، بايد بدانيد كه در طول زندگي در دنياي خاكي با شماست.

قانون دوم: با دوستان مواجه مي شويد. در مدرسه اي غير رسمي و تمام وقت نام نويسي كرده ايد كه «زندگي» نام دارد. در اين مدرسه هر روز فرصت يادگيري دروس را داريد. چه اين درسها را دوست داشته باشيد چه از آن بدتان بيايد، بايد به عنوان بخشي از برنامه آموزشي برايشان طرح ريزي كنيد.
 

قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآيند آزمايش است، يك سلسله دادرسي، خطا و پيروزي هاي گهگاهي، آزمايشهاي ناكام نيز به همان اندازه آزمايشهاي موفق بخشي از فرآيند رشد هستند.
 

قانون چهارم: درس آنقدر تكرار ميشود تا آموخته شود. درسها در اشكال مختلف آنقدر تكرار مي شوند تا آنها را بياموزيد. وقتي آموختيد ميتوانيد درس بعدي را شروع كنيد.
 

قانون پنجم: آموختن پايان ندارد. هيچ بخشي از زندگي نيست كه درسي نباشد. اگر زنده هستيد درسهايتان را نيز بايد بياموزيد.
 

قانون ششم: جايي بهتر از اينجا و اكنون نيست. وقتي «آنجاي» شما يك «اينجا» مي شود به «آنجا»يي مي رسيد كه به نظر از «اينجا»ي فعلي تان بهتر است.
 

قانون هفتم: ديگران فقط آينه شما هستند. نمي توانيد از چيزي در ديگران خوشتان بيايد يا بدتان بيايد، مگر آنكه منعكس كننده چيزي باشد كه درباره خودتان مي پسنديد يا از آن بدتان مي آيد.
 

قانون هشتم: انتخاب چگونه زندگي كردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نياز را در اختيار داريد، اينكه با آنها چه مي كنيد بستگي به خودتان دارد.

 

قانون نهم: جوابهايتان در وجود خودتان است. تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه نگاه كنيد، گوش بدهيد و اعتماد كنيد.
 

 قانون دهم: تمام اينها را در بدو تولد فراموش مي كنيد. اگر مشكلات دانستني هاي درون را از ميان برداريد، همه اينها را به خاطر خواهيد آورد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:40  توسط کامران  | 

با شکست در عشق چه بايد کرد؟

به نام خالق عشق

1) تمرکز اين نوشتار بر روي عشق زميني و به تعبير ديگر عشق مجازي است، که در مقابل عشق حقيقي بازشناسي شده و مراد از آن محبت شديد (نه محبت معمولي) بين تنها و تنها دو فرد انساني است. عاشق و معشوقه ها در اين ميدان در چهار صورت قابل فرض اند: اول: عاشق و معشوق هر دو مرد باشند؛ دوم: عاشق و معشوق هر دو زن باشند؛ سوم: عاشق مرد و معشوق زن باشد؛ چهارم: عاشق زن و معشوق مرد باشد. در اين ميدان جاي سخن بسيار است و نگارنده در جاي ديگر به تفصيل به ماهيت و اقسام و... عشق پرداخته است (منصورنژاد محمد، عشق زميني، ناشر: مؤلف: 1381).
2) با فرض اينکه عشق بين دو فرد با تمام آثارش شکل گرفته (که حداقل اثرش آن است که اين محبت شديد، فقط بين دو فرد ساري و جاري است و به قدري شديد است که اين دو و خصوصا عاشق را از توجه به ديگران بازداشته است). ممکن است به دلايلي عاشق و معشوق، در حالي که همچنان به هم علاقه مند و نيازمندند، مجبور شوند که از يکديگر فاصله بگيرند و اين روابط و تجربه ها را قطع نموده و همديگر را فراموش نمايند. و از آنجا که فراموش کردن و پشت سر گذاشتن فضاهاي عميق، شديد و نفذ عشق، به هيچ عنوان کار سهلي نيست و ممکن است به جد در فعاليت هاي عادي فراد اختلال ايجاد کند، از اين رو لازم است که براي برون رفت از اين وضعيت به چاره جويي نشست و به اين سؤال پاسخ داد که در عشق ناکام و شکست خورده چه بايد کرد؟ چگونه بايد از اين فضا فاصله گرفت و به وضعيت عادي زندگي پرداخته و اين توان و فرصت را بيابند که از زندگي لذت ببرند؟
3) در پاسخ بدين مشکل و براي شکست خورده در ميدان عشق، حداقل دو دسته پيشنهادات، قابل توصيه اند:
الف) نسخه هايي غير از عشق:
از آنجا که فضاي عشق، تمام وجود آدمي را اشغال مي کند و به تمام ابعاد شخصيت آدمي معنا و شکل مي دهد، پس از خالي شدن چنين امر فراگير و نفذي، آدمي در قلب و جانش خلاهاي بسيار شديدي احساس مي کند که به نحوي بايد اين محيط خالي را پر کرد. از جمله مشغله هاي پيشنهادي، کارهاي سخت، جسماني، سنگين و نيز ورزشي است (کارهاي يدي، کوهنوردي، دويدن، شنا و...). ممکن است فرد را به سوي امور زيبايي شناختي، لطيف، فرحزا و قلبي فراخواند که مثلا به امور هنري و ادبيات بپردازد (شعر، موسيقي، خطاطي، نقاشي، شرکت در محفل ادبي و...). ممکن است غذايي که براي عاشق شکست خورده تجويز مي شود، از مقوله هاي جسمي و قلبي نباشد، بلکه او را به تلاش عقلاني جدي فراخواند (مثلا پژوهشهاي علمي، خصوصا ميداني و تجربي و...).
اينگونه نسخه ها گرچه ممکن است به عنوان دارو تلقي شوند که مي توانند بي قراري هاي شکست در عشق را موقتا آرام نمايند، اما في الواقع اينگونه توصيه ها، نسخه هاي دوانما هستند و حداکثر کارکرد آنها ايجاد نقشي مسکن و آرام بخش به صورت موقتي است و فرد بحران زده ممکن است از اين فضا قانع نشده و مجددا به حالت اول بازگردد.
ب) نسخه هايي بر مبناي عشق:
به نظر مي رسد که پادزهر اصلي عشق، همان عشق است و تنها با عشق مي توان توسن سرکش عشق را مهار نمود. عاشق شکست خورده در اين ميدان را نه مي توان و نه جايز است که از نعمت وجود عشق، بازداشت. نمي توان او را از اين فضا بيرون آورد، چون کسي که تجربه ي لحظه هاي شيرين، عميق و جذاب عشق را داشته، با هيچ تجربه ي ديگري به آن حد و گستره از تجربه هاي هجر و وصل، لذت و غم، آرامش و اضطراب، نمي تواند برسد و درنتيجه، هميشه در عطش و تشنگي مي ماند.
جايز نيست و نبايد گوهر عشق را از کسي گرفت، زيرا براي مهمترين بعد وجودي آدمي، يعني قلب، بهترين و لذت بخش ترين غذاست. از اين رو آنان که در اين موضوع به دنبال پاک کردن صورت مساله اند، بسيار به خطا مي روند. اينجاست که بايد براي جايگزيني فضاي عشق، تنها و تنها به عشق تمسک جست. به عبارت ديگر نبايد عشق را در آدميان جابجا کرد، چون نياز جدي است و جايگزيني مناسبتر، بلکه در حد خود ندارد، بلکه بايد معشوق را جايجا کرد و تغيين داد. اما مصداق معشوقها براي چنين عاشق بحران زده يي در سه سطح قابل فرض اند:
اول، معشوقه ي فراانساني:
مراد از مصاديق، معشوقه هايي هستند که جنبه ي تجرد داشته و قرار نيست عاشق با قالبي ملموس، مشهود و ملموس، مثل ساير اشياء و آدميان سروکار داشته باشد، بلکه با امور و مصاديق مجرد، غيرملموس و غيرمشهود مواجه است. به عبارت ديگر، براي فرار از عشق مجازي، مي توان به دامن عشق حقيقي چنگ زد. از آنجا که ورود به فضاي عشق حقيقي، توان، ادراک، تخيل و امکانات ويژه مي طلبد، که کار هر کسي نيست، عاشق ناکام از آنجا که تمزين پرواز، تلقين حرکتهاي سنگين روحي، تجربه ي تخيلهاي عميق و همه جانبه را دارد، بسيار مستعد است که در سطوح بالاتري نيز پرواز نمايد. از اين رو مي توان به اين گونه عاشقها گفت، وارد فضاي عشق الهي و معنوي شويد، با خدا سودا کنيد، با مسايل و اشخاص معنوي (مثلا معصومين) عشق بازي کنيد و عطش وجودي خودتان را از سرچشمه هاي اصيل و سالم عشق فراانساني سيراب کنيد و با توکل و توسل به آرامش برسيد.
اين راه رفتني، قابل وصول و نتيجه بخش است. (بد نيست از اين زاويه تجربه هاي معنوي مولانا پس از ازدست دادن شمس تبريزي و استاد محمدحسين شهريار پس از نوميدشدن از معشوقه اش مورد توجه و تامل قرار گيرند). اما راهي است صعب و سنگين و از اين رو در حد همه ي انسانها و هر سطح از عاشق فرومانده از راه نيست. اينجاست که در چاره جويي براي فرد شکست خورده در عشق، بايد وزنه هاي سبکتر و قابل حملتر از عشق حقيقي پيشنهاد کرد، در عين حال که اين راه را براي سالکان جدي، عاشقان توانا و روندگان با عزم جزم بازگذاشت و بر روي آن به عنوان راه حلي اساسي تکيه کرد.
دوم، معشوقه ي فروانساني: ممکن است به عاشق خسته گفت که چرا از طبيعت زيبا بهره نمي گيري و با آن مانوس نمي شوي؟ چرا از اين همه پرندگان و حيوانات متنوع و دوست داشتني غفلت مي کني و چرا خودت را پايبند امور و مصاديق غيرانساني نمي کني که پاسخهاي مناسبي نيز از آنان دريفت کني. مثلا چرا به تغذيه و تربيت پرندگان زيبا نمي پردازي؟ چرا با آب و گل خلوت نمي کني و آرامشت را از اين طريق نمي جويي؟ چرا با پروراندن برخي حيوانات که قدرشناس و وفادارند، مشغول نمي شوي؟و...
گرچه اينگونه معشوقه ها نيز جذاب اند و آدميان زيادي را نيز دلبسته ي خود کرده اند، ولي براي کسي که تجربه ي عشق انساني دارد و ناکام مانده است، اين گونه معشوقه ها به جهت پايين بودن سطوح توانايي ها و جذابيت ها، قانع کننده نبوده و لذتش ناقص بماند و از اين رو ممکن است فضاي غم و تلخي شکست مجددا براي او احيا شود. از اين رو اين جايگزيني در عشق، گرچه مفيد است و به عنوان معادلهاي غيرکامل، قابل تجويزند، اما مي توان نسخه هاي مناسبتري نيز براي اين درد تجويز نمود.
سوم، معشوقه ي انساني: در اينجا توصيه و تجويز آن است که اگر معشوقه يي به هر دليل از دست رفت، چرا يکي ديگر در حد او و ياشد بهتر از او را برنگزيند؟ به جاي يک انسان، به انسان ديگري مهر ورزيد و به معاشقه نشست. ممکن است گفته شود که اين تجويز سطحي و غيرجامع است. زيرا کسي که غرق در فضاي سنگين عشق است، معشوقه ي سابق تمام فضاي ذهني و جانش را اشغال کرده است. او نه جايي براي مهرورزيدن (در حد عشق) به ديگران دارد و نه اين فرصت و توان را دارد که براي جابجايي معشوق، عزم جزم کند و پادررکاب نمايد. اين اشکال بي وجه نيست، اما توصيه ي ما نيز بي قيد و شرط نيست و با رعايت اين قيود، برداشتن اين بار ممکن مي شود. در مسير جايگزيني معشوق، بايد به نکات زير توجه داشت:
اولا: چنين فرد بحران زده از تجربه ي کارشناسان و از مشاوره با صاحبنظران، هرگز غفلت نورزد. زيرا آشنايان با پيچ و خمهاي وجود آدمي و بحرانهايش، ممکن است راههاي ميانبر و حد وسطي را بشناسند که راه برون رفت از مشکل را براي ديگران بسيار تسهيل مي نمايند.
ثانيا: تغيير معشوقه، يک شبه و در اندک زمان به سادگي ممکن نيست. از اين رو به عاشق آسيب ديده بايد فرصت داد تا اندکي از مشغله هاي وجوديش فروکش کند. تجربه هاي تازه تر نمايد، با حوادث و مسايل نويي دست و پنجه نرم کند و اندک اندک از شعله هاي فروزان عشق، فاصله گيرد، تا قابليت و ظرفيت تجربه ي جديد و دريفت محبت فرد جديد را پيدا کند و از سويي ببيند که در درون نيازي اساسي وجود دارد و پاسخ مي طلبد، و از سوي ديگر به اينجا برسد که پاسخ شايسته براي آن حاجت ندارد، تا به فکر غذاي مناسب براي رفع آن نياز بيفتد.
ثالثا: آدميان بر اساس باورهايشان زندگي مي کنند. انسانها در قالبهاي ذهني و تصاوير ذهني خود، پيش فرضهايي دارند که مبناي ادراک و کنش آنان است. برخي از اين باورها صواب اند و بايد حفظ و تقويت شوند. اما بسياري از تصاوير ذهني اگر غلط هم نباشند، اين قابليت را دارند که جايگزينهاي مناسبتري پيدا کنند (و البته اگر غلط اند، بايد جايجا شوند). عاشق نيز از معشوق پيشين و شرايط يک معشوق مطلوب و... پيش فرضهايي دارد که با تامل و با راهنمايي فراد محبوب، مي تواند قالبهاي ذهني و پيش فرضهايش را جابجا کند، آنگاه آماده ي دريفت تجربه ي جديد خواهد شد.
رابعا: براي اينکه فضاي سابق مورد غفلت و فراموشي قرار گيرد، حتما بايد هر اثر، نکته، مطلب و اشياء مربوط به فضاي عشق پيشين در معرض ديد و در دسترس عاشق ناکام نباشد. از اين رو بايد هر آنچه که خاطره ي گذشته را تجديد مي کند، چاره جويي نمود و از آن عقبه رهايي يفت و فاصله گرفت، تا آنکه صفحه ي جانش آمادگي دريفت تجربه ي جديد را بيابد.
حاصل آنکه با رعايت شرايط فوق (مشاوره، فاصله ي زماني، تغيير تصوير ذهني و محو آثار پيشين) مي توان از تجربه ي شکست در عشقي رهايي يفته و با جايگزيني معشوق جديد، از زندگي لذت برد. واضح است که شرايط يادشده، بسترها را فراهم مي کند و فرد بحران زده بايد فعالانه بسترهاي لازم را در اين شرايط مناسب براي گزينش جايگزين مناسب فراهم کند و صفحه ي جانش را براي ورود فرد ديگر باز کند و آنگاه روح بحران زده و خسته اش به قرار برسد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:37  توسط کامران  | 

حرفهايي كه زنان عاشق شنيدنشان هستند

چيزي وجود دارد كه هر مردي لازم است درمورد همسرشاز آن مطلع باشد: گفتن چه حرفهايي باعث خوشحالي اوميگردد. وقتي سخن از تعريف و تمجيد بميان مي آيد زنانتـبـديل به هيولاي خـون آشـام گـرسـنـه اي مي گـردند كه هميشه بيشتر و بيشتر و بيشتر طلب ميكنند! و اگر شماخواسته شان را برآورده نماييد، در عـوض بـسيـار بـيـشتـراز طرف همسرتان مورد محبت و توجه قرار خواهيد گرفت وآنها خوب مي دانند كه چطور اين كار شما را جبران كنند.

چه ازدواج كرده باشيد و چه در دوران نامزدي بسر ميبريد، اين قانون را بياد داشته باشيد: براي آمـاده نـگاه داشـتـن يك زن جهت ابراز مهر و محبت به شما، كافي است نكاتمثبت بسياري از او را به وي يادآوري نماييد.

در ادامه به 10 مطلبي كه همسر شما عاشق شنيدن آنها است اشاره ميكنيم:


شماره 10

"روز خوبي داشتي؟"
هـنـگاميـكه از همسر خود در مورد چگونگي گذراندن روزش پرسش ميكنيد، برداشت او اين خواهدبود كه شما انسان با فكري هستيد و مشتاقيد بدانيد وي ساعات كاري خود را چگونه سپري كرده است. اما يـك هشـدار: ايـن سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد داد كه چند ساعتي در مورد كوچكترين اتفاقاتي كه برايش افتاده صحبت نمايـد. پس براي مدت زماني طولاني آماده نشستن و شنيدن داستانهاي او شويد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: زنها به آنچه كه در فكر شما ميگذرد، توجه زيادي دارند. پرسش در مورد چگونگي روز او نشان مي دهد كـه شمـا پذيرا، مشتـاق و علاقمند به گوش دادن حرفهاي همسرتان هستيد. با اين عمل به او فرصتي مي دهيـد تا خودش را خـالي نـموده و شما را به عنوان همراز و محرم اسرار خود در نظر بگيرد. اگر چه ممكن است بيش از زماني كه انتظار داريد مجبور به شنيدن صحبتهايش شويد، اما وقتي تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد كرد.

شماره 9

"نمي تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي"
همانطور كه مشخص است، اين بـه او مـي رسـاند كه شما وي براي شما جذاب بوده و فرد ديـگري بـه چشمتان نمي آيد. از طرف ديگر باعث افزايش اعتماد بنفس در او خواهد شد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جمله بخصوص در روابط زناشويي بلند مدت مؤثر واقع مي شود چرا كه شما به همسر خود اطمينان ميدهـيد هنوز به او علاقه داريد. در عوض همسرتان نيز سعي خواهد كرد اين زيبايي و دلربايي را با شما تقسيم نماييد. سؤالي هست؟ اينجوري فكر نميكنيد؟

شماره 8

"در مورد ‌[ هر چيزي ] چه احساسي داري؟"
پـرسيدن اين سؤال به همسرتان نشان مي دهد كه شما خالصانه براي احـساسـات او اهميت قائل هستيد. زنها عاشق بيان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوري مي بـاشند. با اين حـال بـدانيد كه خود را در دام گفـتگويـي طولاني و عميق در مورد آن موضوع گرفتار خواهيد كرد. بنابراين اگر شب تصميم ديدن مسابقه فوتبالي را داريد، اين سؤال را مطرح نكنيد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين سؤال بيانگر جنبه مهرباني و دلسوزي يك فرد است. وقتي همسرتان در مي يابد كه شما توجهتان را به وي مبذول داشته ايد، او نـيـز متقابلا تمام احساسات خود را با شدتي بسيار بيشتر، اهدا خواهد نمود. يعني اگـر قـبـلا فـقـط فردي جذاب بشمار مي آمديد، اكنون همانند جواهري در چشم او جلـوه خواهيد كرد. متوجه منظورم مي شويد؟

شماره 7

"تو زيبا تر از دوستان ديگرت هستي"
قرار دادن او از بين همتاهايش بر سكوي نخست زيبايي باعث بالا رفتن اعتمـاد بـنفـس وي شـده و سـبـب مي گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان هم جنس خود بتواند فرمانروايي كند. اين تحسين و تعريف بسيار مهمي در دنياي زنانه محسوب شده و امتياز شما را در نزد همسرتان ارتقاي چشمگيري خواهد داد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: گذشته از اينكه باعث مي گـردد او از لحاظ زيبايي ظاهري خود را برتر از اطرافيانش تصور كند، اين جمله كوتاه به همسرتان تفهيم ميكند كه شما تا چه حد براي وي ارزش قائل هستيد. بعلاوه زماني كه دوستانش پيش شـما هستند، كمتر احساس نگراني خواهد كرد. او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـي نموده و پاداش سليقه بخرج دادن شما را خواهد داد. با اينحال يك احتمال جانبي بالقوه وجود دارد: يك همسر حسود اين سخن را مدركي براي متهم نمودن شما به اينكه قصد برانداز نمودن و چشم دوختن به دوستانش را داريد، بشمار خواهد آورد.

شماره 6

" تو واقعا زرنگ و باهوشي"
با تـصـديـق نـمودن هـوش و ذكـاوت وي، ايـن معـني را مي رسانيد كه علاوه بر محاسن ظاهري، متوجه ذهن و فكر توانمندش نيز شده ايد. هـمـسر شـما بـا شنيدن اين جمله در مورد همه جوانب زندگي خود احساس رضايت و خوشنودي خواهد نمود. اين سخـن نشانه احترام از طرف شما براي همسرتان محسوب ميگردد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: همسرتان اين مسئله را كه شما فقـط بـه فـكر روابط جنسي نيستيد و قادريد ماوراي چنين موضوعات فكر كنيد را تحسين خواهـد كرد. زنها عاشق مردان صـمـيمي و خـوش قـلب مـي بـاشند و هيچ چيزي بهتر از بيان و تشخيص هوش و ذكاوت آنها نمي تواند صفات آقا منشانه شما را آشكار نمايد.

شماره 5

"در روابط زناشويي بسيار خوب هستي"
بيان اين جمله باعث مي گـردد هـمـسرتان احساس كند كه يك الهه است. شنيدن اين عبارت به همسر شـما تفهيم مي كنـد كـه روابـط جنسي و زناشويي او به چشم شما بي عيب و نقص بوده و باعث مي گردد كه احساس نمايد واقعا مي داند كـه چگـونه بايد مرد خود را راضي نگاه دارد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: تحسين و تمـجيد از عملكرد او نشانگر اين است كه شما به روابط جنسي فقط به عنوان ابزاري براي ارضا نــمودن خود نگاه نكرده، بلكه همه جنبه هاي آنرا مورد ستايش قرار ميدهيد.

شماره 4

"مي خواهم همه عمرم را با تو سپري كنم"
ايـن جمله اي سنگين است؛ معني آن فاصله زيادي با دادن پيشنهاد براي ازدواج نـدارد. بنابراين پيش از گفتنش به نامزدتان مراقب عواقبش باشيد. اما بخاطر داشته باشيد كه ريسك كردن اغلب پاداش و نتيجه مطلوب به دنبال خواهد داشت. هنگاميـكه اين جـمله را بيان مي داريد، او از لحاظ رواني بسيار سركيف مي گردد. جـمـلات ديـگـري كـه تقريبا همين نتيجه را داشته ولي تعهدآوري آنها كمتر مي باشد، عبارتند از: " فقط تو ميتوني تا اين حد منو خوشحال كني" و " من دوست ندارم با هيچ كس ديگري جز تو باشم."
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: همـه زنـها عاشق شنيدن جملاتي حاكي بر سرسپردگي ديرپا و با دوام از همسرشان هستند. مطمـئـن بـاشيـد كـه بـعد از گفتن اين جمله سلامي هميشگي را از او خواهيد شنيد.

شماره 3

"تو بهترين دوست مني"
به او مي گوييد كه چگونه ماورا و فراسوي مسائل جنـسي مي انديشيد و به اين معني اسـت كه براي رابطه اتان ارزش قائل هستيد و مايليد كارهايي را بـهـمراه او انجام دهيد كه مردان ديگر ممكن است رغبتي به آن نداشته باشند. همسرتان بعد از شنـيـدن ايـن جمله پيوستگي مقاومت ناپذيري با شما پيدا خواهد نمود.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جـملات شـما را در نـظر وي بـجاي يـك فرد عادي كه مجبور به گذراندن وقتش با او است، به انساني معني دار و جذاب تـبـديـل ميكند. اين شما را به ابتداي ليست خواسـتگـاران پرتاب ميكند چراكه شما به مهمترين نكته اشاره كرده ايد: دوستي و رفاقت.

شماره 2

"تو يك مادر ايده آل خواهي شد"
اغلب زنها به دنبال اين هستند كه روزي بچه دار شونـد. هـمـچـنين اكـثـرا با خود كلنجار مي روند كه آيا در اين راه مـوفـق خـواهد بـود يـا خـير. بـا گفـتن اين جمله به او اطمينان مي دهيد كه حتما به هدفش خواهد رسيد. به علاوه با ارضـاي نيازهاي دروني او باعث آرامش و تسكين وي مي شويد. بيان اين كلمات از زبان شما به عنوان يك همسر، او را تبديل به خوشحال ترين انسان روي زمين خواهد نمود.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اينـگونه بطور غير مستقيم به همسر خود مي فهمانيد كه مايليد از او بچه دار شويد. واضح است كه اين نوايي بسيار خوشايند در گوش او مي باشد. از اين نقطه، همسرتان بيشتر پذيراي پيشرفت و ترقي شما خواهد شد.

شماره 1

"تو زندگي منو كامل مي كني"
اين به او مي گويد كه تنها فرد مورد علاقه شما است. همه زنها دوست دارند اين جمله را از شوهرشان بشنوند. بـيـان ايـن عبـارت بـه مفهوم آن است كه شما همسر خود را بصورت كامل پذيرفته ايـد و ايـنـكه او به صـورت موجودي اجتناب ناپذير و هميشگي براي شما در آمده است. در همسرتان احساس لـذت بـخش غير قابل تصوري بوجو آمده و تا چندين روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جـمـله اسـاسـا مـي گـويد كه شما در زندگي به او نياز داشته و نميـتوانيد بدون او به زندگي ادامه دهيد. زنها از شنيدن چنين جملاتي بسيار مشعوف ميگردند.

اشاره باشكوه

"دوستت دارم"
اين جمله "دو كلمه اي" معروف و كوتاه كـه هـمگي ما برايـش اهـميت بسيار زيادي قائل هستيم، مي تواند تاثير شگرفي به همراه داشته بـاشد. اگر ازدواج كرده ايد خوب است هر روزه چندين بار براي همسرتان تكرارش نماييد.
چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: گفتن اين عبارت بهـمسرتان بـاعث روشن نگاه داشتن شعله هاي آتشي مي گردد كه هميشه نياز به برافروزي دارند. اگـر در بـين شما كساني تـا حال اين جمله را به همسرشان نـگفـتـه انـد، هر گاه احساس آمادگي نموديد، ترديد به خود راه نداده و آن را بيان كنيد. هيچگاه از گفته خود پشيمان نخواهيد شد وقتي كه عكس العمل او را مي بينيد ( يا احساس مي كنيد ).گفتگوي عشق

اكنون كه آموختيد كه چگونه مي توانيد همسر خود را خوشنود كرده و صورتش را سـرخ نماييد، اينكار را انجام دهيد! فقط به اين نكته فكر كنيد كه او در جواب كار شما در آينده چطور جبران خواهد نمود

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:36  توسط کامران  | 

نشانه هاي عشق ماندگار

بسياري از رابطه ها بصورتي يكسـان آغـاز مـي شـونـــد: مـرد و زن نـسـبت به هر كلمه اي كه ابراز مي دارنــد، هرنـفسي كه مي كشند و هر حركتي كه انجام مي دهـند، وفـادار و پايبندنـد. همه چـيـز در ابـتـداي هـر رابـطـه جـدي بسيار دلپسند و خوب است، اما از كجا ميتوان فهميد كه اين شرايط بعد از سه ماه باز بـهمين صـورت تداوم خواهد يافت يا خير؟ چطور متوجه مي شـويد كه همسرتان براي شما مناسب است؟ آيا او به شما علاقمنديش را خواهـد گفت، آيـا او عـلاقمنديش را به شما نشان خواهـد داد يـا فقط به ديگران خواهد گفت كه ميخواهد شما در زندگيش باشيد؟


من در لحظه دوستت دارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرگز بنظر نميرسـد كـه خبرهاي بدي در رابطه هاي تازه و نو وجود داشته باشد. زوجين
در مورد هر چيزي با يكديگر موافقند، از نوع غذايي كه در رستوران سفارش مي دهـنــد گرفته تا مقدار كره اي كه در سينما روي ذرت بو داده خود ميريزند. متاسفانه، در نهـايـت
لبخندهاي ساده حاكي از رضايت و موافقت و نيز ابراز علاقه هاي پـر شـور و نشاط پايان مي يابند.

زماني فرا ميرسد كه جمله دو كــلمه اي معروف گفته شده و احساسات سرد و بي روح موجود در آن آشكار مي گردد. هرچند گـفتن "دوستت دارم،" لـزوما جهتي صـحيح براي حـركت كـردن نـــيست. اين عبارت كوچك بايد براي زمان مناسبش كنار گذاشته شـده و نبايد همانند نقل و نبات در عروسي مرتب بالا انداخته شود.

گفـتن اين كـه صادقانه به شريك زندگي خود علاقمنديد، ارزشش بسيـار والاتـر از ادعاي دروغين دوسـت داشتــن او مي باشد. دروغگويي همچنين ممكن است يك رابطه خوب بالقوه را به خطر بيندازد. اين قانون در مورد زن و مرد هر دو صادق است ، از آنـجـايي كه زوجين گاهي اوقات مايل ميگردند احساسات خود را طريق نشان دادن علايق خـود بــه ديـگري بــزرگ جلوه دهند. اين به آن معنا نيست كه برخي از زوج ها هـرگـز هـمـديـگر را دوست نخواهند داشت، بلكه منظور اين است كه نبايد گرفتار لحظات لذت بــخش كاذب و زودگذر شد و آنچه كه واقيعت دروني نيست را بروز داد.


واقعيات را به او نشان دهيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از قديم گفته اند "دو صـد گفته چو نيم كردار نيست،" اين جمله در مورد روابط خانوادگي نـيـز صادق است. ما عادت ميكنيم جمله اي قديمي و تكراري را بارها و بارها بشنـويـم، اما براي اينكه آن كلمات مؤثر واقع شوند، بايد عمل خـود را نـيـز به آنها اضافه كنيم. پس دفعه بعدي كه به همسرتان ميگوييد كه براي شما ارزشمند اسـت، فــراموش نـكنيد كه چگونگي احساس خود را در عمل به او نشان دهيد.

براي اين كار لازم نيست برايش گوشواره الماس بخريد. چرا كمي نوازشش نكرده و او را جايي كه هميشه دوست داشته برود، نبريد؟ گفتن به يك زن كـه او دنـيـاي شـمـا است خيلي آسان اســت، اما آيا ثابت نمودنش هم به اين آساني است؟ چه تعدادي از شما در اين لحظه از رابـطه تان به همسر خود مي گوييد كه براي او هر كاري انجام ميدهيد و در فـرصـت بـعـدي خــلاف جـهـت حرك كرده و جمعه شب به جاي اين كـه وقــت خود را با همسرتان سپري كنيد با دوستان خود به گردش و تفريح ميرويد؟

نامزد شما اين حقيقت را كه شما از يك شب تفريحي بياد ماندني با دوستانتان صـرفـه نظر نموده و ترجيح مي دهـيــد كه وقتي او نياز به شما دارد، وقت خود را با وي بگذرانيد بـسيار تحسين ميـكـنـد. يك رابطه مانند شركتهاي تجاري است؛ نـيـاز بـه زمـان، تـلاش و از خود گذشتگي بسيار دارد. زوجين ميـآيند و مــيروند، اما رابطه هاي حقيقي آنهايي هسـتـنــد كه علي رغم مشكلات زندگي تداوم يافته و زن و مرد بـيش از پـيـش بـه هـم نزديك ميگردند.

يك راه ديگر براي فهميـدن ايـنكه هــمسر شما آيا واقعا همان كسي است كه ميخواهيد باقي عمر خود را با او سپرس كنيد ايـن است كه مطمئن شويد داراي ديدگاهي يكسان درباره آينده ميباشيد. آيا هر دوي شما خودتان را چندين سال دورتر در حـال مشـاركـت براي بدست آوردن خانه اي براي زندگي و ارتقاي خانواده اي صميمي تصور ميكنيد؟ اگر به همگي سؤالات فوق به يك نحو پاسخ مي دهيد، به رابطه خود اميدوار باشيد.


نامزد به عنوان فرزند دختر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يك آزمون ديگر كه در كتابهاي تاريخي عشـقـي مـؤثر شـنـاخته شده، اين است كه از او بخواهيد با پدر و مادر و ديگر افرادي كه آنـها را دوست مي داريد ملاقات كند. اغلب اوقات افراد در روابط چشم و گوششان را مي بـنــدند چرا كه احساساتشان كنترل حواس پنج گانه آنها را بدست گرفته و قضاوتشان را نا كارآمد مي كند. بهترين راه تشخيص مسائـل در چنين شرايطي اين است كه مـحبـوب خـود را به پـدر، مـادر يـا يـك دوسـت صمـيـمي معرفي نماييد. از آنجايي كه ما به نظرات والدين و دوسـتـان خـوبـمان اعـتـماد داشـتـه و برايشان ارزش قائليم، آنها مي تـوانند بـصورتي شايسته قضاوت كنند كه آيا اين شخص مناسب ما است يا خير.

بسياري از افراد مي گويند كه اعضاي خانواده مايلند در روابط بين فرزندان و كسـانـي كه مورد علاقه آنها هستند دخالت نموده و به صـورتـي منـطقـي بـا مـوضـوع بـرخـورد كنند.
دختران زياد اين تاكتيك را بكار مي بـرنـد. آنهـا شـوهـر آينده خود را مجبور مي كنند تا از ميـان يك سري معرفي هايي كه ممكن است ساده و معمولي بنظر برسند، اما بيشــتر شبيه امتحانات دانشگاه مي باشند، بگذرد. با اينـكـــه سنجش و ارزش گذاري آشنايان لزوما نمره نهايي ما را تعيين نميكند، اثرات زيادي در تغيير نتيجه بدنبال خواهد داشت.

وقـتـي نامزدتان شما را براي صرف شام با فاميل خود دعوت ميكند، چه انتظاري داريـد؟
البته كه آن يك پيك نيك كنار ساحل نيست. آن شبيه يـك مصاحبه استخدامي است كه كـارفــرما (والـدين) از مـتقاضي (شما) سؤالاتي مي كند تا متوجـه شـود آيـا او بـراي آن موقعيت شغلي (دختر) مناسب است يا خير. پدر و مادر دختر شما را بـه عـنـوان كسي كـه قـرار اسـت مسـؤليت كار مراقبت از دختر كوچكشان را بعهده بگيرد نگاه مي كـنـنـد. بنابراين دليل اينكه اين كار مانند تجربه اي دشوار بنظر مي رسـد آن است كه مرحله اي تـعيـيـن كنـنـده و حــساس در يـك رابطه محسوب مي گـردد. اگـر پـدر و مـادر او شـمـا را نپسنديدند و يا برعكس، انتظار داريد ما بقي عمر شما با دختر آنها چگونه سپري گردد؟

از نقطه نظري ديگر، نمايشنامه "ملاقات با والدين" بيانگر احساس زياد بانويتان نـسبـت به شما ميباشد. اگر با پدر و مادر او ديدار كنيد، كاملا احتمال دارد كه او در حال عـاشـق شدن ميباشد.


خرده ريزهاي با اهميت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر ترانه قديمي و رقص رومانتيك را براي يك لحظه كنار بگذاريـم، زنـان "چـيزهاي كوچك" را به عنوان محك و مبناي رابطه درنظر ميگيرند. آيا نوع بستني مورد علاقه او در روزهاي نخستين آشنايي را بياد مي آوريد؟ اسـم گربـه دوران كـودكي او چه بود؟ اولين باري كه هـمـديگر را بوسيديد چه آهنگي از ضبط صوت پخش مي شـد؟ اطـلاعـات خـرده ريـز كـه ممكن است به نظر شما بي اهميت و بي ربط برسند، براي او بـه مـوضـوعـاتي دلـتـنگ كننده و به يادماندني مبدل ميگردند، بنابراين دقت كنيد.

بـا اينكه ممكن است زوجين در يك رابطه بدون اينكه بگويند "دوستت دارم" زمـان زيـادي را سپري كنند، بسياري چيزهاي ديگري وجود دارند كه نشانگر ميزان معـيـنـي از مهــر و علاقه نسبت به ديگري ميباشند. نكته اين است كه چگونگي يافتن آنها را بياموزيد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:35  توسط کامران  | 

نشانه هاي عاشق شدن


شما با افراد بسياري برخورد كرده و در تماس بوده ايــد، اما اخيـرا" بـا شـخـصـي روبـرو شـده ايـد كـه احـســـاس متفاوتي نسبت به وي داريد ولي مطمئن نيستيد كه او همان شخصي است كه دنبالش بوده ايد. براي رسيدن به جواب خود در اين قـسـمـت 10 عـلامـتـي كـه نـشـانميدهد عاشق او شده ايد را مي خوانيد.نشانه 10

نامزد يا همسر قبلي خود را فراموش كرده ايد
معمولا" بعد از برهم خوردن يك رابطه تا زماني طولاني طرفين به يكديگر فكر مي كنند و اغلب به اين مي انديشند كه آيا راه درستي را انتخاب نموده اند يا خير. بسته به مدت زمان با هم بودن اين شك و ترديدها بيشتر نمايان ميشوند.
از زماني كه او را ديده ايد، ديگر فكر برگشت به نامزد پيشين خود را به سر راه نميدهيد و تمايلي به برقراري رابطه مـجدد نـداريد. فكر كنيد، نامزد قبلي شما ديگر مانند گذشته برايتان جالب نيست.

نشانه 9

نمي توانيد به او فكر نكنيد
فكر شما سـراسـر از يـاد و انـديـشـه او اسـت. بـي دليـل به فـكر شـما مـي آيد و از خود ميپرسيد كه آيا به اندازه نصف اندازه اي كه به او فكر ميكنيد، او به شما فكر ميكند؟ در شگفتيد كه در ذهن او چه ميگذرد يا حتي فكر تماس گرفتن با او به سرتان ميزند ( اما بدليل ترس از نپذيرفتن او از اين كار خودداري ميكنيد.)
اما وضعيت وخيم تر مي شود. با دوسـتان خـود بيرون ميرويد و به چيزي در ويترين مغازه نگاه مي كنيد و به اين مي انديشيـد كه او تـا چه اندازه به آن شيء بخصوص علاقه مند است .
اگر او آخرين چيزي است كه پيش از خواب به فكر شما مي آيد و اوليـن چيـزي اسـت كه بعد از بيدار شدن به ذهن شـما خطور مي كند - و حتي چندين بار روياي او را ديده ايد، ديگر لازم نيست ادامه اين مقاله را بخوانيد تا بفهميد عاشق شده ايد يا نه ( البته براي اطمينان بيشتر ادامه دهيد.)

نشانه 8

براي او اهميت قائليد
اگر عاشق كسي باشيد، دوست داريد هـمـه چـيز درمورد او بدانيد: اينكه او كيست؟ به چي فكر ميكند و چه چيز او را مي خنداند. به او و احساساتش واقعا" اهميت ميدهيد.
اگر بفردي علاقه حقيقي داشته باشيد،اگر او روز بدي داشته باشد و يا بخاطرموضوعي ناراحت باشد، شما نيز غمگين و پريشان ميشويد.

نشانه 7

شخصيت و خصوصياتش براي شما فريبنده و دلربا است
حركات او هنگام غذا خوردن، قدم زدن، صحبت كردن و همچنين عادتهايش در انجام كارهابراي شما شادماني فراواني به دنبال خواهد داشت.
او چيزهايي مي گويد كه باعث تمايزش با ديگران مي شود، و شما اين را دوست داريد. علتش را نمي دانيد ولـي دانـسـتـنـش نـيـز بـرايـتان اهـميتي ندارد. شما او را به همين صورتي كه هست دوست داريد.

نشانه 6

ارتباط تنگاتنگي با او داريد
شما نمي توانيد عاشق كسي باشيد كه با او هيچ تناسخي نداشته باشيد. اگر شمـا و او در يك طول موج قرار داشته، و عقايد مشابهي داريد،اين يك نشانه محكم محسوب ميگردد. هم فكر بودن در مسائل گوناگون، گرفتن تصميمات مشابه و يكسان حاكي از آن است كه ميتوانيد عاشق او باشيد.

نشانه 5

افراد ديگر، زياد به چشمتان نمي آيند
با اينكه ممكن است نتوانيد از براندازكردن يك زن (يا مرد) زيبا كه از كنار شما رد ميشود صرفه نظر كنيد، هنگاميكه عاشق باشيد، ديگر رادار شما براي رد يابي ديگران خوب كار نكرده و بقيه در مقايسه با فرد مورد علاقه شما جالب نخواهند بود. به علاوه مانند قبل تمايلي به گپ زدن با جنس مخالف نخواهيد داشت.

به تدريج احساس خواهيد كرد كه او تنها فرد مورد توجه شما در يك جمع است و كسي است كه به دنبالش بوده ايد.

نشانه 4

عاشق وقت گذراندن با او هستيد
اين مسئله اي واضح ولي در عين حال با اهميت است. شما به دنبال ديــدن او هستيد و مهم نيست كه هر دوي شما چه كار خواهيد كرد. اخيرا" قـدم زدن بـا او، زيـبا ترين راه گذراندن يك بعد از ظهر است. به علاوه وقتي كه از او دوريد، آرزو مي كنيد كه پيش شما بود.

نشانه 3

مطابق با ميل او رفتار ميكنيد
سعي مي نماييـد با اينكه برخي از كارها مثل رفتن به كتابخانه يا نمايـشگاه براي شما خوشايند نـيسـت، ولـي بـخاطـر خـواسـتـه او بدون جبهه گيري و مخالـفـت به انجام آنها ميپردازيد. متوجه خواهيد شـد كه خـود را با اميال و برنـامه هاي او وفــق داده و در موارد گوناگون همراهيش مي كنيد.

نشانه 2

اولويتهاي ديگر، عقب نشيني ميكنند
شما عادت كرديد ظهر ها به باشگاه ورزشي برويـد، امـا اگـر او بـراي نـهار وقـت داشـت، ترجيح ميدهيد با هم به رستوران برويد. شما ديـگر مـانند گذشته آن آدم سخت كوشي نيستيد كه كارهاي ناتمام خود را آخر هـفـتـه ها با خودش بـه خـانه مـي آورد تـا آنـها را انجام دهد بجايش ترجيح ميدهيد آخر هفته خود را با او بگذرانيد.
ليست كارهاي روزانه كه هميشه اصرار در انجام دادن آنها داشتيد، اكنون به علت با او بودن ديگر رونقي ندارد و توجهي به آن نمي شود.

نشانه 1

شما به آينده اي فكر ميكنيد كه او نيز جزئي از آن است
در ذهنتان با او آينده اي نامحدود داريد. اين آينده فقط محدود به آخر اين هفته نيمشود بلكه ساليان سال ادامه خواهد يافت. وقتي براي سفر بعدي خود برنامه ريزي ميكنيد، به اين فكر ميكنيد كه براي ماه عسل با او خواهيد بود. هنگاميكه براي سه ماه بعد به يك جشن عروسي دعوت ميشود، با اينكه سه ماه مانده، از اكنون از او مي خواهيد كه همراه شما در آن مراسم شركت كند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:33  توسط کامران  | 

چگونه ميتوانيد مرد ايده آل همسرتان باشيد؟

حتما در دوران تجردتان مواقعـي پـيـش آمـده كـه شـنــيـده باشـيـد خــانمها معمولا نمي توانند مرد نجيب، حساس و خـوب و مـهـربـان مـورد نـظـر خـود را پـيـدا نمايند. همچنين مطمئنا براي شما هم پيش آمده كه بخواهيد آن مرد مورد نـــظر باشيد و حتما فكر كرده ايد كه نبايد در مقابل خانمها مـقـاومــت زيادي از خود نشان دهيد. ولي در كمال نابوري ايــن مورد جواب نخواهد داد، خانمهاي زيادي اطراف شــما وجـود خــــواهند داشت اما با هيچ كدام از آنان نمي توانيد رابطه عـاشقـانـه داشـته بـاشيـــد و زندگي مشترك شروع كـنـيد. در نـهايـت سرگردان مي شـــويد كه در چه جهنمي
گرفتار آمده ايد.

من اين قضيه را براي شما روشن خواهم كرد، تفاوت قابل توجهي بين آنچه كه خانمها از مرد مورد نظرشان انتظار دارند و خصوصيات واقعي آن شخص وجود دارد. به عبارت ديگر، خصوصيات واقعي فرد مورد نظر و اسطوره اي كه طرف مقابل از شخص مورد نظر براي خود ساخته است. آنچه در زير آمده برخي از عمومي ترين خصوصيات ذكر شده از مرد مورد نظر مي باشد، همچنين اين مطلب كه آيا اين موارد آنقدر صحت دارند كه بتوان روي آنان حساب كرد نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.مرد حساس

بسياري از خانمها اذعان مي كنند به مرد حساسي علاقه مندند كه از بيان مداوم احساسات خود واهمه نداشته باشد، وقتي اين مورد زياد تكرار مي شود با احساس زنانه او هماهنگ است حال هر معني داشته باشد مهم نيست. اين مردي است كه رفتار مردانه ندارد.

بنابراين چنين مردي در نهايت هر زني را از خود مي راند و انتظارات او را نيز بالا مي برد (اين مورد زماني روي مي دهد كه مرد بسيار احساساتي و نفوذ پذير باشد). البته اين بدان معنا نيست كه خانمها يك انسان بي احساس و حيوان صفت را مي پسندند كه هميشه به آنان بي احترامي نمايد و اعصاب آنان را خورد كند. بنابراين خانمها به دنبال چه نوع مردي هستند؟ مردي بين دو مورد ذكر شده. مردي كه نه زياد احساساتي باشد و نه زياد بي احساس. به عنوان مثال در صورت درگذشت يكي از بستگان نزديك عادي است كه مردها فرياد بزنند اما اين مورد براي بيستم بار به ياد آوري يك نمايش، بسيار غير عادي خواهد بود.

همچنين، زماني كه خانمها به شخصي واقعا علاقه مند باشند، رفتار آنان كمي مرموز و عجيب مي شود. پس بايد بدانيد كه چه موقع بايد كنار او باشيد و چه موقع بايد تنهايش بگذاريد. به عنوان مثال در صورتي كه به شما با حالتي گريان زنگ بزند چرا كه يكي از بدترين هفته هاي زندگي اش را گذرانده و شما به خوبي با او رفتار نكنيد، اصلا رفتار خوبي نخواهد بود پس عصبي اش نكنيد و به او زنگ بزنيد.

بر خلاف باور عمومي سن جواني سن حساس، خوب و پر از سلحشوري و فتوت ميباشد. با اين وجود خانمها مرد بسيار احساساتي را دوست ندارند، آنها يك مرد واقعي با احساسات مردانه را مي پسندند. اما باز هم سخن از تعادل مي باشد. چنانچه سعي در تحت تاثير قرار دادن ما از طريق احساساتي بودن زياد داريد، احساسات ما را خاموش خواهيد كرد، اما چنانچه با اغوش باز در را به روي همسرتان باز كنيد و برايش چاي بريزيد و به او خسته نباشيد بگوييد، راه درست را بر گزيده ايد.


پولدار پولدار

اغلب آقايان فكر مي كنند خانمها يك مرد پولدار موفق با ماشين آخر سيستم و آپارتمان مجلل مي خواهند. اما درست نيست، چرا كه اغلب خصوصيات خوب آقايان است كه خانمها را تحت تاثير قرار مي دهد نه حسابهاي بانكي آنان.

خانمها مردي را خواهند پسنديد كه قادر به ايجاد يك زندگي خوب و راحت باشد همچنين بلند پرواز باشد نه اينكه ناگهان ارث پدري به او رسيده و از طريق آن خوشبخت و پولدار شود. چرا كه به قول معروف باد آورده را باد مي برد، بنابراين خانهما مي خواهند بدانند آيا واقعا مردشان قدرت بدست آوردن پول و جرات چرخاندن يك زندگي را دارد يا نه.

هواداران تام كروز

به غير از زنان پست و فرومايه و دختران نوجوان، ديگر خانمها از شما انتظار نخواهند داشت كه مانند يك ستاره سينما عمل كنيد. آنچه كه آنان از شما انتظار دارند اينست كه از آنچه به دست مي آورند، نهايت استفاده را بكنيد و به خودتان اهميت دهيد، اعتماد بنفس و جذبه بالائي داشته و توان استفاده از آن در اداره زندگي را داشته باشيد. همچنين بدانيد كه چه مدلها و رنگهايي به شما مي آيد و از آنان استفاده نمائيد.

سعي كنيد كسي نباشيد كه در دراز مدت نتيجه معكوس براي خانمها داشته باشيد. به خاطر خدا سعي كنيد از شخصيت خودتان لذت ببريد و هوش خانمها را با بازي دادنهاي مشخص و واضح آزمايش نكنيد تا آنان را مجبور كنيد دوستتان داشته باشند.


مرد خانواده

زني كه به دنبال چيزي بيش از يك عيش و نوش زود گذر است مي خواهد با مردي باشد كه حداقل از زندگي در بين سرو صداي بچه ها براي خود جهنم نسازد و بچه ها را دوست داشته باشد. لازم نيست كژپنداري كنيد و فكر كنيد كه زنها به دنبال پدري براي فرزندان متولد نشده شان هستند. اين فقط بدين معناست كه چنانچه خانمها براي خود در آينده فرزندي تصور كنند، مايلند شريك زندگي آنان كسي باشد كه مانند آنان فكر كند، بنابراين اگر روزي زني احساس كند كه باردار است نگران اين نباشد كه اين قضيه براي همسرش شك بدي است و يا اينكه نگران اين نباشد كه همسرش از او بخواهد بچه را سقط كند؛ اين مرد مورد علاقه اوست.

همچنين اغلب خانمها مايلند با كسي زندگي كنند كه با افراد خانواده آنان رابطه خوبي داشته باشد و با آنان با احترام و مهرباني برخورد نمايد. اين قضيه نشان مي دهد كه او براي مفهوم خانواده ارزش قائل است و اهميت يك رابطه خوب و نزديك داشتن را در خانواده مي داند.

خصوصيات ديگري كه زنها در زندگي براي مرد مورد علاقه اشان به دنبال آن هستند عبارتند از:

يك اخلاق خوب كه فقط مختص به شوخي و مزه ريختن با ديگران نمي شود
وفاداري (هيچ زني وجود يك هوو را تحمل نمي كند)
احترام
مهرباني
گرما
هوشمندي
تفاهم

موارد بالا را به خاطر بسپاريد، چرا كه شانس شما براي اينكه مرد مورد علاقه خانمي باشيد را افزايش مي دهد. نگران نباشيد لازم نيست نقش مرد رويائي را بازي كنيد كه سوار بر اسب سفيد براي خوشبخت كردن خانمي از راه مي رسد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:30  توسط کامران  | 

5 روش عاشق كردن


برخـي افراد ممكن است با خواندن اين مقاله پيشنهادات من را غير اخلاقي و غير منـصـفانـه تلقي كنـنـد. بـه بـازيگرفتن احساسات ديگران كار نـا پـسـندي است بـخـصوص كساني كه بسيار دوستتان دارند. خيلي خوب ميشد هركسـي را كـه خـواهان او بـوديـد سـهـل و آسـان بـه دستمياورديد بدون آنكه نياز به نقش بازي كردن داشته باشيد.اما متاسفانه دنياي واقعي هميشه اينگونه عمل نـمـيكند.بعضي وقتها شما به اميد بدست آوردن فرد خاصي ماههاخود را به آب و آتش ميزنيد به عشق او زنـدگي ميكنـيد وحسرت داشتنش را ميكشيد و عاقبت بدون ثمر و نتـيجـه ناكام مي مانيد. و آنـجاسـت كـه راهـكـارهـاي ذيل ناگهان همچون موهبتي آسمـانـي جـلـوه گـر خـواهند شد. البته توصيه هاي من سحر و جادو نبوده و آنگونه نيز نميـبـاشـد كه شخصي را برغم خواست و ميل باطني و با بكارگيري اين تكنيكها وادار بـه آن كند كه دلباخته و عاشق شما گردد. كاري كه اين تكنـيـكها انجام مي دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زيادي به سود شما افزايش مي دهند. آيا اين كار شرورانه و نادرست است؟ من اينطور فكر نميكنم بنابراين به مطالعه خود ادامه دهيد.


 
زياد معاشرت كنيد... سپس غير قابل دسترس گرديد

هـر چه بيشتر با شخصي ارتباط داشته باشيد آن شخص بيشتر شما را دوست خواهد داشت. اين را ديويد ليدمن متخصص رفتار انسانها بيان مي كند. در واقع حق با اوسـت. چندين مطالعه ديگر نشان داده كـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مكرر با هر محرك خاص ما را نسبت به آن محرك علاقه مند تر مي گرداند. (تنها زماني اين نظريه صدق نمي كنـد كـه واكنش اوليه ما به آن محرك منفي باشد). بنابراين در ابتداي آشنايي از آنكه كناره گيـر، گريزان و غير قابل دسترس باشيد، پرهيز كنيد. در عوض به دنبـال بهانه هاي فراوان براي آنكه وقت خود را با وي بگذرانيد باشيد.

اكنون حواستان را كاملا جمع كنيد چون اين مرحله زيركانه بوده و احتياج به مهارت دارد. درست زماني كه مطمئن شديد كه او را مجذوب خود كرده و محبوب گشته ايد به تدريج معاشرت خود را كاهش داده و كمتر در دسترس قرار گيريد و اين كـار را تـا زماني كـه وي ديگر شما را ديگر ملاقات نكرده و نبينـد ادامه دهيد. شـما هم اكنون "قانون كمـيابي" را بطور مؤثر بكار گمارديد. همه ما واقف هستيم كه: مردم خـواهـان چيزهايي هستـند كه نميتوانند داشته باشند. و هميشه در دسترس بودن شـما سبب كاهـش ارزش و شـان شما مي گردد. براي مثال هـرگـاه پـايتان را از در خانه بيرون بگذاريد و با توده عظيمي از الماس بروي زمين روبرو گرديد، كم كم برايتان عادي شده و ديگر آنها را بچشم سنگهاي گرانبها و ارزشمند نخواهيد نگريست. اين قانون كميابي است كه سبب ميشـود بـيشتر طالب آنها گرديد. با آنان باشيد و سپس كمياب گرديد و مشاهده خواهيد كرد محبوب تر مي شويد. ما مرتبا در مورد مسايلي چون شور و اشتياق، جـاذبـه جـنـسـي و عـشـق صحبت به ميان مياوريم اما به "شباهت ها" اشاره اي نميكنيم . بـايـد آگـاه باشيم افراد با خصوصيات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب يـكديـگر نـمي شوند. ما همواره در جستجوي شباهتها ميان خود و شريك زندگيمان مي بـاشيم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستاني كه مورد علاقه امان نمي باشند ترس داريـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنين كنيم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن كسي بسيار مهم تر از آن است كه ما عاشق آن فرد باشيم. تنـها شباهت هاي اخلاقي و شخصيتي ما نيست كه حائز اهميت ميباشد. هرگاه شما با فردي كـه از لـحاظ ظاهـر شبـيـه شـما باشد آشنا گرديد، احتمال آنكه وي شيفته و دلباخته شما گردد 4 برابر بيشتر ميباشد.

 
كار دلپسندي برايش انجام ندهيد.... بـگذاريـد او برايتان كارهاي دلپسندي انجام دهد

هرگاه شما كار پـسـنـديـده اي بـراي شـخـصي انجام دهيد، از دو جهت احساس خوبي خواهيد داشت: احـساس خـوشـنودي از خـودتان و صميميت با فردي كه شما اندكي با عملتان لوسش كرده ايد. ما معمولا بمنظور توجيه زحمات و يا هزينه هايي كه صرف فرد مورد نظر كرده ايم در شايستگي و استحقاق وي مبالغه وخيالپردازي ميكنيم. سـرانجام آنكه:ما آن فرد را بيشتر دوست خواهيم داشت.هرگاه شخصي براي ما كار پسنديده اي انجام ميدهد، خوشنود ميگرديم. اما در كنار آن احساسات ناخوشايند ديگري نيز تظاهر خواهند كرد. گاه غرق در هيجانات ميشويم. در تـنگنا قرار مي گيريم كه مانند همان فرد بامعرفت كه آن لطف را در حق شما كرده عمل نماييم يعني آنكه لطفش را جبران كنيم. و حتي زمانيكه آن عمـل نـيك از سوي شخصي صورت مي گـيـرد كـه شـما علاقه وافري به وي داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستيد، مسئله بسيار بغرنج تر ميگردد. متوجه منظورم مي شـويد؟ هنگامي كه ما شيفته و شيداي شخصي مي شويم، ناگزيريم براي او كارهاي لطف آميزي انجام دهيم.اما بهتر آنست اجازه دهيد او شما را لوس كند.

 
به او نگاه كنيد...

زيـك روبيـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه اي را صورت داد تا دريابد آيا قادر است عشق را بطور علمي توسط ضبط مدت زماني كه دو عاشق بيكديگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گيري قرار دهد. وي دريافت كه دو فردي كه عميقا عاشق يكديگر مي بـاشند 75 درصد از زماني را كه گفتگو مي كنند، به همديگر نگاه مي كنند. و هـنـگـامي كه فرد ناخوانده اي به ميان صحبتشان وارد ميگردد آهسته تر روي از يكديگر برمي گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـاي معمولي افراد 30 تا 60 درصد از وقت را به نگاه كردن به يـكديـگر اخـتـصـاص مي دهند. اهميت مقياس روبين واضح ميباشد: احتمال آنكه بگوييم دو فرد تا چه ميزان عاشـق و دلبـاخته يـكديـگر هستند را مي تـوان بـا انـدازه گيـري مـدت زمـانـي كـه آن دو عاشقانه به يكديگر زل مي زنند تخمين زد. برخـي روانـكاوان از آن در حين مشاوره براي آنكه دريابند تا چه اندازه زوجين به يكديگر علاقه و عشق دارند سود مي برند. هـمچنين اين موضوع اطلاعات سودمند زيادي را بـراي آنـكه بـخواهيد شخصي دلباخته شما گردد در اختيارتان قرار ميدهد. اينگونه كه: هرگاه به شخصي كه دوسـتـش مي داريد در حين گفتگو 75 درصد از زمان به وي نگاه كنيد. با اين كار مغز آن فرد را فريب ميـدهيد. مـغز آن شخص آخرين باري كه فردي تا اين اندازه به او نـگـاه كـرده را بـخاطر آورده و تـحلـيـلش از اين نگاه طولاني، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتيجه اين طـور مـي انـديـشد كه عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنيل اتيلامين (PEA) مي كند. ايـن مـاده از خانواده آمفي تامين ها ميباشند كه توسط سيستم عصبي ترشح ميگردد.هنگامي كه ما عاشق ميشويم PEA همان عاملي است كه سبب تعريق كف دستان، احساس دل آشوبي، و افزايش ضربان قلب ميشود.هر چه شخصي كه شما خواهانش ميباشد PEA بيشتري بدرون جريان خونش جاري گردد احتمال آنكه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزايـش ميـيابد. زماني كه شما نمي توانيد صادقانه فردي فرد بي رغبـتـي را وابسته خود كنيد، بكارگيري اين تكنيك توليد PEA را كاملا ميسر خواهد نمود. امتحان كنيد.مطمئن هستم از نتيجه كار خود شگفت زده خواهيد شد. زمـانـي كـه بـا شخصي هستيد به وي حس عاشق بودن را القا كنيد و اينكه او سـرانـجـام بـاورش شـود كه عاشق شما است، زياد بطول نخواهد انجاميد.

 
روي برنگردانيد...

ديـگر يـافته هاي تعيين كننده در تحقيقات روبين: اگر فردي بـه زن و شوهري كه در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زيادي طول مي كـشـد تـا نگاه آن زوج از يكديگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه اين عمل را با شـخصـي كـه هنوز دلباخته شما نگشته بكار بنديد، به او طوري القا ميكنيد كـه گويي دلبـاخته شماست و باعث سرازير گشتن مقدار بـيـشـتـري PEA داخـل جريان خونش مي شـويد. لئيل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، اين تكنيك را "چشمان آب نباتي" نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردي كه دوستش مي داريد قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه داريد. حتي زماني كه او صحبتـش پـايـان يـافـت و يا آنكه شخص ديـگـري به شما مـلـحـق شد، روي برنگردانيد. وقتي سرانجام خـواسـتـيـد چشمانتان را از چشمانش برگردانيد (پس از 4-3 ثانيه) آن كار را با بي ميلي و آهستگي انجام دهيد دقيقا مانند آنكه توسط يك آب نبات به يكديگر چسبيده ايد. شايد اين تكنيك زياد سودمند به نظر نرسد ولي باور كنيد هرگاه بطور صحيح صورت گيرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگرآنقدر كمرو و خجالتي مي باشيد كه قادر نيستيد مستقيما به چشمها خيره شـويـد از تكنيك آب نـبـات صـرف نظر كرده و از اين روش استفاده نماييد.بفردي كه وارد گفتگوي شما شده روي برگردانده اما به محض آنكه سخنان آن فرد پايان يافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانيد. اين يك حركت بررسي كنـنده است. شما ميـخواهيد واكنش وي را از آنچه گوينده بيان داشته مورد بررسي قرار داده و بـه وي تفهيم كنيد كه بيش از آن فرد به او علاقه مند هستيد.

 
از علم مردمك سنجي كمك بگيريد...

ما هـمگي با حالت چشمها پيش از خواب آشنا هستيم وقتي بـه آنها مينگريم نگاهـي خمارآلود است. شما تنها به يك چيز براي ايجاد حالت چشمان پيش از خواب نياز داريد: مردمك هاي بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمك سنجي اين عاملي اسـت كـه هـمه ما به آن پاسخ مي دهيـم. شـما قادر نيستيد مردمك چشم خود را آگاهانه كنترل كنيد (به همين خاطر است كه مي گويند چشمها هيچگاه دروغ نميگويند). اما شما ميتوانـيـد با ايجاد شرايط مناسب حالت مردمك منبسط را پديد آورده و به نتيجه دلخواه بـرسيد. ابتدا نور را كاهش دهيد. هـرگاه ميـزان روشـنـايـي و نـور مـحيـط كاهـش يابد مردمك چشمها متسع ميگردند. به همين خاطر است كه استفاده از نور شمع و يا كليدهاي كاهنده نور چراغها در رستورانهاي رمانتيك ضروري ميباشد. تنها با ملايم كردن و كاهش نور نيست كه چهره ما جذاب تر بنظر ميرسند، مردمكهاي منبسط نيز سودمند هستند.

دانشمندان 2 تصوير از يك زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصوير يكسان و مشابه بود يكي از دو تصوير طوري دستكاري شده بود كه مـردمك چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زماني كه تصوير دستكاري شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـويـر دسـتـكاري شده، 2 برابر جذابتر از تصوير واقـعـيـش تـشـخيـص دادنـد. بـروي چهره مردان نيز آزمايش مـشـابـهـي صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتايج مشابهي حاصل گشت. همچنين هنگامي كه ما به چيزي علاقه داريم و دوستش مي داريم مي نگريم، مـردمك چشمانمان باز بزرگتر و متسع مي شوند. اين را نيز مي تـوان تـوسـط تـصـاويـر به اثبات رساند. اين بار پژوهشگران تصوير يك زن زيبا را ميـان تـعداد زيـادي از تـصـاوير معمولي و پيش پا افتاده قرار دادند سپس تغيير اندازه مـردمـك چـشمهاي مردان حين مشاهده آن تصاوير را مورد بررسي قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـك چـشـمهـاي مردان بروي تصوير مورد نظر منبسط مي گشت. اين يعني كه هرگـاه شـمـا شـديدا مجذوب شخصي شده باشيد بايد تا حالا مردمك چشمانتان مانند حفره هاي سياه متسع و بزرگ شده باشد!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:28  توسط کامران  | 

50 تا عاشقانه ترين کارهايي که مي تونين انجام بدين

يک: غروب آفتاب رُ با همديگه تماشا کنين.

دو: با همديگه نجوا کنين.

سه: براي همديگه آشپزي کنين.

چهار: زير بارون راه برين.

پنج : دست هاي همديگه رُ بگيرين.

شش: براي همديگه هديه بخرين.

هفت: گل سرخ ! (گل رز به همديگه هديه بدين)

هشت: عطر/ادکلن مورد علاقه ي همديگه رُ پيدا کنين و از اون استفاده کنين وقتي با هم هستين.

نه: برين پياده روي در امتداد ساحل، در نيمه شب.

ده: براي همديگه شعر بنويسين

يازده: در آغوش گرفتن يه داروي جهانيه!

دوازده: بگين «عاشقتم» وقتي واقعاً منظورتون همينه، و مطمئن بشين بدونن که منظورتون اينه!

سيزده: هديه هاي ناگهاني به همديگه بدين؛ گل، شکلات، شعر و غيره.

چهارده: بهش بگو که تنها دختري هست که مي خوايش. دروغ نگو!

پونزده: هر لحظه ي ممکن رُ با هم بگذرونين.

شونزده: تو چشم هاي همديگه نگاه کنين.

هفده: خيلي آروم چونه ش رُ فشار بده، به چشم هاش نگاه کن، بهش بگو که دوستش داري، خيلي آهشته ببوسش.

هجده: در جاهاي عمومي، با همديگه فقط حرف بزنين.

نوزده: تو جيب همديگه نوشته هاي عاشقانه بذارين وقتي حواسش نيست!

بيست: براش يه حلقه (انگشتر) بخر!

بيست و يک: براي همديگه آواز بخونين.

بيست و دو: هميشه دور کمر/پهلوش رُ بگير.

بيست و سه: به ناهار دعوت ش کن و براي دو نفر ناهار درست کن.

بيست و چهار: ماکاروني؟!؟!؟! تا به حال «خانم و ولگرد» رُ ديدي؟

بيست و پنج: دستش رُ بگير، تو چشماش نگاه کن، دستش رُ ببوس، و رو قلبت قرارش بده.

بيست و شش: با همديگه برقصين.

بيست و هفت: اجازه بده عشقت به خواب بره وقتي که سرش در آغوش/رو دامن ت هست. (خيلي زيبا به نظر مياد!)

بيست و هشت: کارهاي جذاب بکن، مثلاً «دوستت دارم» رُ جوري رو يه تکه کاغذ بنويس که واسه خوندنش مجبور باشه تو آينه نگاه کنه.

بيست و نه: معذرت بخواه براي هر پنج دقيقه زنگ زدن بهش!

سي: حتا اگه واقعاً خيلي گرفتار هستي واسه انجام دادن کاري، کارت رُ يه لحظه ول کن تا بهش زنگ بزني و بگي دوستش داري.

سي و يک: در هنگام تعطيلي بهش زنگ بزن تا بگي داشتي بهش فکر مي کردي.

سي و دو: روياهات رُ به ياد بيار و در موردشون باهاش صحبت کن.

سي و سه: هميشه بهش بگو چه قدر خوشگل به نظر ميرسه.

سي و چهار: خاص ترين اسرار/ترس هاتون رُ به همديگه بگين.

سي و شش: موهاش رُ به بيرون از صورتش برس بزن.

سي و هفت: به دوستاش سخت نگير.

سي و هشت: با هم برين آرامگاه، کليسا، براي عبادت و پرستش.

سي و نه: براي ديدن يه فيلم رمانتيک ببرش، و قسمت هايي ش رُ که دوست داشت رُ به خاطر بسپار.

چهل: از همديگه ياد بگيرين و يه اشتباه رُ دو بار انجام ندين!

چهل و يک: توصيف کن لذتي رُ که احساس مي کني زماني که فقط با اون هستي.

چهل و دو: براي همديگه از خود گذشتگي کنين.

چهل و سه: واقعاً همديگه رُ دوست داشته باشين، يا پيش همديگه نمونين.

چهل و چهار: اجازه نده ثانيه اي تو اون روز مشخص شده باشه که بهش فکر نکرده باشي، و مطمئن باش اون هم اينو بدونه.

چهل و پنج: خودت رُ دوست داشته باش، قبل از اين که کس ديگه اي رُ دوست داشته باشي.

چهل و شش: ياد بگيريد چيزهاي قشنگ بگيد به زبان هاي خارجي.

چهل و هفت: تو راديو، به همديگه آهنگ تقديم کنين.

چهل و هشت: پاي تلفن به خواب برين وقتي با هم صحبت مي کنين.

چهل و نه: به طرفداري از همديگه پاشين، وقتي کسي چرت و پرتي رُ ميگه.

پنجاه: هيچ وقت بوس شب به خير رُ فراموش نکنين و هميشه به يادتون باشه بگين «خواب هاي خوب ببيني. . .» /

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:16  توسط کامران  | 

ده عادت ارتباطی مردها که زنها را عصبی می کند

در این مبحث ١٠ عادت اشتباهی که اقایان در هنگام ارتباط با خانمها دارند و باعث فاصله گرفتن خانمها از انها میشه رو بیان کرده ام


١- مردهایی که همه چیز رو ناواضح و در پس پرده ای از ابهام باقی میذارند..... آقای اسرارآمیز

وقتی از این دسته مردها سوالی میپرسید هیچ چیز واضح و روشنی دستگیرتون نمیشه این دسته از مردها به دو دلیل دوست دارن اسرار امیز جلوه کنن 1-مبهم بودن براشون یک مکانیزم امنیتی به حساب میاد 2-مبهم بودن یک شکلی از استقلال محسوب میشه و با دو پهلو جواب دادن برای خودش تعهدی ایجاد نمیکنه . بطور مثال وقتی دوست دخترشون ازشون میپرسه مثلا دوست داری جمعه سینما بریم ؟ جواب میده : باید ببینم .. بد نیست ... شاید...

گفتگو با این دسته مردها زنها رو عصبی میکنه و اونها فکر میکنن که شما میخواهید خیلی چیزها رو از اونها مخفی نگه دارید. سعی کنید هنگام ارتباط برقرار کردن با زنها اطلاعات کافی در اختیارشون قرار بدید و اگه از تصمیمتون مطمئن نیستید مثلا بگید فعلا مطمئن نیستم بذار فکر کنم بعدا بهت میگم اینطوری در نزد اونها صادقتر و مطمئن تر جلوه میکنید .

2-مردهایی که از حرف زدن طفره میروند ....... آقای لغزنده

چنین مردهایی مدام از حرف زدن طفره میرن و همیشه میگن  الان وقت مناسبی برای حرف زدن نیست و البته این وقت مناسب هیچوقت نمیرسه .

از جواب دادن طفره نرید اگه قولی دادید و نمیتونیداون رو انجام بدید واضح و روشن بگید باور کنید انها از این شرایط راضیتر هستند تا اینکه انها رو بلاتکلیف نگه دارید.

3-مردهایی که ساکت و عبوس هستند.... اقای نامرئی

زن عمیقترین احساساتش رو باهاش در میون میذاره ولی اونها مثل مجسمه میشینن و به شما زل میزنن .وای چقدر اینجور مردها وحشتناکن .

4-مردهایی که خواسته و نیازهاشون رو به زنها نمیگن ... آقای مرموز

اینجور مردها خودشون هم دچار اسیب میشن مثلا بابت یکی از حرفهای شما ناراحته اما وقتی ازش میپرسید میگه همه چیز خوبه و مشکلی نیست .

اینطور رفتار نکنید . اگه از مساله ای ناراحت هستید مستقیم بهش بگید میخوام در مورد مساله ای که من رو ناراحت کرده باهات صحبت کنم .دخترها دوست دارند به کسی که بهش علاقه مندند عشق بورزند پس هرچی اطلاعات بیشتری در رابطه با نیازهاتون در اختیارشون قرار بدید انها راحت تر این نیازها رو براورده میکنن

5-مردهایی که احساساتشون رو فرو میخورن و یکهو منفجر میشن.... اقای اتشفشان

این مردها مساله کوچیکی رو بهانه میکنن و بیدلیل منفجر میشن . برای مدتی خودخوری میکنن و ناگهان عصبی میشن .

اقایون عزیز برای هیچ زنی هیچ چیز جذاب و قابل تحسینی در این مردها وجود ندارد کسی که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه ضعیفه و کسی که از فریاد و تهدید برای روبرو نشدن با احساسات زن مورد نظرش استفاده میکنه ترسوست نه شجاع .

6-مردهایی که وسط صحبت اتاق رو ترک میکنن .... مردهای فراری

اینجور مردها وقتی زن در مورد موضوعاتی که اون دوست نداره در موردش حرف بزنه صحبت میکنه بلند میشه و اونجا رو ترک میکنه . مثلا وقتی دختری از دستش ناراحته میگه وقتی اینطوری حرف میزنی من نمیتونم باهات صحبت کنم و میذاره و میره . این بدترین نوع واکنشیه که میتونید داشته باشید . ترک کردن زن طرف مکالمه تان نه تنها محترمانه نیست بلکه خیلی گستاخانه است .

بهتره در این حالت استانه تحملتون رو بالا ببرید و حداقل بهش بگید که تو الان عصبانی هستی بهتره در وقت مناسبتری با هم صحبت کنیم و با سیاست خودتون به تفاهم برسید و مشکل رو حل کنید

7-مردهایی که زیاد دستور میدن .... اقای فرمان فرما

این مردها مدام به زنها دستور میدن انگار رئیس شما هستن .طوری به زنها دستور میدن انگار اونها بچه کوچیکی هستن که نمیدونن باید چکار کنن . از زن ها انتظار داره که مو به مو دستوراتش رو اطاعت کنه و اونها رو کنترل کنه .مدام زن رو سرزنش میکنه . صداش رو بالا میبره تا طرفش عقب نشینی کنه و مثل زیردست با اون رفتار میکنه .

این مردها هرگز عشق و قلب زن رو بدست نمیارن حتی اگه ازدواج کرده باشن ممکنه جسم زن متعلق به اونها باشه ولی هرگز روحش متعلق به اونها نیست

8- مردهایی که احساسات زن رو مسخره میکنن .... آقای نیش وکنایه زن

اه دوباره لب و لوچه ات آویزون شد ؟ تو که همیشه اشکات سرازیرن . تو که همیشه یک جات درد میکنه ... .... اینها جمله هایی هستند که از این گروه مردها میشنوید . ممکنه این مردها قصد ناراحت کردن زن رو نداشته باشن و بخوان باهاش شوخی کنن ولی شوخی با احساسات زن اون رو از شما میرنجونه ! مسئله ای که زن رو نگران و ناراحت کرده از نظر اون اصلا خنده دار نیست و با این کار اونو میرنجونید.

9-مردهایی که برای فرار از چیزی ناخوشایند به دروغ متوسل میشن ....اقا مرغه

این دسته مردها دروغگو هستن و معمولا هم دروغهای کوچیک میگن و مثل مرغ پر کنده بال بال میزنن مثلا وقتی باهاشون بیرون میری و میپرسی ناهار میخوری میگه نه معده ام درد میکنه و نمیگه با دوستهاش ناهار خورده !!

معمولا زنها تبحر زیادی در فهمیدن دروغ مردها دارن و این دروغها باعث سلب اعتماد اونها از شما میشه . زنها اگه بفهمن بهشون دروغ میگین به مراتب ناراحت تر میشن از اینکه بهشون حقیقت رو بگید .وقتی دروغ میگید دخترها هم ناخودآگاه به شما دروغ میگن و یا بدرفتاری میکنن .

10-مردهایی که سریعا ناراحت شده و به دنبال اون از خودشون واکنش نشون میدن ..... آقای ترقه

این مردها حالت تدافعی دارن و زود از کوره در میرن و سریع بحث ها و مسائل گذشته رو پیش میکشن مثلا میگن حتما میخوای باز مثل هفته پیش گریه و زاری راه بندازی !

نه این کار رو نکنید چون در مقابل آقای ترقه حتما یک خانم ترقه هم هست این رو فراموش نکنید .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:12  توسط کامران  | 

شناخت شخصیت عشقی شما

1- پایان دنیا نزدیک است. اگر فقط بتوانید یک نوع از حیوانات را نجات دهید، کدام را انتخاب می‌کنید؟
الف : خرگوش

ب : گوسفند

ج : گوزن

د : اسب

2- به آفریقا رفته‌اید. به هنگام بازدید از یکی از قبیله‌ها، آنها اصرار می‌کنند که یکی از حیوانات زیر را به عنوان یادگاری با خود ببرید. کدام را انتخاب می‌کنید؟
الف : میمون 

ب : شیر

ج : مار 

د : زرافه

3- فرض کنید خطای بزرگی انجام داده‌اید و خداوند برای مجازات شما تصمیم گرفته است که به جای انسان، شما را به صورت یکی از حیوانات زیر در آورد. کدام را انتخاب می‌کنید؟
الف : سگ 

 ب : گربه

ج : اسب

د : مار

4- اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات را برای همیشه از روی کره زمین نابود کنید، کدام را انتخاب می‌کردید؟

الف : شیر

ب : مار

 ج : تمساح

د : کوسه
 

5- یک روز، با حیوانی برخورد می‌کنید که می‌تواند با شما به زبان خودتان صحبت کند. دلتان می‌خواهد که کدامیک از حیوانات زیر باشد؟
الف : گوسفند

 ب : اسب

ج : خرگوش 

 د : پرنده

6- در یک جزیره دور افتاده، تنها یک موجود زنده به عنوان همدم و همراه شما وجود دارد. کدامیک را انتخاب می‌کنید؟
الف : انسان 

 ب : خوک 

ج : گاو

د : پرنده

7- اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و دست‌آموز کنید. کدامیک از حیوانات زیر را به عنوان حیوان خانگی خودتان انتخاب می‌کردید؟
الف : دایناسور

ب : ببر

 ج : خرس قطبی

د : پلنگ

8- اگر قرار بود برای 5 دقیقه به صورت یکی از حیوانات زیر در می‌آمدید، کدامیک را انتخاب می‌کردید؟
الف : شیر

ب : گربه

ج : اسب 

د : کبوتر


تحلیل:


1- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و کشش دارید.
الف: خرگوش– کسانی که دارای شخصیت دوگانه هستند، به سردی یخ در ظاهر اما به گرمی آتش در باطن
ب: گوسفند– مطیع و گرم
ج: گوزن– زیبا و آداب دان
د: اسب- کسانی که غیرقابل جلوگیری، بی‌بند و بار و آزاد هستند.

2- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رویکرد برای شما خوشایندتر و موثرتر است.
الف: میمون – مبتکر و باذوق که هیچگاه احساس خستگی نکنید.
ب: شیر- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگوید که دوستتان دارد.
ج: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد
د: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.

3- دلتان می‌خواهد معشوقتان چه عقیده‌ای در باره شما داشته باشد.
الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم
ب: گربه- شیک و زیبا
ج: اسب- خوش بین
د: مار- انعطاف‌پذیر

4- چه اتفاقی باعث می‌شود که شما رابطه‌تان را قطع کنید/ از چه خصوصیتی بیش از همه نفرت دارید.
الف: شیر- متکبر و خودخواه، امر و نهی کن
ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمی‌دانید چگونه او را خوشحال کنید.
ج: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل
د: کوسه- ناامن

5- دوست دارید چه نوع رابطه‌ای با او برقرار سازید.
الف: گوسفند- سنتی، بدون آن که چیزی بگوئید او بفهمد چه می‌خواهید، ارتباط برقرار کردن از طریق قلب‌ها.
ب: اسب- هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت کنید، هیچ چیز مخفی در میان نباشد.
ج: خرگوش- رابطه‌ای که همیشه خود را گرم و عاشق او حس کنید.
د: پرنده- رابطه‌ای پایدار و طولانی و بالنده

6- آیا به او خیانت می کنید.
الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقیات احترام می‌گذارید، پس از ازدواج هیچ کار خلافی نمی‌کنید.
ب: خوک- نمی‌توانید در مقابل تمایلاتتان مقاومت کنید، به احتمال زیاد خیانت می‌کنید.
ج: گاو- خیلی سعی می‌کنید که چنین کاری نکنید.
د: پرنده- شما هرگز نمی‌توانید استوار و ثابت قدم باشید، شما واقعاً برای ازدواج مناسب نیستید و نمی‌خواهید تعهدی بپذیرید.

7- درباره ازدواج چه فکر می‌کنید.
الف: دایناسور- شما خیلی بدبین هستید و فکر می‌کنید این روزها دیگر ازدواج سعادتمندانه وجود ندارد.
ب: ببر- شما به ازدواج به صورت یک چیز گرانبها فکر می‌کنید. پس از آن که ازدواج کردید، پیوند زناشویی و همسرتان را بسیار باارزش و گرامی می‌دارید.
ج: خرس قطبی- شما از ازدواج می‌ترسید، فکر می‌کنید آزادیتان را از شما خواهد گرفت.
د: پلنگ- شما همیشه طالب ازدواج بوده‌اید ولی در واقع، شناخت دقیقی از آن ندارید

8- در این لحظه، به عشق چگونه فکر می‌کنید.
الف: شیر- شما همیشه تشنه عشقید و می‌توانید هر کاری برای آن بکنید اما به راحتی در دام عشق نمی‌افتید.
ب: گربه- شما خیلی خودمحور و خودخواهید. شما فکر می‌کنید عشق چیزی است که می‌توانید به دست آورید و هرگاه که خواستید آن را دور بیاندازید.
ج: اسب- شما نمی‌خواهید در قید و بند یک رابطه پایدار قرار بگیرید. به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو
د: کبوتر- شما به عشق به صورت یک تعهد دو طرفه فکر می‌کنید

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:10  توسط کامران  | 

عشق . ثروت . موفقیت

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.
به آنها گفت: « من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.»
آنها پرسیدند:« آیا شوهرتان خانه است؟»
زن گفت: « نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.»
آنها گفتند: « پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.»
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.
شوهرش به او گفت: « برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.»
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: « ما با هم داخل خانه نمی شویم.»
زن با تعجب پرسید: « چرا!؟» یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:« نام او ثروت است.» و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:« نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.»
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت:« چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! » ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:« چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟»
فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد:« بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.»
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت:« کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.»
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید:« شما دیگر چرا می آیید؟»
پیرمردها با هم گفتند:« اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:8  توسط کامران  | 

در اولین قرار با دوست دخترتان چه بکنید

اولین قرار و ملاقات یکی از به یاد ماندنی ترین ملاقاتهایی است که بین دو نفر صورت میگیرد و اینکه شما چه طور رفتار میکنید مساله مهمی است که در تحکیم رابطه شما نقش مهمی دارد مخصوصا اینکه شما از ایجاد این رابطه با دختر مورد نظرتان قصد ازدواج هم داشته باشید .


١- در اولین ملاقات سعی کنید از قبل جایی رو که میخواید دوست دخترتون رو ببرید انتخاب کنید . این اصلا درست نیست که در اولین برخورد منتظر باشید که اون جایی رو انتخاب کنه . این امر عزت نفس شما رو زیر سوال میبره و یه خورده ازحس مردانگیتون کم میکنه .

2- اگه جایی رو پیشنهاد دادید و اون قبول نکرد اصرار نکنید جای دیگه ای رو پیشنهاد بدید.

3- بدترین و افتضاح ترین حالت اینه که شما اونو به یک رستوران گرون ببرید بعد هم با دیدن قیمتها بهانه بگیرید که مثلا اینجا غذاش خوب نیست یا شلوغه !! باور کنید خیلی اثر بدی میذاره دخترها فوری متوجه این موضوع میشن . اگه در مورد اون رستوران یا هتل اطلاعی ندارید قبلا تحقیق کنید .

4-دفعه اول یک مکان نزدیک رو برای قرارتون انتخاب کنید .

5-لزومی نداره از همون اول خیلی خرج کنید . ولی اگه اون غذایی رو انتخاب کرد بهش نه نگید.

6- برای بار اول دست خالی نرید . یک هدیه کوچیک مثل یک عروسک یا حتی یک شاخه گل براش ببرید .

7-سعی کنید در برخورد اول در مورد مسایل عادی باهاش صحبت کنید و سریع باهاش پسر خاله نشید .

8- سعی نکنید از همون اول فوری دستش رو بگیرید یا بغلش کنید. رفتاری از این قبیل اعتماد دختر رو از شما سلب میکنه . دخترها در برخوردهای اول خیلی محتاط عمل میکنن و این کارها شما رو در نظرش لاابالی جلوه میدن .

9- بهش نشون بدید که خیلی خوشحال هستید از اینکه زمانتون رو با اون میگذرونید .

10- با اشتیاق به حرفهاش گوش کنید .

11- سعی کنید اونو بخندونید و کاری کنید که حسابی بهش خوش بگذره .

12- زمان قرار اول نباید خیلی طولانی باشه و دو ساعت بیشتر نشه . تا دیر وقت هم طولش ندید .

13- اگه دوست دخترتون گفت که دیگه باید برم اصرار نکنید بهش پیشنهاد بدید که برسونیدش .

14-اگه قبول نکرد که شما برسونیدش و خودش برگشت حتما بهش زنگ بزنید و ببینید که رسیده یا نه . این بهش نشون میده که براش ارزش قایل هستید و مواظبشید . دخترها عاشق پسرهایی هستن که نشون بدن خیلی نگرانشونن و مواظب اونها هستن .

15-بهش بگید که خیلی بهتون خوش گذشته و ازش بپرسید که کی میتونم دوباره ببینمت ؟

16- در برخورد اول هم سعی کنید خیلی تمیز و خوش لباس و معطر باشید . خیلی رسمی لباس نپوشید .

17-ادای بچه مثبت ها رو در نیارید که دخترها چندششون میشه مثلا اگه خواست دستتون رو بگیره نگید نه بده اینجا مردم نشستن و از این قبیل حرفها . این بدترین رفتاریه که میتونید داشته باشید . ویل دورانت فیلسوف شرقی پسرهای اینجوری رو تشبیه کرده به اورانگوتانهایی که میخوان گیتار بزنن .

18-لزومی نداره در همون برخورد اول جیک و پیک زندگیتون رو بگید و تمام اطلاعات شخصیتون رو بدید . یک چیز کلی از شما بدونه کافیه .

19- بذارید اون بیشتر حرف بزنه اونوقت شما کمتر مجبورید به سوالهاش جواب بدید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:7  توسط کامران  | 

با دوست دخترتان چگونه رفتار کنید

در این قسمت من به شما میگم که درقبال دوست دخترتون چه کارهایی رو بهتره انجام بدید و چه کارهایی رو بهتره انجام ندید .


١- در مواجه با دخترها شنونده خوبی باشید . دخترها علاقه زیادی به صحبت کردن دارند.

٢- بیشتر سوال کننده باشید و کمتر راجع به خودتون اطلاعات بدید بیشتر اطلاعات کسب کنید .

٣- با او با احترام رفتار کنید . در را براش باز کنید و....

۴- نسبت به روابطش با مردهای دیگر بی تفاوت نباشید ( نه اینکه باهاش دعوا کنید مثلا بگید اون کی بود که باهاش حرف میزدی ؟ چرا همش میاد با تو حرف میزنه ؟ ) دخترها شاید به ظاهر غر بزنند ولی در باطن راضی ترن و قند تو دلشون اب میشه و احساس میکنن بیشتر دوستش دارید .

۵- روز تولد اونو حتما به خاطر بسپارید و براش هدیه مناسب بخرید . هیچوقت هیچوقت هیچوقت بهش نگید چی دوست داری برات بخرم ؟ یا با خودش برید و براش هدیه بخرید . بلکه هدیه اش رو از قبل اماده کرده و روز تولدش به اون بدید . لازم نیست هدیه خیلی گران قیمتی باشه .

۶- خیلی زیاد براش خرج نکنید .

٧-با اون برای خرید لباس برید و به سلیقه اون چیزی بخرید . با این کار حس مفید بودن در او بوجود میاد .

٨-از اون بپرسید که چطور روزش رو گذرونده . خانمها خیلی دوست دارن درمورد وقایع روزمره شون صحبت کنن .

٩-بعضی روزها بهش بگید که چقدر زیبا شدی .

١٠-به نظراتش احترام بذارید ولی لازم نیست تمام عقایدش رو دربست قبول کنید .

١١-به احساساتش بها بدید .

١٢-نشون بدید که دلواپس اون هستید .

١٣-در برخی موارد کمی ازش دوری کنید .

١۴- در همه کارهاش مداخله نکنید و به زندگی خصوصی اش احترام بذارید . وقت و بی وقت بهش زنگ نزنید .

١۵-در میان جمع با او معاشقه نکنید.

١۶-هر چند وقت یکبار یک کار رمانتیک برای او انجام دهید و یا با او به اولین جایی که با هم قرار گذاشتید بروید.

١٧- در مورد دوست دخترهای قبلی خودتون صحبت نکنید و در مورد دوست پسرهای قبلی اونها هم چیزی نپرسید .

١٨- در مدتی که با هم هستید درمورد مسائلی که باب میل دخترها نیست مثل نتیجه بازی فوتبال و.. صحبت نکنید انها ممکنه ظاهرا به حرفای شما گوش بدن ولی باطنا حوصله شون سر میره .

١٩-خودتون رو بیش از حد وابسته و نیازمند به اون نشان ندید.

٢٠- به اون وعده های تو خالی ندید .وقتی با کسی فقط قصد دوستی دارید میتونید اینو از اول بهش بگید لزومی نداره برای اینکه اونو راضی نگه دارید تا به دوستی با شما ادامه بدید بهش وعده سر خرمن بدید این دلیلی بر ضعف شماست که مجبور به استفاده از نیرنگ شدید .

٢١- اگه از رفتاری از رفتارهای اون خوشتون نمیاد لازم نیست مستقیم بهش بگید میتونید غیر مستقیم بهش بگید مثلا اگه جایی دیدید که خانمی داره همون رفتار رو میکنه سریع به دوست دخترتون نشونش بدید و بگید چه رفتار زشتی داره این خانمه مثلا ببین چه شکلی میخنده . خانمها اگه از خانمهای دیگه انتقاد کنید ناراحت نمیشن ولی اگر از خودشون انتقاد کنید بدجور توی ذوقشون میخوره .

٢٢-هرگز اونها رو با کسی مقایسه نکنید .

٢٣- هر چند وقت یک بار برایش یک هدیه کوچک یا یک شاخه گل بگیرید.

٢۴- اصرار نکنید که در مهمانی ها یا در محیط کاری یا جاهایی که اون دوست نداره با هم دیده بشید با اون باشید فراموش نکنید شما برای اون تنها یک دوست هستید نه شوهر یا مالک اون .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:7  توسط کامران  | 

پیدا کردن دوست دختر

باور کنید کار سختی نیست . البته میدونم که برای دخترها پیدا کردن دوست پسر راحت تره چون اکثر پسرها به قول معروف در این زمینه پا هستند ولی خیلی از دخترها تمایلی به دوست شدن با پسرها رو ندارن و بعضی هم به سختی با اونا دوست میشن پس برای دوست شدن به نکات زیر توجه کنید.


١- اعتماد به نفس کامل داشته باشید و با اطمینان جلو برید . از اینکه به شما جواب نه بگه نترسید .

٢-در جمع دوستانش بهش پیشنهاد دوستی ندید .چون مطمئنا جواب نه میشنوید مگه اینکه دوستان شما هم همزمان به دوستان او پیشنهاد بدن که مثلا دسته جمعی بیرون بریم و این وسط شماره ها رد و بدل بشه .

٣- هرگز هرگز برای دوستی یا پیشنهاد ازدواج دوستتون را واسطه نکنید . باور کنید خیلی از دوستهای صمیمیتون زیرابتون رو میزنن شاید باور نکنید ولی من خودم چندین مورد این رو  دیدم . از طرف دیگه هیچ دختری از یک پسر دست و پا چلفتی که عرضه یک پیشنهاد دادن رو نداره خوشش نمیاد . مطمئن باشید جواب نه میشنوید.

۴-به بخش چگونه دوست شویم که نوشته شده رجوع کنید و اگه دیدید دختری این کارها رو جلوی شما انجام میده بدونید که میخواد باهاتون دوست بشه .

۵- میتونید با یک سلام ساده شروع کنید . مثلا اگه طرف همکلاسیتونه هر روز بهش سلام کنید و سر راهش باشید . وقتی با دوستاش حرف میزنه بهش نگاه کنید بذارید بفهمه بهش توجه میکنید. برای مدتی این کار رو بکنید ولی طولش ندید .ببینید چطور مورد توجه اون قرار میگیرید

۶- به دختر مورد نظرتون نزدیک بشید و سر صحبت رو باهاش باز کنید . بهش نگید میشه وقتتون رو بگیرم این جمله رو روزی صد بار دخترها میشنوند و نسبت به این جمله حساسیت دارن بلکه در مورد مسائل عادی باهاش صحبت کنید مثلا در مورد جزوه درسی و بهش بگید چطوری میتونم اشکالاتم رو ازتون بپرسم ؟ با این سوال با یک تیر دو نشون زدید اول اینکه بهش فهموندید که یک جورایی میتونه به شما کمک کنه و دوم اینکه بهتون میگه که به من زنگ بزنید یا من به شما زنگ میزنم .

٧- اگر قرار شد شما به او زنگ بزنید حتما سر ساعت مقرر تماس بگیرید .با این کار بهش نشون میدید که وقت شناس هستید . منتظر صحبت کردن با او هستید . برایش احترام قائلید .

٨- اگر قرار شد او به شما زنگ بزنه در اون ساعت تلفن رو مشغول نکنید .

٩- در جلسه اول بحث باید کاملا معمولی و مثلا پیرامون همون مشکلات درسی باشه . پله پله برید جلو .

١٠-بعضی از دخترها اهل دوست شدن نیستند . بعضی اعتماد به نفس کافی ندارند . بعضی خانواده شان این مساله رو نمیپذیره و بعضی از دوست شدن میترسند و... پس اگر برای دوست شدن با دختری جواب رد شنیدید اصلا ناراحت نشید و این مساله رو به خودتون نگیرید برید سراغ اونایی که مایل به دوستی با شما هستند .

١١- نکته مهم اینه که یک دختر سر اینکه کدوم پسر شیک تر یا خوش تیپ تره با اون قرار نمیذاره و به دوستیش ادامه نمیده اون باید از حس مردانگی شما لذت ببره

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:6  توسط کامران  | 

دخترها از چه پسرهایی خوششون میاد

در اینجا مخاطب ما پسرهاست نه دخترها موضع ١٨٠ درجه عوض میشه ! خوب اول شروع میکنیم در مورد کارهایی که باید یا نباید در مورد دخترها انجام بدید .

١- در گفتگو با دخترها بذله گو باشید ( البته این مساله رو با دلقک بودن اشتباه نگیرید ) دخترها از مردهایی که اونها رو بخندونند خیلی خوششون میاد .

٢- با کلاس باشید ولی لازم نیست خیلی جدی با اونها رفتار کنید و لفظ قلم صحبت کنید .

٣- به اندام دختر مورد علاقه تون خیره نشید . خانمها تخصص زیادی در امر تشخیص نوع نگاه اقایون دارند و هیچ چیز به اندازه زل زدن به اندامشون اونها رو ناراحت نمیکنه .

۴- موقع حرف زدن با دختر ها به چشم های اونها نگاه کنید

۵- بهشون توهین نکنید . متلک نندازین . دخترها از پسرهایی که متلک میندازن اصلا خوششون نمیاد حتی اگه در جهت تعریف از اونا باشه .چون ادمهای بی کلاس متلک میندازن .

۶- در یک جمع دخترانه سبک سرانه عمل نکنید میتونید بهشون نزدیک بشید و با همه شون هم صحبت کنید ولی سعی کنید بحث معمول و متعارفی داشته باشید .

٧- حرفها و جوکهای زشت در جلوی خانمها استفاده نکنید.

٨- خوش پوش و خوش بو باشید . هیچ چیز به اندازه پسری که بوی عرق میده دخترا رو فراری نمیده .

٩- خانمها به کفش مردها خیلی اهمیت میدن سعی کنید کفشهاتون همیشه تمیز باشه .

١٠-سعی نکنید هر روز مثل دخترها یک لباس جدید بپوشید . دخترها از پسرهایی که بیش از حد به ظاهرشون توجه میکنن خوششون نمیاد.

١١-غر غر نکنید . چه مرد چه زن ادم غر غرو رو دوست نداره .

١٢- در مورد مسائل مردونه با اونها صحبت نکنید . بحث در مورد مدل هواپیما و ... برای اونها جذاب نیست .

١٣- اونها رو با هم مقایسه نکنید .

١۴-اونها رو با بستگانتون (خواهر یا زن برادر یا دختر خاله و....) مقایسه نکنید و زیاد از اونها تعریف نکنید . با اینکار گور خودتون رو کندید .

١۵-چشم چرانی نکنید.

١۶-به دخترها نشون بدید کمی غیرتی هستید و از اونها حمایت میکنید .در اینباره بعدا مفصل توضیح میدم چون خیلی مهمه و حدش رو باید بدونید.

١٧- دخترها از مردهای مطمئن و محکم خوششون میاد.

١٨-دخترها پسرهای رمانتیک رو بیشتر میپسندند.

١٩- دخترها از مردهای خسیس خوششون نمیاد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:5  توسط کامران  | 

روشهای تشخیص زنان متاهل و دختران مجرد

در مهمانی ها و کلوپ ها زنان متاهل معمولاً علاقه ای به اینطرف و آنطرف نگاه کردن نداشته و به دنبال همراهی برای خود نمی گردند. اما دخترهای مجرد پیوسته مشغول نگاه کردن به اطراف در جستجوی مردی برای همراهی هستند.

دختر مجرد به شما نگاه می کند و لبخند می زند: نگاه کردن معمولاً جزء اولین علائم علاقه است. و اگر می بینید که زنی شما را عمیقاً نگاه می کند و لبخندی روی لبانش است، به این معنی است که دوست دارد شما را هم امتحان کند. پس جلو بروید.

دختر مجرد با مردها در مهمانی صحبت می کند: اگر می بینید که زنی با مردها در فاصله های مختلف صحبت می کند، نشاندهنده ی این است که طالب گفتگو است. جلو رفته و سر صحبت را باز کنید تا بیشتر در مورد او بفهمید.

گاهی اوقات به سایر زوج ها باناراحتی نگاه می کند: اگر از دور مشغول نگاه کردن به او هستید و می بینید که با ناراحتی به سایر زوج ها نگاه می کند، احتمالاً یاد زمان هایی افتاده است که خود نیز کسی را در کنارش برای همراهی داشته است. اینجاست که شما باید وارد عمل شوید.

حرکاتش به خوبی بیان می کند که مجرد است: زبان جسمانی یک فرد خیلی چیزها می تواند در مورد او بازگو کند. مطمئناً اگر زنی متاهل باشد موهای خود را افشان نمی کند و اینقدر به سادگی سمت مردها نمی رود. اگر اینقدر شجاعت دارید که به او نزدیک شوید، جلو رفته و ببینید که زبان جسمانی او چه می گوید:

کسی که به صندلی تکیه داده و دست به سینه نشسته است: "جلو نیا وگرنه با پاشنه ی کفشم می کوبم توی صورتت."

کسی که به آرامی بازو و پایش را لمس می کند: " بیا با هم صحبت کنیم."
 اگربا یک خانم  شروع به صحبت می کنید، و در یکی از این گفتگوها به شما می گوید که سگی به اسم جولی دارد، آشپزی زیاد می کند، هر هفته به باشگاه می رود، و به کلاس های هنری نیز می رود به این معنی است که مجرد است و همه ی این کارها را برای مشغول نگاه داشتن خود انجام می دهد.

دختر مجرد معمولاً با دخترها برای گردش بیرون می رود: زنان متاهل اگرچه با دوستان دحترشان هم بیرون می روند اما وقت زیادی را هم برای بیرون رفتن با مردشان صرف می کنند. اگر می بینید که زنی فقط و فقط با دخترها بیرون می رود نشان دهنده این است که مردی برای بیرون رفتن با خود ندارد.

رفتاری بسیار دوستانه دارد: تجربه نشان می دهد که زنان متاهل در مقایسه با زنان مجرد رفتاری کمتر دوستانه با سایر مردها دارند. وقتی می بینید که زنی با همه مردها بسیار دوستانه و مهربانانه برخورد می کند، احتمال این وجود دارد که مجرد باشد
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:4  توسط کامران  | 

حرفه هايي كه زنان ودختران بايد ياد بگيرن

در این بخش من به شما میگم که چه کارهایی رو در قبال پسرها باید انجام بدید و چه کارهایی رو نباید انجام بدید .

١- اعتماد به نفس داشته باشید . مهمترین نکته همینه . شما نباید فکر کنید که باید از هر جهت بی عیب و نقص باشید تا پسرها جذبتون بشن . در نظر داشته باشین حتی افراد معروف هم بی عیب نیستن مثلا جنیفر لوپز اندام قشنگی داره ولی صورت قشنگی نداره یا سیبل جان خوشگله ولی چاقه ولی همه اونا خدای اعتماد به نفسن . فکر کنید اگه miss worldبودید دوست پسرتون هم این نبود پس با اعتماد به نفس کامل برید جلو

٢-اگر توی روابطتون کار اشتباهی انجام دادید دلسرد نشید از اون درس بگیرید و اون رو به تجربیاتتون اضافه کنید .

٣-خوش لباس باشید و از عطرهای خوش بو استفاده کنید .

۴- آرایش و لباسهای عجیب و غریب و زننده نداشته باشید چون این کار افراد بوالهوس رو دور شما جمع میکنه .

۵-دستهای تمیز و ناخن های مرتب داشته باشید . یکی از نقاطی که مردها هنگام صحبت با یک خانم به اون توجه میکنن دستاشه .

۶-اگر سوال یا بحثی پیش اومد که نخواستید جواب بدید خودتون رو به  کوچه علی چپ بزنید.

٧-مردها هنگام مریضی مثل بچه ها میشن . ازشون دلجویی کنید و اگه روزی یک بار زنگ میزدید ٢بار زنگ بزنید ( نه اینکه پیله کنید و مرتب زنگ بزنید)

٨- هیچوقت بی مقدمه و بدون مناسبت خاص به اون هدیه ندید . اگه بابت مناسبتی هم کادو خریدید گران قیمت تر از هدیه اون نباشه . توجه کنین مردها وظیفه دارن برای شما خرج کنن نه شما برای اونا

٩- از هدیه اون حتی اگه کوچیک و ساده بود تشکر کنین و اظهار ناراحتی نکنید . همین که برای چند ساعت فکرش به شما مشغول بوده کافیه .

١٠-مدام اونو به رستوران دعوت نکنین مگر برای یک مناسبت . میتونید این مناسبت رو خودتون ایجاد کنید مثلا شیرینی قبولی برادرتون توی کنکور و....

١١- سعی کنید هرچند وقت یک بار به جایی که اولین بار با هم آشنا شدید برید این کار اونو به یاد روزهای خوش اول آشناییتون میندازه . البته این کار رو زیاد نکنید که شیرینی اون میره .

١٢-هر چند وقت یک دفعه حس حسادت رو در اون بیدار کنید . این به این معنی نیست که با مردای دیگه گرم بگیرید مثلا بهش بگید که فردا شب تولد پسر داییتون دعوتید و مادرتون اصرار فراوونی داره که شما برید چون یک سری از دخترها و پسرهای هم کلاسیهای دانشگاهی پسر داییتون هم میان .ولی شما حوصله ندارید و میخواین با دوست پسرتون باشین ولی خوب نمیشه رو حرف مامان و داییتون حرف  بزنید.

بعد هم نگید مهمونی بد گذشت . بگید خیلی خوب بود دوست داشتم تو هم اونجا بودی .

١٣-نشون بدید که بهش علاقه مندید ولی به دست و پاش نیفتید

١۴-کارها و چیزهایی که در شما می پسنده رو بیشتر تقویت کنید . ولی فرمانبردار مطلق هم نباشید .

١۵-خودتون باشید لازم نیست برای اون نقش بازی کنید چون اونوقت بعد از ازدواج دچار مشکلات بزرگی میشین .

١۶-تا زمانی که با اون نامزد نکردید نامه عاشقانه براش ننویسید حتی اگه اون این کاررو کرد .

١٧- تا قبل از نامزدی بهش عکس ندید و باهاش عکس نندازید .

١٨- اگه خواست شمارو به خانواده اش نشون بده لزومی نداره باهاش به خونه اش برید چون بعضی از خانواده ها دختری رو که به خونه پسر میره رو قبول ندارن حتی خیلی از تحصیل کرده ها .فراموش نکنید اینجا ایرانه 

١٩-ازش نپرسید نظر خانواده اش راجع به شماچی بود ولی شما از رفتار خانواده اش بخصوص شخصیت خواهرش تعریف کنید

٢٠-نشون بدید که بهش علاقه مندید ولی به دست و پاش نیفتید

٢١-پیش خانمهای همکار و دخترهای همکلاسیش ظاهر نشید که بدجوری زیرابتون رو میزنن .

٢٢-از روابط قبلی خودتون با پسرها تعریف نکنید

٢٣- نگید که فیلمهای اونجوری رو نگاه میکنید چون مردهای ایرانی از زنهای چشم و گوش بسته بیشتر خوششون میاد

٢۴- در روابطتتون خیلی آزاد عمل نکنید یادتون باشه روابط شما با دوست پسرتون نباید بعنوان نامزد یا همسر باشه

٢۵- هرگز در مکانهای عمومی معاشقه نکنید

٢۶-بهش بگید که تابه حال از کسی خوشم نیومده بود .

٢٧-رفتار مادرانه باهاش نداشته باشید به شماچه که ماشینش رو کجا پارک میکنه یا بارونی نپوشیده حالا سرما میخوره

٢٨-مثل بچه ها رفتار نکنید که شمارو جدی نمیگیرن . حرف زدن مدل بچه گونه رو هم فراموش کنید مگه بعضی جاها به عنوان شوخی واقعا زشته که مدام ادای بچه ها رو دربیارید ( اوم .... برام بستنی بخر )

٢٩-از خانواده اش انتقاد نکنید حتی اگه خودش گله کرد شما فقط شنونده باشید .

٣٠-به او بگویید که خانواده شما نسبت به ازدواج شما خیلی حساس است .

٣١-کاری کنید که به وجود شما عادت کنه مثلا همیشه سر یک ساعت خاص بهش زنگ بزنید اون ساعت عادت میکنه که منتظر شما باشه حتی اگه بهش زنگ نزنید

٣٢-همیشه سر ساعت مقرر سر قرار نرید بعضی وقتها یک ١٠دقیقه ای منتظر بشه بد نیست بعد هم بگید که مثلا یکی از دوستای قدیمیتون رو دیدید . ولی به محض دیدنش لبخند بزنید .

٣٣-در رستوران گرانترین غذا رو سفارش ندید

٣۴-هرگز نذارید متوجه بشه که قصد تورکردنش رو دارید چون اکثر پسرا هنگام شروع دوستی به ازدواج فکر نمیکنن .و شاید عقب بکشن

٣۵-به او نگید که از خانه داری و بچه داری نفرت دارید . چون اونا زندگی با شما رو یک خونه شلوغ با یکسری بچه عرعرو دماغو تجسم میکنن .

٣۶-از خانواده خودتون هیچوقت بدی نگید .

٣٧-اجازه بدید اون در رو براتون باز کنه فوری نپرید و دستگیره در تاکسی یا مغازه رو نچسبید .

٣٨-حرکات جلف یا پسرونه انجام ندید . قهقهه نزنید یا موقع خندیدن روی پاتون نکوبید . از حرفهای زشت حتی برای خنده استفاده نکنید .

٣٩- زا اون در مورد چگونه گذروندن روزش سوال کنید

۴٠- هوش اونو تحسین کنید و از توانائیهاش تعریف کنید .

۴١-وقتی با او حرف میزنید مستقیم به اون نگاه کنید و مدام به دور و برتون نگاه نکنید .

۴٢-در مورد چیزهایی که حوصله اش رو سر میبره مثل مدل موی فلان خانم هنرپیشه صحبت نکنید

۴٣- خیلی از خودتون تعریف نکنید

۴۴-از اتفاقات غم انگیز زندگی و مرگ و میر و بیماری اعضای فامیلتان در ساعتی که با هم هستید صحبت نکنید .

۴۵-از اون در مورد دوست دخترهای قبلیش مطلقا سوال نکنید

۴۶-مرتب بهش زنگ نزنید و موی دماغش نشید . در ساعات اداری یا روزهای تعطیل بهش زنگ نزنید .

۴٧-اونو مدام چک نکنید . کی بود زنگ زد ؟ دیروز کجا بودی ؟ تو مهمونی با کی رقصیدی ؟ چرا با اون دختره خندیدی ؟ ......

۴٨-از اون پیش دوستان یا اعضای خانواده اش گله نکنید

۴٩-فورا قرارهایی رو که میذاره نپذیرید مثلا بگید امروز و فردا خیلی کار دارم ولی پس فردا چطوره ؟

۵٠- با او خیلی شوخی نکنید مخصوصا اگه در مورد وضع ظاهریش باشه ( کچل و خنگ و .....) شوخی زیاد حرمتها رو از بین میبره حتی اگه بین زن و شوهر باشه

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:2  توسط کامران  | 

کثیف ترین چیزهای موجود در خانه شما

هیچ تا حالا فکر کردین تو خونه ی شما با این همه نظافت کاری ای که میشه جقدر کثیفی ممکنه وجود داشته باشه ؟
و آیا دقت کردین این کثیفی ها ممکنه برای کودکان و حتی بزرگها مضر باشه :D ?
من لیست زیر رو توی یه سایت خارجکی دیدم . لیستی از 10 کثیف ترین مکان های توی یک خانه!:

1 – وان حمام
2 – سینک آشپزخانه
3 – تلفن
4 – مسواکتان!
5 – ریموت کنترل
6 – موش و کیبرد کامپیوترتان!
7 – تخته ی آشپزخانه
8 – پشت وسایل
9 – روی یخچال
10 – دستگیره در

تمیز کردن اینها هر کدوم روش خاص خودشو داره که با مراجعه به منبع لیست بالا میتونین روش پاکسازی هر کدام از اینها رو به زبان انگلیسی روان بخوانید

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:20  توسط کامران  | 

آموزش باز کردن بینی ای که کیپ شده است

بعد از یه مدت طولانی تصمیم به آپ کردن بلاگم گرفتم. بالاخره فصل سرماست و سرما خوردگی و کیپ شدن بینی در پی آن بسیار شایع شده است.
این کیپ شدن بینی که می تواند حسابی آزار دهنده و اعصاب خورد کن باشد پدر ما را در می آورد.
در نتیجه سعی میکنم که  در این مطلب توضیح بدم چگونه راه بینیتان را باز کنید.
دقت کنید که این روش ها توسط بنده تست نشده و از صحت آنها اطلاعی ندارم و ممکن است بعضی از آنها روشی پزشکی یا علمی نباشد! بلکه این ها روش های خانگی ای هست (همان طب مامان بزرگی) که از سایت های پرسش و پاسخ بلاد کفر گردآوری کرده و ترجمه کردم.. پس اگر بینیتان باز نشد لطفا لعنت نفرستید و شکیبا باشید!

داروهای OTC
در دارو ها یک سری دارو به نام over the counter drugs یا به اختصار OTC هستند که میتوانید از آنها استفاده کنید.
برای این کار حتی اگر وقت پیش دکتر رفتن هم ندارید میتوانید از فروشنده ی داروخانه کمک بگیرید. در کل این دارو را بصورت عادی میتوانید تحت عنوان دکنژستان از فروشنده بخواید.
این دارو ها ممکن است ممکن گیجی و خواب بشوند پس حتما در مورد میزان و زمان بندی مصرف آنها سوال کنید. به علاوه این دارو ها هم هنگام سرما خوردگی هم هنگام آلرژی می توانند به شما کمک کنند.

یخچال فریزر تراپی!
این راه کمی عجیب است ولی ارزش امتحان را دارد!
می توانید در موقع گرفتگی راه بینی سرتان را برای مدتی مثل 1 دقیقه در داخل فریز نگه دارید.. ولی اگر باز نشد مدت بیشتری سرتان را در آنجا نگه ندارید!

استفاده از یخ!
اگر راه فرو کردن کله در فریزر زیاد برایتان خوسایند نیست یا فریزرتان خیلی شلوغ است می توانید یک تکه یخ در یک کیسه پلاستیکی بیندازید و آن را روی بینیتان نگاه دارید! این راه نسبتا راحت تر است

سشوار
می توانید یک سشوار برداشته و آن را روی باد داغ تنظیم کنید. سپس آن را رو به صورتتوان کرفته و سعی کنید باد گرم را تنفس کنید. این روش خیلی خوب است و میتواند براش شما مثلا یه سونا عمل کند وقتی که با آن دسترسی ندارید :D

نگه داشتن نفس
در این روش نفس خود را بیرون دهید (سعی کنید از بینی)
نفستان را برای مدتی کم که به شما فشار نیاورد نگه دارید
سعی کنید از بینی تنفس کنید و هوا را به داخل بکشید
ممکن است مجبور شوید تا 10 ها بار این 3 مرحله را امتحان کنید
وقتی که عمل کرد راحت می توانید فین کنید!

فشار وارد کردن
مقادیر زیادی دستمال زیر بینیتان بگذارید . کف دستتان را زید آنها قرار دهید. سپس برای چند لحظه کف دست و دستمال ها و بینیتان را به بالا وشار دهید.
سپس سعی کنید هوا را از بینی تان بیرون بدهید و کمی فشار وارد کنید. سپس دستتان را بردارید و سعی کنید فین کنید!

بخار آب
بخار آب برای یاز کردن مجرای بینی میتواند خیلی موثر باشد. می توانید به سونای بخار بروید، ولی از آنجایی که سونا همیشه در دسترس نیست می توانید یه کاسه پر از آب در حال جوش بگذار و بالای آن بایستید.
دقت کنید که بخار آب جوش میتواند سوختگی های وحشتناکی ایجاد کند و خطرناک است و حتما باید فاصله تان را به قدری زیاد کند که شما را نسوزاند.
برای نتیجه بهتر می توانید مقادیری منتول و یا عصاره ی اکالیپتوس در آب بریزید

کله پا شوید!
البته منظور بنده از کله پا این بود که روی دست هایتان بایستید. زیرا با این کار ستان بر عکس می شود و سینوس هایتان باز می شود. فقط از آنجایی که همه ژیمناستیک کار نیستند و یا ژیمناستیک کار ها هم نوی توانند این حرکت را در سرما خوردگی انجام دهند ، می توانی روی تخت بخابید و سرتان را به صورت بر عکس از تخت آیزان کنید.

بینی و دهان!
در بالای بینیتان ، جایی پایین تر از ابرو ها به یک استخوان می ریسید. کمی پایین تر حالت غضروفی پیدا میکند.
برای چند لحظه آن را فشار دهید و رها کنید سپس با زبانتان سقف دهانتان را فشار دهید…
این کار را باید بارها و تکرار کنید تا به نتیجه برسید

تحریک حس بویایی
می توانید یک سری بو های تند را استشمام کنید تا بینیتان تحریک شده و باز شود این بو ها میتوانند هر چیزی باشند..
مثل ادکلن های تند یا سرکه ی در حال جوشیدن!

جویدن آدامس: جویدن آدامس هایی مثل آدامس نعنایی یا آدامس اکالیپتوس و یا از این دست آدامس ها میتوانند در باز کردن بینی شما تاثیر بسزایی داشته باشند.

قلم بینی
این قلم های بینی که قیمتی معادل 450 تا تک تومانی دارند و ساخت وطن هم هستند به وفور در داروخانه ها پیدا میشوند و من همیشه از آنها استفاده میکنم
کافیت نوک آن را روی بینی گذاشته و از آن تنفس کنید!

تحرک بدنی
اگر تحرک بدنی ای مثل دویدن و یا نرمش انجام دهید بدن شما به صورت موقت سینوس های شما را پاک می کند تا ججرای تنفسیتان باز شود و اکسیژن بیشتری به شما برسد. و این چیزی است که شما می خواهید!

هر چند ممکن است بعضی از این روش ها سخت بنظر بیاید.
اما وقتی که گرفتار چنین مساله ای هتستید ممکن است بتوانند کمکتان کنند

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:16  توسط کامران  | 

دوست پسرتان را از لاس زدن با دختر های دیگر باز دارید

من دختر نیستم! اما دختر ها رو دوست می دارم :D

[=]

[=]

چندی پیش ایمیلی گرفتم از یکی دوستان بذله(؟) گو ! توش نکاتی رو به انگلیسی گفته بود در مورد اینکه چشکلی دوست پسرتون رو از لاس زدن با دیگرون باز دارید. چون خیلی باحال بود تصمیم گرفتم با یکم شاخو برگ ترجمش کنم !

در نظر بگیرید ! شما و دوست پسر کثافتتون رفتین مهمونی ! روتونو 2 دقه اونور میکنن بر میگردین میبینین پسره حسابی گرم گرفته با یه دختری ! میدونم ! خیلی ک*نتون میسوزه ! میخواین بزنین تو گوشش! اما نکنین این کارو ! سیاست داشته باشین! سیاست بی پدر مادره !

-خوب اینجا تصور میکنیم که اسم پسره فربده !
-چرا؟
-نمیدونم :-؟؟

 • مزاحم صحبتشون شو بگو : فربد بچه داره دوباره لگد میزنه!
 • مزاحمشون سو و بگو … حوب حالا میتونین از دست فربد آزاد شین برین !
 • برین جلوی فربد ج*ده بازی در بیارین و برین ( در این جا باید ابتکاری عمل کنین! میتونین برین یه چشمگ تابلو بزنین.. یچیزیتونو بنداازین زمین و خیلی تابلو خم شین جلوش … و .. اما یادتون باشه آخرش لبخندی معنی دار بزنین)
 • کش پیدا کنین و پرتابشون کنین طرف فربد ! توری که تحت تمسخر واقع شه
 • وقتی فربد مست میکنه آروم بندای کفششو گره بزنین !
 • خطو نشون بکشین . در گوش دختره بگین اگه تا 1 دقه دیگه گورشو گم نکنه موهاشو میکنین !!!
 • برین جلوی فرد بگین دیگه نمیخوام باهات رابطه داشته باشم و بی تفاوت برین !
 • با خوشتیپ ترین پسره مهمونی برین لاس بزنین
 • با دوستای دخترتون جمع شین نزدیک فربد و به صورت عمدی بلند بلند در مورد سایز چیزه پسرا حرف بزنین!!!!
 • با یه پسر تبانی کنین که باید بهتون به صورت مرموزانه ای یه نوشته بده !
 • یه بادوم بخورین و تظاهر کنین پریده تو گلوتون ذارین خفه میشین !!!
 • برین رو پله ها گریه کنین (یادتون باشه تو دید فربد باشین!!!)
 • از یه دختر ل^زبین یه ماچ جانانه بگیرین ! طوری که توجهشو جلب کنین !
 • به حالت اشاره و پانتومیم بهش بگین که نه من نه تو !
 • به همه بگین که این یه مریضی روانی داره و دوست داره دزدی کنه !
 • با دخترا جمع شین و بلند بلند بخندین ک*ن فربد بسوزه !
 • به دی جی بگین آهنگ مورد علاقتونو بذاره بعد هم برین هی دورو ورش بپلکین!
 • اسم دختررو پیدا کنین و برین به 4 5 تا پسر بگین که شنیدین دختره تو کفه شماس !
 • برین به آدم گنده هیکل پول بدین که با فربد دعوا راه بندازه
 • اصلا” توجه نکنین . سعی کنین توی اون شب یه دوست پسر دیگه پیدا کنین که لیاقتتونو داشته باشه و مثه فربد عوضی نباشه!!
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:11  توسط کامران  | 

دوست دارم به 21 زبان مختلف دنیا

English : I Love You


Persian : To ra doost daram


Italian : Ti amo


German : Ich liebe Dich


Turkish : Seni Seviyurum


French : Je t'aime


Greek : S'ayapo


Spanish : Te quiero


Hindi : Mai tumase pyre karati hun


Arabic : Ana Behibak


Iranian : Man doosat daram


Japanese : Kimi o ai shiteru


Yugoslavian : Ya te volim


Korean : Nanun tangshinul sarang hamnida


Russian : Ya vas liubliu


Romanian : Te iu besc


Vietnamese : Em ye^ Ha eh bak


Syrian/lebanese : Bhebbek


Swiss-German : Ch'ha di ga"rn


Swedish : Jag a"Iskar dig
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:4  توسط کامران  | 

آسیب شناسی عشق دوران نوجوانی/ناآگاهی والدین از ویژگیهای دوران بلوغ

عشق درجایی پا می گیرد که محرومیت ها و محدودیت دسترسی به جنس مخالف وجود دارد.در داستان "لیلی و مجنون" جدایی بین "لیلی" و "قیس" عشقی آتشین را بین آن دو به وجود می آورد این داستان عشقی از جدایی و محرومیت آنها نشات می گیرد. در غرب به دلیل آزادی های جنسی ، عشقی که در ایران رایج است، وجود ندارد و معمولا روابط عاطفی ، آگاهانه و بر اساس منافع مشترک شکل می گیرد.

جامعه شناسان معتقدند بیشتر عشق های دوره نوجوانی از محدودیت های روابط دو جنس نشات می گیرد و سنن و هنجارهای اجتماعی آن را تقویت می کند.بر این اساس عشق منطقی (دوست داشتن) تاثیر مثبتی در سلامت روح و روان فرد دارد، باعث ایجاد انگیزه و تلاش شده و با ایجاد آرامش روحی و روانی موجب شکوفایی خلاقیت ها و پتانسیل های بالقوه می شود. در ایران به علت محدودیت های اجتماعی که در روابط بین دو جنس وجود دارد عشق دوران نوجوانی پدیده ای شایع و همه گیر است و نوجوانان نیازهای روانی خود را با تصویر پردازی ذهنی از جنس مخالف ارضا می کنند. در سالهای اخیر با افزایش میزان روابط دختر و پسر از شدت این پدیده کم شده است.

به اعتقاد روانشناسان رابطه غیر مستقیمی بین میزان روابط بین دو جنس و شدت و میزان آسیب ناشی از عشق های دوران بلوغ (نوجوانی) وجود دارد. با افزایش میزان روابط بین دو جنس ، مفهوم "عشق"در روابط کاهش یافته و حس "دوست داشتن" افزایش می یابد در این حالت روابط از دوام بیشتری برخوردار می شود. ایجاد شرایط برای افزایش تجربه و سطح آگاهی نوجوانان از جنس مخالف و نهادینگی مفهوم دوست داشتن در آنها باعث کاهش آمار طلاق ، ناهنجاری های اجتماعی و ناراحتی های روحی و روانی در دوران جوانی می شود.

در حال حاضر آموزشهای لازم در خصوص تغییرات فیزیولوژیک و روحی و روانی دوران بلوغ به نوجوانان مورد بی توجهی قرار گرفته و این رده سنی از طریق گروه همسالان کم و بیش با این پدیده طبیعی آشنا می شوند. در شرایطی که بیشتر خانواده ها اجازه رابطه با جنس مخالف را نمی دهند فرزندان روابط مخفیانه ای برقرار می کنند که در برخی موارد به رابطه جنسی می انجامد.

"پروین دایی پور" روانشناس و محقق اجتماعی می گوید: گرایش به جنس مخالف از پدیده های شایع دوره نوجوانی و از تغییرات دوران بلوغ است. در این دوره نوجوان از رابطه با جنس مخالف لذت می برد که کنشی طبیعی از مراحل رشد انسان است اما مشکل زمانی ایجاد می شود که بعضی از نوجوانان فراتر از سطح سن و تجربه خود وارد روابط جنسی می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که "چرا باید در سنین بلوغ احساس عشق و مهرورزی در نوجوانان شکل بگیرد ،در صورتی که به طور طبیعی (تا سنین 20 تا 25سال) پختگی و تجربه لازم برای برقراری رابطه با جنس مخالف وجود ندارد" اظهار می دارد: این فاصله زمانی برای رشد نوجوان و رسیدن به پختگی و کمال در روابط اجتماعی لازم است. در سنین بلوغ نوجوان نگاه کنجکاوانه ای به جنس مخالف دارد و با شنیدن و نگاه کردن به اطراف تصویری ایده آل از همسر آینده خود در ذهن ایجاد می کند .در این فرآیند زمانی که نوجوان به سنین جوانی (پایان 20سال) می رسد از تجربه لازم برخوردار شده و می تواند روابط جدی با جنس مخالف برقرار کند.

وی ادامه می دهد:حدی از روابط دختر و پسر برای رشد به هنجار آنها لازم است مشکل اصلی این روابط آن است که تعدادی از نوجوانان (به طور تجربی20تا 30 درصد) زمانی که عاشق می شوند به خود اجازه می دهند روابط جدی با طرف مقابل برقرار کرده و وارد رابطه جنسی شوند.

دایی پور با بیان اینکه "دخالت های خارجی موجب تشدید آسیب های دوران بلوغ می شود"می گوید: نوجوانان در سنین بلوغ تحت فشار عاطفی و هیجانی زیادی قرار دارند و به دلیل تفاوت های فرهنگی و ارزشی بین والدین و فرزندان تحت فشارها و محدودیت های خارجی نیز قرار می گیرند در این دوره نوجوانان به طور طبیعی گرایش به مظاهر نو دارند و در مورد نوع ظاهر ، مدل مو و انتخاب پوشش با والدین خود اختلاف دارند. این نوع گرایشات طبیعی و از عوارض دوران بلوغ است که اگر والدین برخورد درستی با آن داشته باشند با گذشت زمان تعدیل می شود. متاسفانه به دلیل فشارها و محدودیت هایی که والدین بر فرزندان خود اعمال می کنند "تب دوره نوجوانی" در انها نهادینه شده و والدین و فرزندان وارد یک دوره طولانی لجاجت می شوند.

وی ادامه می دهد:خانواده ها اطلاع چندانی از شرایط دوران بلوغ ندارند و با ظهور علایم دوران بلوغ در فرزندان خود دچار ترس شده و از رفتارهای جنسی فرزندان خود واهمه دارند و به محدود سازی فرزندان خود می پردازند. این شرایط باعث می شود که تعارض بین والدین و فرزندان زیاد شده و نوجوان از لحاظ عاطفی تحت فشار شدیدی قرار گیرد. در این صورت برای ارضای نیاز های روانی خود به اجتماع کشیده می شود و با اولین ابراز محبت ها احساس "عاشق شدن" در او شکل می گیرد و فکر می کند کسی پیدا شده که او را می فهمد و تایید می کند.

این روانشناس با بیان اینکه "از دیگر عوارض عشق های دوران بلوغ رد و بدل شدن قول و قرار ازدواج بین دختر و پسر است" می افزاید: برخی از نوجوانان تحت تاثیر هیجانات روحی دوران بلوغ نسبت به هم متعهد شده و قول ازدواج می دهند اما در اکثر موارد پس از چند سال و با تعدیل هیجانات روحی به این نتیجه می رسند که تصمیم غلطی گرفته اند اما به دلیل قولی که به هم داده اند قادر به جدایی نبوده و مجبور به ازدواج می شوند. این احساس تعهد در دختران بیشتر دیده می شود در این حالت آنها فکر می کنند که در صورت پایان رابطه اگر طرف مقابل دچار مشکلی شود مسولیتش با آنها است و دچار عذاب وجدان می شوند.

دایی پور با بیان این که "بی تجربگی و سادگی نوجوانان در روابط اجتماعی مشکلاتی در زندگی آینده آنها ایجاد می کند" تصریح می کند : مدارک دوستی های دوران نوجوانی ، عکس ، نوشته و هدایایی که بین دختر و پسر رد و بدل می شود به عنوان تهدیدی برای زندگی آینده آنها مطرح است .برخی از نوجوانان با دوست خود عکس می گیرند و عکس های خانوادگی رد و بدل می کنند این عکس ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و پس از جدایی وسیله باج خواهی یکی از طرفین (معمولا پسران) می شود. بسیاری از پسران و دخترانی که تجربه این دوستی ها را دارند پس از ازدواج خود همواره دغدغه و نگرانی فاش شدن روابط گذشته خود را دارند.


وی ادامه می دهد: بدبینی به همسر آینده و احساس خیانت از دیگر عوارض دوستی های دوران نوجوانی است. افرادی که در دوران نوجوانی روابطی با جنس مخالف داشته اند پس از از دواج به همسر خود شک دارند. حتی اگر دختر و پسر پس از دوستی با هم ازدواج کنند نسبت به هم اطمینان لازم را ندراند و همواره ظن به خیانت دارند. آنها فکر می کنند کسی که حاضر به دوستی با آنها شده ممکن است با دیگران نیز رابطه برقرار کند.

دایی پور افسردگی پس از جدایی و احتمال خودکشی را از دیگر عوارض چنین دوستی هایی دانسته و خاطر نشان می شود:.پس از ایجاد دوستی به دلیل ارتباط مستمر نوعی حالت وابستگی بین طرفین ایجاد می شود .در این دوره نوجوان برای حفظ این ارتباط تلاش می کند و حاضر است هر هزینه ای برای ادامه رابطه بپردازد آنها مصر به ادامه ارتباط و حتی ازدواج هستند. در این حالت قطع رابطه به افسردگی شدید منجر شده و نوجوان بی حوصله می شود ، میل به زندگی ندارد و در مواردی نیز دست به خودکشی می زند.

وی به خانواده ها توصیه می کند: خانواده ها باید فضای لازم برای ارتباط سالم دختر و پسر را ایجاد کنند و اجازه ابراز وجود و جلب محبت جنس مخالف را به فرزندان خود بدهند در این حالت رابطه با جنس مخالف به امری عادی تبدیل شده و نوجوان که تجربه سطحی از این رابطه را دارد نسبت به آن حریص نمی شود.برخی از خانواده ها با ایجاد محدودیت و جداسازی فرزندان خود و برخی نیز با دادن آزادی های بی حساب و بی منطق به نوجوانان دچار رفتار های افراطی می شوند اما اگر نوجوان احساس کند که می تواند بر اساس معیارها و ضوابط ،رابطه ای منطقی با جنس مخالف برقرار کند دچار عوارض شایع این روابط نمی شود.

وی تصریح می کند: برخی مطبوعات با بزرگ نمایی حوادث و ناهنجاری های اجتماعی باعث نگرانی خانواده ها می شوند و فضایی نامناسب و آلوده را در ذهن والدین شکل می دهند در این صورت والدین برای جلوگیری از انحراف فرزندان اقدام به محدود سازی آنها کرده و به طور افراطی آنها را از جامعه جدا می کنند که این محدودیت ها در نهایت به برقراری روابط جنسی در نوجوانان می انجامد.

وی می افزاید: گذشته از بی کفایتی و ناآگاهی والدین، شرایط محیطی، تناقضات اجتماعی، افراط و تفریط در مناسبات اجتماعی، به هم ریختگی اوضاع فرهنگی و عدم الگو سازی مناسب برای جوانان در کنار عوارض طبیعی دوران نوجوانی شرایط را برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی مهیا کرده و موجب ایجاد مشکلات عاطفی و روانی برای نوجوانان شده است. همیشه این احتمال وجود دارد که نوجوانان عاشق شوند اما صرف "دل ستانی" مشکل این پدیده نیست بلکه مشکل اصلی از ناآگاهی والدین و فرزندان از چگونگی ایجاد این روابط و حد آن ناشی می شود .در جامعه پیچیده امروز نمی توان به طور سنتی جوانان را با هم آشنا کرد و باید به نقش اجتماع در این زمینه توجه شود.دانشگاه ، محیط کار ، مناسبات اجتماعی و رفت و آمدهای خانوادگی بسترهای ایجاد ارتباط بین دو جنس مخالف را ایجاد می کند.

دایی پور در خصوص راه کار های کاهش عوارض دوستی های دوران نوجوانی می گوید: با پرکردن برنامه روزانه نوجوانان می توان شدت این پدیده را کم کرد با توجه به اینکه نوجوانان در این سنین نیاز به جلب محبت و ابراز وجود دارند با خلاقیت یابی و هدایت نوجوانان به مسیر مناسب می توان زمینه شکوفایی استعدادها و ارضای نیازهای روانی آنها را ایجاد کرد. انگیزه سازی، ایجاد خلاقیت و الگوسازی مناسب نقش مهمی در سرگرم سازی نوجوانان و کاهش میزان دوستی های افراطی در بین آنها دارد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:1  توسط کامران  | 

عشق چیست؟ (علمی)

عشق یکى از موضوعات مورد توجه دانشمندان در سال هاى اخیر بوده به خصوص عشق میان مرد و زن یا عشق رمانتیک _ به عنوان پدیده اى عمیقا فیزیکى _ هدف کنکاش هاى علمى قرار گرفته است. در عشق رمانتیک سلول هاى عصبى، هورمون ها، مغز و فشار خون، قلب و معده در حالتى از شوریدگى قرار مى گیرند. جالینوس پزشک مشهور یونانى در قرن دوم میلادى اصرار داشت که عاشق شدن موضوعى مربوط به اخلاط چهارگانه بدن است، به عبارت دیگر هنگامى که تعادل صفرا و سودا و بلغم و خون به هم مى خورند. این نظریه اخلاط اربعه تا قرن نوزدهم دوام آورد و در این هنگام بود که با نظریه هاى جدید در مورد زیست شناسى سلولى جایگزین شد. اما با این وجود متخصصان نوین فیزیولوژى (کارکردشناسى) بدن نیز عشق رمانتیک را ناشى از مواد شیمیایى طبیعى قدرتمندى در بدن مى دانند. ماده شیمیایى که به خصوص مورد تحقیق قرار گرفته است مولکولى به نام فنیل اتیلامین (PEA) است. فنیل اتیلامین نوعى آمفتامین طبیعى است که باعث ترکیب مغز و دستگاه عصبى مرکزى مى شود. PEA تجربه سرخوشى، تنفس سریع، افزایش ضربان قلب، گشادى مردمک، آزادى ترشحات بودار از پوست - که مى تواند طرف مقابل را اغوا کند _ را ایجاد مى کند. نقطه اصلى این تحولات در مغز است. بخش هاى مختلف مغز نقش هاى مختلفى ایفا مى کنند. قشر خارجى مغز یا کورتکس که در مراحل متاخر تکامل به وجود آمده است، به تفکر منطقى و هوش مربوط است. مغز میانى یا دستگاه لیمبیک عواطف ما را کنترل مى کند. در محل اتصال نخاع به مغز یا بصل النخاع نیز یک هسته درونى (هسته دم دار) وجود دارد که رفتارهاى غریزى بدوى تر مثل تعیین قلمرو، جفت گیرى و جست وجو براى پاداش را تحت تسلط دارد و آن را با توجه به اینکه در مراحل ابتدایى تر تکامل به وجود آمده «مغز خزندگان» هم مى نامند.

هنگامى که دو پژوهشگر یکى سمیرزکى انگلیسى متخصص عصب شناسى و روان شناس و انسان شناس آمریکایى هلن فیشر از تصویربردارى با تشدید مغناطیسى (MRI) براى کاوش اساس عصبى عشق استفاده کردند، متوجه شدند مغزهاى داوطلبان مورد بررسى آنها که در آن هنگام دوره اى از عاشق شدن را مى گذراندند دقیقا در همین «هسته دم دار» فعال است. تصور بر این است این هسته یا به اصطلاح «مغز خزندگان» از لحاظ تکاملى در شصت و پنج میلیون سال پیش به وجود آمده باشد. هرچه آزمودنى ها مشتاق تر بودند این هسته در آنها فعال تر بود.

هسته دم دار مستقیما به دستگاه لیمبیک اتصال دارد. در جریان عشق رمانتیک موسیقى ملایم عقل ناشى از کورتکس مغز در میان هیاهوى طبل نوازى هسته دم دار و دستگاه لیمبیک گم مى شود و آبشارى از آزادى ماده PEA در مغز به وجود مى آید. در همان زمان میزان آدرنالین هم افزایش مى یابد و آزاد شدن ماده شیمیایى دیگرى به نام دوپامین را باعث مى شود. دوپامین باعث افزایش توجه هدفمند، بنیه و انرژى فرد که همه آنها بر گرفتن پاداش متمرکزند مى شود. در همان حالى که این مواد شیمیایى قدرتمند مسیرهاى عصبى را تهییج مى کنند، باعث مهار یک واسطه شیمیایى عصبى به نام سروتونین مى شوند.

سروتونین باعث کنترل اعمال تکانه اى، رفتارهاى وسواسى و اشتیاق هاى شدید مى شود، این پیام رسان عصبى در به وجود آمدن احساس قدرت براى عمل کردن و احساس تسلط بر امور به ما کمک مى کند. افت میزان سروتونین در مغز در ایجاد اختلالاتى مثل حملات وحشت زدگى، اضطراب افسردگى و رفتارهاى شیدایى (مانى) دخالت دارد. در سال هاى اخیر براى درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکرى و عملى _ مثلا آنهایى که مرتبا بى اراده دست هایشان را مى شویند یا مبتلا به پرخورى عصبى هستند _ داروى فلوکستین (پروزاک) تجویز مى شود؛ این دارو، سروتونین کاهش یافته در محل اتصال سلول هاى عصبى (سیناپس ها) را افزایش مى دهد. امروزه دانشمندان مى گویند دواى درد عشق یا شفادهنده مریضان عشق هم تجویز مقدار مناسبى فلوکستین یا پروزاک است!
اما هنگامى که به درد عشق مبتلاییم، به حسادت عشقى مبتلا مى شویم یا زندگى زناشویى مان در هم مى ریزد از لحاظ شیمیایى چه اتفاقى در مغز رخ مى دهد؟ عاشق به مواجهه مداوم با معشوق نیازمند است تا هیجانات ناشى از سیلاب فنیل اتیلامین در مغزش را اطفا کند. هر مانعى در راه این مواجهه، تنها میزان رها شدن فنیل اتیلامین را بیشتر کرده و حتى باعث فقدان بیشتر سروتونین در مغز مى شود و به این ترتیب به اصطلاح آتش عشق را تندتر مى کند. این تغییرات شیمیایى توضیح دهنده علایم عشق است.
بالا و پایین رفتن هاى ناگهانى خلق و خو، علایم خارج از کنترل، تسخیر شدن با فکر معشوق، دلشوره بى قرارى، ناتوانى در تمرکز، بیخوابى و به عبارت دیگر آن آشفتگى مطبوعى که آن را عاشق شدن مى نامیم. اما اگر عشق فرد با جواب مثبت طرف مقابل روبه رو شود، مرحله دومى به دنبال مى آید، ارضاى جنسى. در این مرحله هورمون مردانه یعنى تستوسترون هم در مردان و هم در زنان _ به خصوص در هنگام تخمک گذارى و حتى بعد از یائسگى- نقش مهمى دارد. در هنگام تماس واقعى با معشوق هورمونى به نام اکسى توسین در مغز انسان آتش بازى به راه مى اندازد. به دنبال آن مقادیر زیادى مواد شبه افیونى طبیعى به نام اندورفین ها در مغز انسان آزاد مى شود که پاداش دهنده اى بسیار قوى محسوب مى شود. در هنگام اوج لذت جنسى میزان اکسى توسین در بدن مرد تا ۵ برابر و در بدن زن حتى بیشتر از آن افزایش مى یابد. اکسى توسین، همراه با هورمون وازوپرسین، که در خاطرات عاطفى واضح اعم از دیدارى، لمسى، شنیدارى و بویایى دخیل است، تصویر معشوق را در ذهن عاشق تثبیت مى کند و احساسات عمیقى نسبت به او به وجود مى آورد.

یک قطعه موسیقى، یک رایحه خاص، یک زمزمه عاشقانه و... مى تواند شور و شوق فراوانى را در معشوق برانگیزد. در همه این موارد میزان اکسى توسین در بدن اوج مى گیرد و به دنبال آن موج افیون هاى درونى مغز را در برمى گیرد. بنابراین روشن است که هنگامى رابطه فرد با معشوقش سرد مى شود یا از آن بدتر معشوق را در میان بازوان دیگرى مى بیند علایم ترک این افیون هاى درونى ظاهر مى شود. جاى شگفتى نیست که روانپزشکان ناکامى در عشق را با افسردگى حاد مقایسه کرده اند.

 • تفاوت میان عشق و شهوت

  اما شهوت صرف و جدا از عشق چه مشخصاتى دارد؟ شهوت ممکن است به طور مستقل از عشق رمانتیک برانگیخته شود. بدیهى است که شهوت مى تواند همزمان با عشق هم وجود داشته باشد؛ گرچه در مورد بعضى عشاق ارضاى بى بند و بار و غیرمتعهدانه شهوت مى تواند عشق رمانتیک همراه آن را از بین ببرد. اغلب پژوهش ها حاکى از آن است که شهوت صرف ندرتا به عشق رمانتیک پیشرفت مى کند، به قول هلن فیشرمداربندى مغز در مورد شهوت لزوما آتش عشق را روشن نمى کند. از طرف دیگر عشق رمانتیک، به خصوص پس از تولد فرزندان، مى تواند به مرحله سومى پیشرفت کند: دلبستگى و تعلق. خصوصیتى که براى یک ازدواج پایدار لازم است. این دلبستگى عمیق تر که در عشاق بالغ و دیرین شکوفا مى شود، به طور شاخص پس از تولد یک فرزند به وجود مى آید. با این حال مثال هاى فراوانى وجود دارد که یک دلبستگى مادام العمر میان زوجى بدون فرزند به وجود آمده، درست همان طور که بسیارى از زوج هاى صاحب فرزند هیچ گاه به این مرحله دلبستگى عمیق مدام نمى رسند.

  اما تمام حوادث شیمیایى و عصبى برانگیزاننده عشق، یک سئوال از نوع «اول مرغ بود یا تخم مرغ» را به میان مى آورد: آیا عاشق شدن علت این تغییرات شیمیایى در مغز است یا معلول آن؟ اول مرغ بود یا اول تخم مرغ؟ در مورد این سئوال توضیحى وجود دارد که در ابتدا اتولوژیست (کردارشناس حیوانات) کنراد لورنتس، برنده جایزه نوبل به آن پرداخت.
  لورنتس در اردک ها پدیده اى را مشاهده کرد که آن را «نقش پذیرى» (imprinting) نام نهاد. لحظه اى بحرانى براى آشیانه سازى یک پرنده وجود دارد، هنگامى که مغز و دستگاه عصبى مرکزى جوجه اردک آماده ایجاد پیوند میان او و مادرش است. در غیاب پرنده مادر جوجه با اولین حیوانى که دیدار مى کند این پیوند را برقرار مى کند. مکانیسم نقش پذیرى براى بقا حیاتى است چرا که تصور بر این است که ارتباط با یک والد محافظت کننده بقا را تضمین مى کند.  جان باولباى روانشناس از ایده لورنتس استفاده کرد و «نظریه دلبستگى» (attachment Theory) ارائه کرد. کودکى که نمى تواند با مادرش پیوند عاطفى پیدا کند، از شانس کمترى براى بقا برخوردار است. با توجه به شباهت میان یک کودک محروم از مادر و یک عاشق ناکام دانشمندان این پدیده «نقش پذیرى» را در مورد عشق افراد بزرگسال هم مطرح کرده اند. عاشق مانند کودکى دلبسته به مادر به چشمان معشوق خیره مى شود و آه مى کشد و اگر رابطه اش را با او از دست دهد مانند کودکى طرد شده، مى گرید و به افسردگى دچار مى شود و حتى ممکن است به خود صدمه بزند. در صورت موفقیت در پیوند ابتدایى میان عشاق دلبستگى درازمدت در چشم انداز قرار مى گیرد. چنین واقعه اى پس از آنکه عشق رمانتیک سیرش را طى کرد و اتحاد عاشق و معشوق فرزندانى را به بار آورد رخ مى دهد. اما این مرحله جدید پیش بینى نشده و نامنتظر است چرا که به طور شاخص ۱۸ ماه تا ۳ سال پس از شروع عشق آبشارهاى فنیل ایتلامین دوپامین و اکسى توسین در مغز فروکش مى کنند و به قول دانشمندان علوم اعصاب ذخیره واسطه هاى عصبى تمام مى شود.
در یک کنفرانس علمى در مورد عشق در آمریکا ۳۰ سال پیش شرکت کنندگان بر سر این تعریف از عشق موافقت کردند: «یک حالت شناختى- عاطفى با مشخصه خیال پردازى اجبارى و وسواسى راجع به پاسخگویى به احساسات عاشقانه به وسیله موضوع عشق.» این نوع تعریف یقینا مشکل درک عشق بر مبناى زبان علمى را آشکار مى کند. علم چیزهاى بسیار جالبى در مورد عشق را به ما مى گوید. اما براى توصیف کردن دقیق چیستى عشق به طور ذهنى و شخصى و درک این نکته که چرا ما خود را دستخوش هیجانات عاشقانه مى کنیم و به این سفر دردناک و مخاطره آمیز دست مى زنیم، باید به انواع دیگر سخن انسانى رو بیاوریم: به شعر، داستان، خاطرات، تجربه زندگى واقعى. 
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:58  توسط کامران  | 

چگونه خودمان خودمان را صيغه كنيم؟

چنانچه صيغه عربي بخوانيد به اين عبارت كه زن بگويد «زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي المَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ يعني خود را زن تو نمودم به مهر معين شده در مدت معلوم، و مرد بگويد « قبلت التزويج» يعني قبول كردم ازدواج را، عقد صحيح است. چنانچه خود مرد و زن نتوانند صيغه عربي بخوانند، مي توانند به غير عربي بخوانند، اما بايد الفاظي كه ذكر شد بگويند و چنانچه دختر رشيده باشد؛ يعني صلاح و فساد را تشخيص دهد، اذن پدر هم لازم نيست.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:48  توسط کامران  | 

عشق جوان به دختر

جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی ساده و خوش قلبش یافت، به او گفت پادشاه ، اهل معرفت است، اگر احساس کند که تو بنده ای از بندگان خدا هستی ، خودش به سراغ تو خواهد.

جوان به امید رسیدن به معشوق ، گوشه گیری پیشه کرد و به عبادت و نیایش مشغول شد، به طوری که اندک اندک مجذوب پرستش گردید و آثار اخلاص در او تجلی یافت .

روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد ، احوال وی را جویا شد و دانست که جوان، بنده ای با اخلاص از بندگان خداست . در همان جا از وی خواست که به خواستگاری دخترش بیاید و او را خواستگاری کند . جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد .

همین که پادشاه از آن مکان دور شد ، جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نا معلوم رفت . ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و به جست و جوی جوان پرداخت تا علت این تصمیم را بداند . بعد از مدتها جستجو او را یافت . گفت: (( تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آن گونه بی قرار بودی ، چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست ، از آن فرار کردی؟ ))

جوان گفت: (( اگر آن بندگی دروغین که بخاطر رسیدن به معشوق بود ، پادشاهی را به در خانه ام آورد ، چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانهء خویش نبینم؟

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:43  توسط کامران  | 

وظائف جوان نسبت به خود .

وظائف جوان نسبت به خود . تغيير و دگرگونی امريست كه در درون هر فرد اتفاق مي افتد و مسؤليت آن نيز متوجه خود اوست ، فرد تا خود تصميم به تغيير در عادات احساسات ، افكار و عملكرد خويش نگيرد هيچ كس نمي تواند او را به دگرگوني دروني و پايدار در رفتارش وادار نمايد ، از اين رو اين جوانان هستند كه بايد آينده خودر را بسازند و مسؤليت نتايج رفتار شان را بر عهد بگيرند ، بنا بر اين قبل از آنكه ديگران براي آنان كاري كند بايد خود به عنوان افراد بالغ و تصميم گير متوجه وظايف و مسؤليت هاي خويش باشند ، وظايف كه آنها را در كاميابي از زندگي فردي و اجتماعي و فتح قله هاي رفيع مادي و معنوي ياري مي دهد . بايد استعداد خويش را بشناسيم و اصلاح كنيم براي اينكه بتوانيم خود را اصلاح كنيم نخست بايد خودر ا بشناسيم و براي خود شناسي بايد به ابعاد مختلف شخصيت خود آشنا شويم . 1 – خود شناسي : تلاش براي خود شناسي منوط به آگاهي ، نسبت به عواملي از اين قبيل است : توانائي ها ، ظرفيت ها و امكانات وجودي ، اهميت و ارزش فردي ، تفاوتها و تشابه ها ، استعداد ها وقابليت ها ، جايگاه و موقعيت خود در گرو و شأنيت و منزلت اجتماعي ، نظام فكري و بنيان هاي اعتقادي ، تصورات مثبت و منفي از خويش ، آرزوها ، احساسات و آداب مرسوم . 2 – خدا شناسي : پس از شناخت خويشتن تعيين موقعيت فرد در مجموعه جهان هستي و جايگاه او در عالم كائنات مهم است ، جوان بايد تلاش كند اعتقاد روشن و تثبيت شدة نسبت به جايگاه خويش در جهان با پاسخ گوئي به سؤالات بنيادين ( از كجا آمده ايم ؟ دركجا زندگي مي كنيم ؟ ، به كجا خواهيم رفت ؟ ، هدف از زندگي چيست و ارزشهاي انساني آن كدام است ؟ و... كسب كند . وبراي دريافت آگاهانة فلسفه حيات و معناي زندگي كوشش نمايد و در اين مسير به حقيقت دست يافته و جايگاه واقعي خود را در نظام هستي بشناسد . اگر جوان امروز به چنين معرفتي دست يابد در واقع وجودش را به قدرتي بيكران و لايزال پيوند زده و قطرة وجود او به اقيانوس لايتناهي از معرفت اصيل وصل ميگردد و ديگر همه چيزش رنگ خدائي خواهد گرفت و همه را از آن خدا مي داند . انسان اگر چنان چه هرچه دارد و بفهمد از خداست ، اگر زندگي دارد خدا به او داده است ، اگر اولاد و دارائي مادي دارد ، خدا به او عطا كرده است ، و معتقد ميگردد كه ما از خدائيم و به سوي او رجوع خواهيم كرد . 3 – تعيين هدف هاي ويژه زندگي : پس از روشن شدن اهداف غائي . موضوع ديگري كه جوانان بايد به آن توجه كافي داشته باشد تعيين هدفهاي ويژه و شخصي به صورتي روشن و به دور از ابهام در زمينه هاي مختلف زندگي است ، اين گونه هدفها بايد واضح و صريح باشد و قابليت دسترسي وتطبق در زندگي را داشته باشد وبا در نظرداشت موقعيت جغرافيائي و اقتصادي بتوان براي نيل به آنها برنامه ريزي كرد و معيارهاي مشخصي براي ميزان دوري و نزديكي و نيز وصول و عدم وصول به آنها در نظر گرفت اگر اين هدفها بزرگ و دامنه دار باشد بايد آنها را به هدفهاي جزئي تر تبديل كرد و در صورت نياز آن ها را به صورت گام ها و مراحل كوچك تر و قابل انجام درآورد تا در يك فرايند تكاملي بتوان اقدام به تحقق هريك از آنها و رسيدن به هدفهاي نهائي نمود . 4 – برنامه ريزي : برنامه ريزي در معناي عام خود به معني هدف گزاري بررسي وضعيت موجود پيش بيني و ارزيابي امكانات ، وارسي شقوق مختلف راه هاي وراهبردها و انتخاب رويكرد متناسب از بين آن ها براي وصول به هدف است . اموريكه براي داشتن برنامه ، نظم و قاعده جهت نيل به هر هدف ضروري است در غير اين صورت فرد مواجه با اتلاف وقت وهدر دادن فرصت ها و امكانات مي شود و سر انجام از دست يابي به اهداف باز مي ماند. در دنيائي پيچيدة امروزي بدون داشتن برنامة مشخص ، هركز نمي توان مسير رشد و ترقي مادي و معنوي را طي كرد و به مدارج عالي دنيوي و اخروي رسيد . اهميت نظم و انضباط و برنامه ريزي ، چندان مهم است كه نداشتن نظم و برنامه در زندگي مساوي با نابودي فرد است . 5 – كار و تلاش : تلاش و سخت كوشي و همت و پشتكار واژگان مختلف ولي مرتبطي هستند كه تشكيل دهندة توان عمل فردي هستند ، هر قدر توان عمل افراد بيشتر باشد ميزان موفقيت آن ها در امورات مختلف بيشتر ميشود ، جوانان بابرخورداري از اوج قدرت و نشاط جواني به خوبي مي توانند با استفاده از اين عوامل ، توفيق خود را در زمينه هاي مادي و معنوي و اخروي تضمين نمايند و به مقاصد خود دست يابند. 6 – پيروي از الگوي شايسته : شناخت الگوهاي شايسته و موفق و پيروي از آن راه هاي است كه جوانان مي توانند از تجارب الگوها به شكل مؤثري استفاده كنند ، براي بهره گيري از اين روش ابتدا بايد الگوي ايده آل و مورد نظر را شناسائي كرد و از دو جنبه ( ذهني و رواني ) و نيز حركتي و رفتاري ، آن ها را مورد مطالعه و برسي قرار داد . دسترسي به اين نكته حايز اهميت است كه بداند الگوي انتخابي او چگونه فكر مي كند ، چه ذهنيتي در باره مسائل مختلف دارد ، داراي چه احساساتي است و محتويات ذهني او را چه چيزهاي تشكيل ميدهد ، سپس به دقت اعمال و رفتار او را تحت نظر گيرد و آن گاه كوشش نمايد خود را با الگوي انتخابي به لحاظ محتويات ذهني و نيز اعمال و رفتار بيروني الگو ، كاملا منطبق سازد ، هرچه قدر اين انطباق بيشتر باشد ، توفيقات حاصله برابري بيشتري با موفقيت هاي الگو خواهد كرد . در اين مورد رسول اكرم (ص) و پيشوايان دين و حضرت زهرا (س) نمونه هاي متعالي در زمينه هاي مادي و معنوي ، علمي و اجتماعي اند . جوانان ميتوانند با شناخت روحيات و عملكرد رهبران ديني مدارج ترقي و تكاملي را طي نمايند و با پيروي درست از الگوي شايسته سعادت دنيا و آخرت خود را به وجود آورند . توكل بخدا : توكل به خدا و افزايش اعتماد به نفس در سايه ايمان به كمك خداوند و باور به توانائي هاي خويش از طريق ايجاد توان عمل روز افزون به جوانان قدرتي مي بخشد كه هيچ مشكل و مانعي قادر به سد نمودن راه پيشرفت و ترقي مادي و معنوي آنان نخواهد شد ، جوانان در پرتو ايمان به خدا و تقويت اراده و اقدامات جدي مي توانند به آرزو هاي والاي خود جامه عمل بپوشانند و آنها را عينيت بخشند و شاهد وقوع علمي و خارجي آن ها باشند كه اگر انسان به خدا توكل كند خداوند امورات انسان را اصلاح ميكند ، انجام هيچ كار بزرگي خارج از اراده انسان نيست ، آدم نبايد از حجم كار زياد بترسد كه كار هرقدر هم زياد باشد ، در مقابل اراده انسان ناچيز است و اگر انسان بخواهد مي تواند هم كارهاي عظيم را با حجم هرقدر هم زياد به انجام رساند . 8 - خطر پزيري : جوانان بايد قدرت خطر پزيري داشته باشند و از ترس هاي موهوم و خيالي اجتناب كنند ، با مشكلات مواجه شوند و خود را درگير آن ها سازند ، از اقدام و مبادرت به كارها و تصميمات بزرگ نهراسند و مطمئن باشند كه اگر با برنامه ريزي و آگاهي همراه باعزم و اراده كافي نسبت به امور مختلف اقدام نمايند ، موفق خواهند شد . رسول گرامي اسلام و رهبران ديني عملا چنين كردند و نتايج درخشاني نيز به دست آوردند . 9 – كسب علم و دانش : امروز كسب علم و دانش نه تنها به عنوان يك فضيلت و نشانه برتري كه به عنوان يك ضرورت اجتناب نا پزير براي كليه افراد به خصوص جوانان به شمار مي آيد ، ميزان توانائي افراد به ميزان دانش ، مهارت و اطلاعات آن ها بستگي دارد كسي كه از دانش و معلومات بيشتري برخوردار است فرصت بيشتري براي احراز موقعيت هاي بهتر اجتماعي و اقتصادي دارد ، از اين رو جوانان براي توانمندي خود و كشورشان بايد به سرمايه علمي مجهز شوند ، توانائي ها و قابليت هاي خود را افزايش دهند ، جوانان عزيز اين سرمايه ها و ذخيره هاي عظيم الهي و اين گل هاي معطر و نوشگفته بايد قدر و قيمت شيرين زندگي خود را بدانند و خود را براي رسيدن به اهداف عالي علمي و عملي آماده كنند . 10 - استفاده ازفرصت : از جمله آرزو هاي بزرگ بشر رسيدن به سعادت است كه قرآن از آن تعبير به فلاح ميكند و سعادت و رستگاري دنيوي و اخروي را شامل ميشود ، يكي از راه هاي رسيدن به فلاح استفاده از لحظه هاي عمر و اجتناب ازبي كاري و سرگرميها غفلت آور است ، امام علي (ع) مي فرمايد رستگار نمي شود كسي كه به هوي و هوس اشتياق دارد و مدام مشغول به لهو وطرب است و فرموده آنحضرت است كه شديد ترين و سخت ترين غصه ها به خاطر از دست دادن فرصتها خواهد بود . هيچ ظلم بالا تر و هيچ گناهي بدتر از هدر دادن وقت نيست ، با هدر دادن و بيهوده ضايع شدن وقت انسان بيچاره دنيا و اخرت خواهد شد .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:40  توسط کامران  | 

نکاتی مهم وشامپو کردن مو

مهم اینکه شامپوئی که انتخاب میکنید متناسب با موی تون باشه.. و حالا اگه شامپوی متناسب با موتون انتخاب کردید.. ولی مرتب توع اونو عوض کنید.. گمان نکنم نتیجه بخصوصی داشته باشه و من گزارشی در این زمینه ندیدم

شامپوى خود را متناسب با جنس موهايتان و از مارك هاى معتبر تهيه كنيد. تركيبات شامپوهاى مختلف از لحاظ كيفيت به طرز چشمگيرى با هم متفاوتند. يك شامپوى خوب و مناسب علاوه بر قدرت پاك كنندگى، بايد مانع التهاب، سوزش و خشكى پوست شود. اين مسئله مهمتر از ميزان (PH) شامپو است. شست وشوى زياد و مكرر موى سر، رطوبت و چربى لازم پوست سر را از بين مى برد. مواد افزودنى شامپوها مثل عصاره هاى گياهى، عصاره ميوه ها و پروتئين تاثيرى در وضعيت و حالت موها ندارد. موهاى خيلى چرب بايد روزى يك بار شامپو شوند، اما اگر موهاى شما خشك است، نبايد هفته اى يك تا دو بار بيشتر شسته شوند، زيرا در صورت شستن زياد و مكرر، رطوبت موها به طور كلى از بين مى رود. شامپوهاى مخصوص موهاى خشك، تركيبات خاصى براى جذب چربى دارند، كه باعث مى شود موها شاداب تر به نظر آيند. حالت دهنده ها و نرم كننده هاى موى سر، به شادابى و لطافت موها كمك مى كنند و مانع نفوذ مواد مضر به ريشه مو مى شوند. چون آب به ميزان كمى قليايى است، اگر بلافاصله بعد از شامپو كردن و شست وشوى موها، آن را خشك كنيد، باعث ايجاد الكتريسيته ساكن در موها مى شود و نهايتاً مرتب كردن مو را مشكل مى سازد. مادربزرگ هاى ما در قديم اين مشكل را با اضافه كردن آب ليمو يا سركه به آب، در آخرين مرحله شست وشوى موى سر و در واقع با خنثى كردن محيط قليايى آب حل مى كردند. روش جديد كه امروزه به همين منظور به كار مى رود؛ استفاده از كرم هاى مخصوص و نرم كننده بعد از شامپو كردن موها است. به علاوه براى تثبيت ميزان (PH) مو، مواد افزودنى به اين محصولات اضافه مى شود كه علاوه بر درخشندگى و زيبايى مو، آنها را پرپشت تر نشان مى دهد. برخى مواد قليايى مانند آب هاى املاح دار، شامپو، رنگ مو، مواد فر، در صورت تماس مداوم و مكرر با پوست سر باعث صدمه و آسيب به كورتيكول مو مى شوند. كرم هاى مخصوص كه بعد از رنگ كردن موها استفاده مى شود، باعث حفظ رطوبت كورتيكول (لايه درونى موها) مى شوند. سلول هاى تشكيل دهنده كورتيكول، از تبخير آب جلوگيرى مى كنند، در نتيجه آسيب ديدن آنها به هر دليل باعث خشكى موى سر مى شوند.
موهاى خشك را بايد با شامپوهاى چرب حاوى «كاد» و «قطران» و «لسيتين» شست وشو داد. موهاى چرب را نيز بايد با فرآورده هاى «جوهر سدر» تميز كرد. براى موهاى چرب همچنين از شامپوهاى خشك كه به صورت پودر هستند و نيازى به خيس كردن ندارند، استفاده مى شود. البته شامپوى خشك، لزوم شست وشو با آب و صابون يا شامپوى معمولى را هر چند بار يك بار منتفى نمى كند. در مواقعى كه بعد از شامپو كردن، مو كدر مى شود و همه چربى مو از بين مى رود، لازم است كه مقدار كمى چربى به مو برسد تا مو نرم و براق شود.
مواد تشکیل دهنده شامپو
شامپو از دو قسمت عمده تشكيل شده است:
1- مواد فعال سطحي: جزء اصلي يك شامپو مواد فعال كننده سطحي آن است. موادفعال كننده سطح به طوركلي به چهار دسته آنيوني، كاتيوني، آمفوتري و غير يوني تقسيم بندي مي شوند. در شامپو معمولا تركيبي از موادفعال آنيوني (مانند سديم لارت سولفات)، مواد آمفوتري (مانند بتائين ها) و مواد غيريوني (مانند كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد) به عنوان مواد فعال كننده سطحي يا جزء اصلي استفاده مي شود.

2- افزودني ها: بفيه اجزاء به عنوان افزودني به شامپو اضافه مي شوند.

افزودني هاي شامپو خود به دو دسته تقسيم بندي مي شوند.

الف- افزودني هاي عمومي

موادي مانند نگهدارنده ها براي جلوگيري از آلودگي ميكروبي، نمك براي افزايش قوام شامپو و اسانس براي خوشبو نمودن شامپو و ا.د.ت.‌آ (EDTA) براي كاهش سختي آب و سيتريك اسيد جهت تنظيم پ هاش جزء افزودني هاي شامپو به حساب مي آيند. اگر به تركيبات تشكيل دهنده شامپوهادقت كنيم خواهیم دید اجزائي مثل اسيدسيتريك، نمك، ا.د.ت.ا، نگهدارنده، اسانس، رنگ و آب در همه شامپوها مشترك هستند بنابراين در انتخاب شامپو دقت به اين موارد اهميتي ندارد.

ب- افزودني هاي اختصاصي

در فرمولاسيون شامپوهاي نوين مواد ويژه اي براي خلق اثربخشي خاص به شامپو اضافه مي گردند تا شامپو علاوه بر شويندگي بتواند ويژگي هاي زیبایی مورد انتظار را نیز برآورده نمايد.

در انتخاب شامپوي مناسب دقت به مواد فعال كننده سطح و همچنين افزودني هاي اختصاصي بسيار مهم است.

در برخي از شامپوهاي جديد اجزاء ويژه اي به نام ضخيم كننده‏(Thickner) اضافه شده است. اين شامپوها در واقع سطح تارهاي مو را با لايه اي از پروتئين مي پوشانند بنابراين باعث مي شوند هربار كه شما اين شامپو را استفاده مي كنيد موي شما پر پشت تر به نظر برسد.
پروتئين‏ كراتين و آمينو اسيدها به ساقه مو مي پيوندند و شكافهاي ايجاد شده در اثر استفاده از مواد نامرغوب را پر مي كند. اين امر باعث افزايش مقاومت مو و محافظت از آن مي گردد. پروتئين تخم مرغ با مو پيوند ايجاد نمي كند بنابراين استفاده از آن در شامپو فقط يك مانور تبليغاتي (Gimmick) است.

مواد مرطوب كننده‏، موي شما را هيدراته مي كند درست همان اثري كه بر روي پوست هم دارد.

پنتنول و ويتامين ب5 برخلاف بقيه ويتامين ها به داخل محور مو نفوذ مي كنند و براي افزايش استحكام و سلامت مو مفيد مي باشد. (دقت کنید که از ویتامین برای افزودن خواص نرم کنندگی استفاده شده نه تغذیه و تقویت مو)

هرچند پروتوئين موجود در شامپو ها به داخل محور مو نفوذ نمي كنند اما با پوشانيدن سطح مو باعث پرپشت به نظر آمدن و افزايش خاصيت نرم كنندگي مي شوند.

پروتوئين ابريشم به افزایش درخشندگی مو كمك مي كند

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:35  توسط کامران  | 

شامپوی مناسب

شامپوها از پاک‌کننده‌های سنتزی آنیونی هستند. شامپوی مناسب بعد از پاک کردن و تمیز کردن پوست و مو ، اثر نامطلوبی بجا نمی‌گذارد و باعث براق شدن موها می‌شود. همچنین موها براحتی آبکشی شده و شانه می‌شوند. علاوه بر این ، یک شامپوی خوب باعث می‌شود چربی موها زیاد و بار الکتریکی در آن جمع نشود (یعنی هنگام شانه زدن موها به هوا بلند نشوند). بالاخره شامپو نباید باعث تحریک چشم و پوست شود.
فرمول کلی
اکثر شامپوها دارای فرمول یکسان سدیم لوریل اتر سولفات و تری اتانول آمین لورین سولفات هستند. بنابراین اکثر شامپوها کار مشترکی انجام می‌دهند.بجز برخی از شامپوها که مصارف خاصی دارند.
نظر پزشکان در مورد نوع شامپوها
پزشکان متخصص پوست و مو ، اتفاق نظر دارند که نوع شامپو هیچ تاثیری در کاهش ریزش مو و یا پیشگیری از ریزش مو ندارد. غلظت زیاد (که تنها با افزودن بیشتر موادی مثل نمک طعام ایجاد می شود) ، عطر و بوی دل‌انگیز ، رنگهای متنوع و شکل و حالت صدفی مانند ، روشهایی هستند که از نظر روانی تاثیر بسزایی برای جلب مشتری دارند.

اجزای تشکیل دهنده شامپو
* عامل پاک کننده : عامل پاک کننده باعث جدا شدن ذرات چرک و کاهش چربی از سطح مو می‌شود که خود ، شامل 3 دسته مواد فعال سطحی آنیونی (مثل سدیم لوریل اتر سولفات و تری اتانول آمین سولفات) ، آمفوتری (ثل بتاتین کوکو آمیدو پروپیل) و غیر یونی هستند.
* عامل تقویت کننده کف : عامل تقویت کننده کف (مثل بتاتین) باعث ایجاد کف غلیظ مقاوم می‌شوند.
* عامل حالت دهنده مو : عامل حالت دهنده مو باعث می‌شود مو به آسانی شانه شود و هنگام شانه کردن به هوا بلند نشود.
* عامل نگهدارنده : عامل نگهدارنده مو را از مواد ضدعفونی کننده و میکروب کش نگه می‌دارد.
مواد جانبی تشکیل دهنده شامپو
* عامل صدفی کننده : عامل صدفی کننده (مانند اتیلن گلیکول) به شامپو حالت و شکل صدفی می‌دهد.
* عامل غلیظ کننده : عامل غلیظ کننده (مثل نمک طعام) باعث غلیظ شدن شامپو می‌شود.
عامل رنگ و مو
عوامل بالا ، مواد تشکیل دهنده عموم شامپوها می‌باشند. اما علاوه بر این مواد ، گاهی مواد دیگری هم به شامپوها زده می‌شود که چند نمونه از این مواد عبارتند از:
* حنا : حنا خاصیت ضدمیکروبی دارد و برای رفع بیماری پوستی مناسب است.
* بانونی : بانونی خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی دارد ، باعث طلایی جلوه دادن مو می‌شود. همچنین تقویت کننده پوست و مو است.
* سدر : سدر برای تقویت مو و دفع شوره سر مناسب است. سدر همچنین ضدعفونی کننده است و مقاومت عفونت‌های پوستی را افزایش می‌دهد.
* کتیرا : کتیرا خاصیت تقویت کنندگی برای پوست و مو ندارد و به منظورهای غیر ضروری مانند غلیظ شدن شامپو به آن اضافه می‌شود.
انواع شامپو بر اساس نوع مو
شامپوها بر اساس نوع مو به چرب ، معمولی و خشک تقسیم می‌شوند. شامپو برای مو‌های چرب ، باید دارای قدرت پاک کنندکی بیشتر و روغن کمتر باشد. شامپو برای موهای خشک دارای مقداری نرم کننده است. موهای چرب باید هر روز ، موهای معمولی یک روز در میان و موهای خشک دو سه روز در میان شسته شوند.
شامپوهای طبی
گفته شد که کارکرد و توانایی شامپوهای مختلف در حفظ موها تفاوت زیادی ندارند. اما برخی از شامپوها ساختمان متفاوتی دارند و کاربرد‌های آن بخصوص است، مثل شامپوهایی که جنبه دارویی و طبی دارند. از جمله این شامپوها می‌توان به شامپوهای ضد التهاب و ضد جوش ، شامپوهای ضد قارچ و ضد شوره ، شامپوهای درمان کننده جوش سر ، شامپوهای التیام دهنده پوست و تسریع کننده ایجاد بافت اشاره کرد

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:34  توسط کامران  | 

صابون برای شستن بعد از آرایش

صابونهای معمولی به علت دارا بودن نمکهای قلیایی و اسیدهای چرب توصیه نمی شوند زیرا چربیهایی که در صنعت صابون سازی به کار می رود به علت دارا بودن اسیدلوریک (50 درصد) موجب خشکی پوست می شود. همچنین صابونهای مایع و پاک کننده ها اکیدا منع می شوند. بهترین صابونها برای دست و صورت صابونهای ساده و بدون عطر قدیمی است.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:31  توسط کامران  | 

شایع ترین عارضه جراحی زیبایی بینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شایع ترین عوارض بعد از عمل جراحی زیبایی بینی را، مشکلات تنفسی عنوان کرد.دکتر محسن نراقی، فوق تخصص راینولوژی در گفتگو با مهر، انجام جراحی های بینی در ایران را، مطلوب خواند و گفت: جراحی های بینی به دو گروه تقسیم می شود.
وی، این جراحی ها را شامل آندوسکوپیک یا همان عملکرد بینی و جراحی های زیبایی بینی دانست و تصریح کرد: در هر دو زمینه پیشرفت های زیادی در سالهای اخیر داشته ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شایع ترین عوارض بعد از عمل جراحی زیبایی بینی را، مشکلات تنفسی عنوان کرد.دکتر محسن نراقی، فوق تخصص راینولوژی در گفتگو با مهر، انجام جراحی های بینی در ایران را، مطلوب خواند و گفت: جراحی های بینی به دو گروه تقسیم می شود.
وی، این جراحی ها را شامل آندوسکوپیک یا همان عملکرد بینی و جراحی های زیبایی بینی دانست و تصریح کرد: در هر دو زمینه پیشرفت های زیادی در سالهای اخیر داشته ایم.

این فوق تخصص راینولوژی افزود: امروزه با انجام جراحی های آندوسکوپیک، علاوه بر اینکه مشکلات بینی را حل می کنیم. می توانیم مشلاکت اطراف بینی، از جمله بیماری های مربوط به چشم را برطرف کنیم.

نراقی با تاکید براینکه از راه بینی می توان بیماری های کاسه چشم را درمان کرد، اظهار داشت: امروزه توقع بر این است که بینی هایی که عمل می شود، نباید با مشکلات تنفسی برای بیمار همراه باشد و اگر چنین مواردی مشاهده شد، قطعا در انجام عمل نقصی وجود داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر تقویت ساختار اسکلتی بینی (روشهای تقویتی) در جراحی زیبایی اشاره کرد و افزود: در گذشته برای انجام جراحی زیبایی بینی، بافت های بینی را بر می داشتند که این مسئله به کوچک شدن بیش از اندازه بینی منجر می شد و در نتیجه مشکلات تنفسی برای فرد به دنبال داشت.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:26  توسط کامران  | 

معجونی برای روشن كردن پوست

نكته مهم در تهيه اين معجون ها سادگي روش تهيه و البته طبيعي بودن و نداشتن هر گونه ماده صنعتي/آرايشي مي باشد. تنها نكته اي كه پيش از تهيه و استفاده از اين مواد مي بايست مورد توجه قرار گيرد اين است كه در صورت داشتن آلرژي به خوردن هر كدام از اجزاي تشكيل دهنده يك معجون به جهت احتياط بهتر است از استفاده آن بر روي پوست صورت و بدن نيز خودداري شود.
معجوني براي روشن كردن پوست !
4 قاشق غذا خوري آب گوجه فرنگي، نصف قاشق چاي خوري آرد نخود ، نصف قاشق چاي خوري ماست و نصف قاشق چاي خوري زردچوبه را با هم مخلوط ميكنيم. مخلوط حاصل را به پوست ماليده و پس از 20 دقيقه با آب سرد شستشو مي دهيم.
-معجوني براي جوان سازي پوست صورت
يك آواكادو را به شكل كاملا نرم و خميري درآورده و با نصف يك فنجان خامه و پوره يك هويج پخته متوسط و نيز يك تخم مرغ زده شده و سه قاشق غذا خوري عسل مخلوط مي كنيم. سپس اين مخلوط را آنقدر ميزنيم تا كاملا يك دست شود. حال اين معجون را به پوست ماليده و بعد از 10 الي 15 دقيقه آن را پاك كرده و مي شوييم.
-لوسيوني خوشبو براي روشن كردن پوست
يك دسته كوچك نعناع تازه را با مقداري آب در مخلوط كن ميريزيم تا خمير نسبتا غليظي به دست آيد. سپس نصف يك فنجان آب ليموترش را به آن اضافه كرده و لوسيون به دست آمده را روي پوست صورت ماليده و بگذاريد 20 دقيقه باقي بماند. در نهايت صورت را شستشو داده و به پوست خود مرطوب كننده بزنيد.
-معجون شفاف سازي پوست بدن
به ميزان مساوي از عسل و موز له شده را با هم مخلوط و يك قاشق چاي خوري به آن دارچين اضافه كنيد و آن را خوب مخلوط نماييد. سپس آن را بر روي پوست بدن ماليده و پس از نبم ساعت پوست بدن خود را شستشو دهيد.
-معجوني براي خنك كردن پوست خصوصا در فصل تابستان
يك خيار متوسط را به همراه 100 گرم نعناع داخل مخلوط كن ريخته ومخلوط نماييد تا خمير يك دستي حاصل گردد. اين معجون را به پوست خود ماليده و پس از 20 دقيقه پوست خود را شستشو دهيد.

-معجون تقويت كننده و روشن كننده پوست
به ميزان مساوي از ماست ، جعفري و خيار را در مخلوط كن ريخته تا به شكل مخلوطي يك دست درآيد .آنگاه اين معجون را بر روي پوست در نواحي كه بيرون از لباس هستند ماليده و پس از 20 دقيقه با آب سرد بشوييد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:24  توسط کامران  | 

مهریه و سردرگمى هاى پس از عقد

مهریه و میزان آن موضوعى است كه هنگام ازدواج ذهن دو خانواده عروس و داماد را مشغول مى كند. خانواده ها در تعیین مهریه دچار سردرگمى هستند و نمى دانند بر چه مبنایى باید مهریه را تعیین كنند. به واسطه در دست نداشتن مبنا براى تعیین مهریه ، دو خانواده عروس و داماد راه هایى انتخاب مى كنند كه بعضاً نتایج خوبى ندارد. روش هاى متداول در تعیین مهریه این است كه بعضى انتخاب میزان مهریه را به اختیار عروس یا خانواده او مى گذارند. در این حالت بنا به انصاف و سلیقه عروس و خانواده او مهریه انتخاب مى شود. عموماً در این روش عروس راه افراط مى رود یا مهریه سنگینى انتخاب مى كند و یا اگر عشق و علاقه زیادى به همسر آینده خود داشته باشد، ممكن است حتى به یك شاخه گل اكتفا كند كه در این حالت او تلاش مى كند تا خانواده اش را به مهریه كمتر راضى كند. روش دوم این است كه دو خانواده طى یك چانه زنى زیاد و مستمر، به یك توافق بینابین برسند. این راه حل اگرچه نسبت به راه حل اول به لحاظ اقتصادى عقلانى بهتر است، لیكن توأم با آزردگى خاطر است و همین مسئله بعدها مى تواند كدورت هایى را بین طرفین ایجاد كند. روش هاى دیگرى مانند تعیین مهریه بر مبناى مقدار متداول در خانواده عروس یا داماد نیز وجود دارد.

از روش هاى گفته شده، روش اخیرالذكر اگر آنچه كه در خانواده و فامیل عروس یا داماد جارى و معمول بوده و درست تعیین شده باشد ، مبناى خوبى خواهد بود. لیكن اگر آنچه كه در این دو خانواده صحیح انتخاب نشده باشد، این دیوار كج تا ثریا امتداد خواهد داشت و مشكلات خود را هم براى زوج هاى جدید تكرار خواهد كرد.

سؤالى كه مطرح مى شود، این است كه آیا اصولاً مى توان یك مبنایى براى تعیین میزان مهریه ارائه كرد تا خانواده ها با خاطرى آسوده مبادرت به تعیین مهریه نمایند و در عین حال این مبنا در تحكیم ازدواج و خانواده هم مؤثر افتد؟ و یا حداقل باعث تزلزل یا كدورت زوجین و خانواده هاى آنها نباشد؟

مهریه مالى است كه زوج به زوجه یا داماد به عروس مى دهد. در عمل، بایستى مهریه را چنین تعریف كرد: مهریه مالى است اعم از وجه نقد یا طلا كه زوج متعهد مى شود با مطالبه آن از جانب زوجه به او پرداخت كند.

بنابراین پس از ازدواج یعنى پس از عقد، زوجه حق پیدا مى كند كه مهریه را از همسر خود مطالبه كند. با عقد ازدواج زوجه مالك مهریه مى شود و چون مالك مى شود حق مطالبه آن را پیدا مى كند. به عبارت دیگر بلافاصله پس از عقد ازدواج و امضاى سند ازدواج به طور لحظه اى یك انسان كه نامش عروس است به یك باره صاحب یك مال چشمگیرى مى گردد. معمولاً انسان ها پس از یك تلاش زیاد و در یك دوره زمانى طولانى كه با یك كار خلاق توأم بوده به ثروت مى رسند اما در امر ازدواج صاحب ثروت شدن حالت استثنا دارد و بدون زحمت و تلاش حاصل مى شود.

ثروت خاصیتى دارد كه وارد زندگى هر كسى كه شود خلق و خو و تفكر و سلیقه صاحبش را تحت تأثیر قرار مى دهد و حتى آن را دگرگون مى كند. هر چقدر این ثروت با سرعت بیشتر و ناگهانى عاید كسى شود به همان اندازه خلق و خوی او را سریعتر دگرگون تر مى كند. اگر ثروت تدریجى حاصل شود خلق و خو و رفتار هم تدریجى تغییر مى كند و شاید این تغییرات چندان چشمگیر نباشد. اما وقتى ثروت به طور ناگهانى وارد زندگى شود تغییرات آن هم ناگهانى خواهد بود و حتى ممكن است به صاحبش شوك وارد كند. مهریه هم خاصیت و عملكرد ثروت را براى عروس دارد. به همین خاطر در مهریه هاى سنگین باید شاهد یك شوك رفتارى در عروس (به طور عموم) از فرداى ازدواج باشیم در عین حال پس از اتمام شور و شوق و هیاهوهاى ازدواج بایستى شاهد یك شوك معكوس ( افسردگى ) هم در داماد، ناشى از دین سنگینى كه به او تحمیل شده، باشیم. در حالتى كه مهریه بدون مبناى معقول انتخاب شده باشد باید شاهد این دو شوك در عروس خانم و آقاى داماد باشیم كه اثرات آن پس از روزهاى خوش ماه عسل ظاهر مى شود. آن دسته از عروس و دامادهایى این شوك را نخواهند دید كه مهریه مناسب انتخاب كرده باشند. مهریه مناسب مهریه اى است كه با وضعیت مالى خانواده هاى زوجین تناسب داشته باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:18  توسط کامران  | 

عمل ن ز د ی ک ی در مرد چهار مرحله دارد ..

عنن
اگر چه در زنان، نازا بودن و سردذ مزاج بودن دو امر متفاوت است ولی عنن مردان شامل کلیه نواقص آلات تناسلی است که بعلت آن مرد از مقاربت کامل یا ناقص ناتوان باشد. زن ممکن است سرد مزاج باشد و لذتی از عمل نزدیکی نبرد ولی آبستن شود و در کار مادری خالی از نقص باشد یا بر عکس زن می شود نازا باشد ولی از مقاربت متمتع گردد.
معمولا از کلمه عنن نواقص را در آلت تناسلی مرد اداره می کنند که مانع نعوظ باشد ولی بین بعضی اقوام این کلمه برای مواردی هم مصطلح است که مرد در اثر فقدان ترشح غدد تناسلی اولادش نشود پس گاه می شود که مرد به هنگام مقاربت کاملا طبیعی است ولی زن را آبستن نمی شود اینکه همیشه تقصیر را از زن می پندارند خطاست و شاید علت در تخمه مرد بوده و زن تندرست باشد.

اول هوس جماع، دوم نعوظ، سوم انزال، چهارم اوج لذت انزال هر یک از این مراحل دستخوش عوارضی می شود

عنن
اگر چه در زنان، نازا بودن و سردذ مزاج بودن دو امر متفاوت است ولی عنن مردان شامل کلیه نواقص آلات تناسلی است که بعلت آن مرد از مقاربت کامل یا ناقص ناتوان باشد. زن ممکن است سرد مزاج باشد و لذتی از عمل نزدیکی نبرد ولی آبستن شود و در کار مادری خالی از نقص باشد یا بر عکس زن می شود نازا باشد ولی از مقاربت متمتع گردد.
معمولا از کلمه عنن نواقص را در آلت تناسلی مرد اداره می کنند که مانع نعوظ باشد ولی بین بعضی اقوام این کلمه برای مواردی هم مصطلح است که مرد در اثر فقدان ترشح غدد تناسلی اولادش نشود پس گاه می شود که مرد به هنگام مقاربت کاملا طبیعی است ولی زن را آبستن نمی شود اینکه همیشه تقصیر را از زن می پندارند خطاست و شاید علت در تخمه مرد بوده و زن تندرست باشد.

اول هوس جماع، دوم نعوظ، سوم انزال، چهارم اوج لذت انزال هر یک از این مراحل دستخوش عوارضی می شود

1- هوس
در اثر تراوش ماده ای بنام هورمون از غدد ایجاد می شود و هیچ بشری نیست که بکلی فاقد این ترشح باشد چنانکه هیچ انسانی بکلی فاقد اشتها نیست جز آنکه گاهی این هوس از امور متعارفی جنسی منحرف می گردد و این نوع بیماری جنسی است که شخص را از مقاربت بیزار می کند و عمل جماع در نزد شخص موجب انزجار گشته و این کیفیت مان پیدا کردن فرزند است.
زنان و مردانی یافت می شود که از حیث انزال و غیره تندرست و سالمند لکن برای برانگیختن هوس محرکی غیر از آنچه عادی است محتاجند و این عنن نیست، مثلا برخی مردها دچار حالتی می شوند که برای حصول نعوظ باید به وسائل زشتی متشبث گردند گاهی باید شلاقشان زد یا کارهای شگفت انگیز دیگر نمود و گرنه نعوظ حاصل نمی شود و هوسشان تحریک نمی گردد.

2- نعوظ
گاه می شود مردی که کاملا سالم و طبیعی است خواستار نزدیکی با زن خود می شود چون بااو مواجه گشت نعوظ دست نمی دهد. باید توضیح داد کزمانی نعوظ دست می دهد که اعصاب نعوظی تحریک شده خون به جسم اسفنجی قضیب ریخته و آن را راست و سخت می کند.
عنن بر دو قسم است یکی عنن ناقص و یکی عنن کامل. کسی که گرفتار عنن ناقص باشد اگر شرایط خاصی مهیا شود از عهده جماع بر می آید ولی آنکه دچار عنن کامل گشت به هیچوجه از نعوظ بهره مند نیست. عنن ناقص در اثر اختلالات روحی دست می دهد و موقتی است ولی عنن کامل دشوارتر و ناشی از نواقص جسمی است.
از عنن ناقص و موقتی یکی خستگی است که چون قوای بدنی ضعیف و فرسوده شد اثر آن به اعصاب نعوظی نیز می رسد.
مرض قند وورم کلیه مزمن در کار نعوظ موثر است، سل سینه در آغاز قوا را تحریک می کند ولی سرانجام به عنن می گردد بیماریهائی که باعث فربهی است فعالیت جنسی را کند می نماید و بطور کلی وفور چربی چه در مرد و چه در زن علامت نقصی در آلت تناسلی است.
عنن عصبی مساله پیچیده تری است ودر آن حال شخص از یافتن علت عنن موقتی عاجز است، بااینکه علت امری جزئی است معهذا شخص را بفکر می اندازد و موجب پریشان خیالی او می شود مثلا اگر اطاق کثیف یا بستر ناراحت باشد یا محیط غیر مطلوب و اوضاع خلوت طبق مذاق نباشد گاهی شخص حساس را به قدری متاثر می نماید که عنن ناقص دست می دهد، به همین دلیل باید به خاطر داشت که عمل نزدیکی تنها امری جنسی نیست بلکه جنبه روحی آن نیز همان اندازه مهم است.
یک مانع مهم روحی نعوظ، مخالفت نهانی ضمیر است که بر اصول اخلاقی استوار باشد غیر از عوامل اخلاقی که نعوظ را خاموش می نماید امر دیگری که موجب عنن ناقص می شود ترس است که انواع علل دارد.
آنچه بیشتر باعث ترس می شود هراس از امراض واگیردار است، اندیشه آنکه شخص ممکنست دچار سوزاک یا سفلیس شود به اعصاب نعوظ اثر نموده اعصاب را از انجام وظیفه باز می دارد.

ادامه دارد
منبع : پاسخ به مسائل ، ناگفته های جنسی و زناشویی – مترجم : محمدرضا دژکام

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:17  توسط کامران  | 

شما هم مي توانيد همسرتان را به يک شير يا موش تبديل كنيد

اگر فكر مي كنيد همسرتان كوتوله است، بهتر است بدانيد هر روز كه مي گذرد.
در مقابل چشمان شما كوتاه تر مي شود. نظر شما درمورد همسرتان بر روي رفتار او تأ ثير مي گذارد، بخصوص در حضور شما…

اگر فكر كنيد او يك شير است، مطمئن باشيد همين گونه خواهد شد و اگر فكر كنيد موش است هم همين طور.اين شما هستيد كه مي توانيد همسزتان را به آن چيزي تبديل كنيد كه مي خواهيد.
اعمال كوچك نتايج بزرگي خواهند داشت. اين حرف مرا باور كنيد، تنها شما هستيد كه باعث مي شويد همسرتان قوي يا ضعيف باشد.
همسر شما شير است يا موش

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:12  توسط کامران  | 

انواع مردها

براي اينكه شوهر تان را راضي و خشنود نماييد نيازي به انجام كارهاي سخت و دشوار نيست. اين كارها براي شما هيچ خرجي ندارند. شما مجبور نيستيد، ساعت طلا يا حلقه الماس به او هديه دهيد. تنها يك لبخند يا چشمك يا بوسه عاشقانه كافي است. مطمئن باشيد با اين كارها همسرتان احساس نشاط و شادماني بيشتري مي كند.مي توانيد امتحان كنيد. در ضمن مجبور نيستيد هر روز …

براي اينكه شوهر تان را راضي و خشنود نماييد نيازي به انجام كارهاي سخت و دشوار نيست. اين كارها براي شما هيچ خرجي ندارند. شما مجبور نيستيد، ساعت طلا يا حلقه الماس به او هديه دهيد. تنها يك لبخند يا چشمك يا بوسه عاشقانه كافي است. مطمئن باشيد با اين كارها همسرتان احساس نشاط و شادماني بيشتري مي كند.مي توانيد امتحان كنيد. در ضمن مجبور نيستيد هر روز …

اين كارها را انجام دهيد، در بعضي مواقع هفته اي يك بار، ماهي يك بار و يا حتي سالي يك بار هم كافي است.اساساً مردها موجدات ساده اي هستند و با وجود ظاهر زمختشان قلب نرم و مهرباني دارند. مردها هم همچنين زنها داراي نقطه ضعف ها و قوتهاي زيادي هستند و همچنين خصلت ها و مسائل شخصي و خصوصي فراواني دارند. روابط متقابل اعضاي خانواده گاهي اوقات منجر به اختلاف و تنش و گاهي موجب شادي و نشاط مي شود. در كل، زندگي سراسر تلاش و كوشش است و هر كدام از اعضاي آن براي دست يابي به موفقيت به كمك ديگران نيازمند است. تنها چيزي كه همه ما بايد سعي كنيم و در وجودمان تقويت كنيم عاشق بودن و عشق ورزيدن است. البته اين عشق آنقدر با ارزش است كه هيچ با پولي قابل معاوضه نيست. ظروف كريستال، فرشهاي گران قيمت…. ممكن است باعث زيبايي خانه ما بشود اما تنها لبخند زيبا شما است كه مي تواند محيط خانه را جذاب و دلنشين كند.
تنها هنگامي يك زن مي تواند مردي را تغيير دهد كه آن مرد يك بچه باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:11  توسط کامران  | 

مراقب وسوسه های شيطانی باشيد

زماني كه در زندگي مان دچار حرص و ولع مي شويم، ديگر همه چيز از بين مي رود. سعي مي كني همه چيز را به نفع خودمان توجيه كنيم.
خانم هاي عزيز: فقط شما هستيد مه مي توانيد تصميم بگيريد چطور زندگي كنيد؛ يا مجبوريد احتياجتان را برآورده كنيد يا حرص و ولع تان را. وقتي به سراغ برآورده كردن احتياجاتتان مي رويد ديگر جايي براي حرص و ولع باقي نمي ماند. شوهر شما در برابر زياده خواهي شما، به جاي بحث كردن فقط عمل مي كند. به همين علت است كه همه چيز در دست شما ست.
وظيفه شما اين است كه …

زماني كه در زندگي مان دچار حرص و ولع مي شويم، ديگر همه چيز از بين مي رود. سعي مي كني همه چيز را به نفع خودمان توجيه كنيم.
خانم هاي عزيز: فقط شما هستيد مه مي توانيد تصميم بگيريد چطور زندگي كنيد؛ يا مجبوريد احتياجتان را برآورده كنيد يا حرص و ولع تان را. وقتي به سراغ برآورده كردن احتياجاتتان مي رويد ديگر جايي براي حرص و ولع باقي نمي ماند. شوهر شما در برابر زياده خواهي شما، به جاي بحث كردن فقط عمل مي كند. به همين علت است كه همه چيز در دست شما ست.
وظيفه شما اين است كه …

به همسرتان كمك كنيد كه به آرامش برسد نه اين كه هميشه به فكر فرار باشد. شما مجبوريد به او ياد بدهيد كه همچون شما قانع باشد و از آنچه داريد، لذّت ببرد. شوهرتان را تشويق كنيد تا شما را هم در علايق و نگراني هايش سهيم بداند. هردو شما يك هدف مشترك داريد و آن هم اين است كه در زندگيتان و خوشحال و شاد باشيد. اين بدان معني نيست كه هر دو شما مجبوريد براي رسيدن به اين هدف از يك مسير و سرعت يكساني استفاده كنيد، بلكه مي توانيد دوشادوش يكديگر حركت كنيد و يا هر كدامتن راه خودتان را برويد.
هنوز هم مي گم: به جاي تلويزيون، مبلمان و اثاثيه مي خريديم.
به همسرتان كمك كنيد تا به آرامش برسد نه اين كه هميشه به فرار فكر كند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:10  توسط کامران  | 

دوست داريد همسر خوبي باشيد؟

دوست داريد همسر خوبي باشيد؟ من چند را راه ساده به شما پيشنهاد مي كنم.
به شوهرتان اعتماد داشته باشيد. اگر شما به او اعتماد نداشته باشيد ديگران هم به او اعتماد نمي كنند و مطمئن باشيد كه دير يا زود اين خود شما هستيد كه دچار مشكل و دردسر مي شويد. با اعتماد به شوهرتان، او را قوي و با قدرت مي كنيد و كاري مي كنيد كه او هم به خودش اعتماد داشته باشد. بايد بزرگترين حامي و هواه خواه او باشيد. به او كمك كنيد تا …

دوست داريد همسر خوبي باشيد؟ من چند را راه ساده به شما پيشنهاد مي كنم.
به شوهرتان اعتماد داشته باشيد. اگر شما به او اعتماد نداشته باشيد ديگران هم به او اعتماد نمي كنند و مطمئن باشيد كه دير يا زود اين خود شما هستيد كه دچار مشكل و دردسر مي شويد. با اعتماد به شوهرتان، او را قوي و با قدرت مي كنيد و كاري مي كنيد كه او هم به خودش اعتماد داشته باشد. بايد بزرگترين حامي و هواه خواه او باشيد. به او كمك كنيد تا …

در ارتباط ها و روابطش پيشرفت كند. مجبور نيستيد مثل پروانه هميشه در كنارش باشيد، تنها سعي كنيد از دور هوايش را داشته باشيد.
كارت تولد، كارت تبريك سال نو و… اهميت زيادي دارند. ممكن است در ظاهر چنادن مهم نباشد، اما مطمئن باشيد با انجام اين كارهاي ساده مشكلات زيادي در زندگي تان حل مي شود. هرگاه همسرتان كارش را از دست داد مهارت هايش را به او گوشزد كنيد. سعي كنيد او را تشويق كنيد كه بيش از گذشته كار كند و اهدافش را گسترش دهد. فراموش نكنيد كه حرف من تشويق كردن است، نه نق زدن. بار ديگر تكرار مي كنم، تشويق كنيد، غر نزنيد.
وقتي به شوهرتان اعتماد داشته باشيد، او هم به خودش اعتماد پيدا مي كند.
در مواقعي كه همسرتان با مشكلي روبه رو مي شود، او را حمايت كنيد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:10  توسط کامران  | 

خدا را شكر كنيد كه همسري رمانتيك داريد

اگر هر روزي كه مي گذرد همسرتان رمانتيك تر مي شود تعجب نكنيد. اين رفتار ممكن است به خاطر فيلمهايي كه در سينما مي بيند يا كتابهايي كه مي خواند يا دوستاني كه با آنها رابطه دارد، باشد. پس حالا خدار اشكر كنيد كه همسري رمانتيك داريد و هميشه ..

اگر هر روزي كه مي گذرد همسرتان رمانتيك تر مي شود تعجب نكنيد. اين رفتار ممكن است به خاطر فيلمهايي كه در سينما مي بيند يا كتابهايي كه مي خواند يا دوستاني كه با آنها رابطه دارد، باشد. پس حالا خدار اشكر كنيد كه همسري رمانتيك داريد و هميشه ..

در كارهايش او را قهرمان بدانيد. شوهرتان را همراهي كنيد. در رؤياها و خيال هايش همراهش باشيد.
با شوهرتان دوست باشيد. او را مهمترين بخش زندگي تان بدانيد. تا آنجا كه مي توانيد در همه موارد با او صحبت و مشورت كنيد. سعي كنيد بيشتر شنونده باشيد تاگوينده. مشاورش باشيد، مادرش باشيد!
شوهرتان را هماهي كنيد. در رؤياها و خيالهايش همراهش باشيد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:9  توسط کامران  | 

خانم ‌ها چگونه از موهای زاید خلاص شوند؟

می‌گویند ماشین از آن چیزهایی است که هم داشتنش مصیبت است، هم نداشتنش. مو هم مثل ماشین؛ کم بودنش دردسر است و زیاد بودنش ‌دردسر. باید همیشه به اندازه باشد و به اندازه رشد کند. اما این اندازه را چه کسی تعیین می‌کند: ما یا مو؟! آقایان معمولاً از کم‌پشت‌ شدن و ریزش موهایشان گله می‌کنند و خانم‌ها برعکس؛ بیشترشان از زیاد شدن موهایشان و موهای زایدشان می‌نالند. موی زاید، بیشتر یک مشکل زنانه است تا مردانه؛‌ هرچند که مردان هم گهگاه به این مشکل دچار می‌شوند. می‌دانید؟ موهای زاید، مهمان‌های ناخوانده‌ای هستند که بی‌دعوت و بدموقع می‌آیند اما به هر حال، برای دک کردن سرسخت‌ترین مهمان‌های ناخوانده هم روش‌هایی وجود دارد. شما نمی‌خواهید با این روش‌ها آشنا شوید؟

به هر مویی نمی‌گویند زاید
موهای زاید، همیشه و همه جا رشد نمی‌کنند. در نواحی خاصی به وجود می‌آیند، می‌مانند و در همان نواحی هم رشد می‌کنند. کدام نواحی؟ نواحی خاصی که معمولاً انتطار می‌رود آقایان در آن جاها مو داشته باشند، نه خانم‌ها. کجاها؟ چانه، روی لب بالایی، گونه‌ها، سینه‌ها، شکم و ران پا. اما به هر مویی که در این نواحی ببینید، نمی‌توانید بگویید موی زاید. موهای زاید، تیره و ضخیمند و با آن موهای نازک و ظریفی که ممکن است در سرتاسر بدن پخش باشند، فرق دارند. این موهای نازک و ظریف را در خیلی از خانم‌ها ممکن است ببینید؛ در بعضی‌ها بیشتر و در بعضی‌ها کمتر، و البته هیچ ربطی هم به موهای زاید ندارد.
نه، تو تنها نیستی
مشکل پرمویی یا موی زاید، همان طور که از اسمش برمی‌آید، یعنی رشد زیادی موها یا وجود موهای زاید. مشکل نادری هم نیست. حتی می‌شود گفت نسبتاً شایع است. مثلاً در کشوری مانند انگلستان 18 درصد از خانم‌ها از رشد موهای زاید در ناحیه سینه شکایت دارند. 28 درصد از خانم‌های انگلیسی از پرمویی در صورت می‌نالند و 35 درصدشان از پرمویی در شکم. نزیک به70 درصدشان هم از وجود موهای زاید در پاهایشان رنج می‌برند. می‌بینید؟ شیوعش اصلاً کم نیست.

از کجا می‌آید این موی زیاد؟
موی زاید در تمام خانم‌ها یک علت اصلی و اساسی دارد: افزایش سطح هورمون‌های مردانه! لابد می‌پرسید پس چرا بعضی‌ خانم‌ها موی زاید دارند و بعضی‌ ندارند؟ جوابش ساده است: خانم‌هایی که موی زاید دارند، هورمون‌های مردانه‌شان بیشتر است. حالا احتمالاً می‌پرسید: خب، چرا هورمون‌های مردانه در خون بعضی از خانم‌ها بیشتر است؟ این هم جوابش ساده است: افزایش هورمون‌های مردانه در خانم‌ها معمولاً در برخی بیماری‌ها اتفاق می‌افتد، مثلاً ‌بیماری تخمدان پر از کیست یا همان PCO، تومور تخمدان و‌ تومور غدد فوق کلیوی. اما خانم‌هایی هم هستند که وقتی آزمایش خون می‌دهند، پزشکشان به آن‌ها می‌گوید که سطح هورمون‌های مردانه در خونشان طبیعی است، ولی باز هم با موی زاید دست به‌ گریبانند. آن‌ها دیگر چرا؟ علتش معمولاً این است که آن‌ها حساسیت پوستشان نسبت به هورمون‌های مردانه، بیشتر از حد طبیعی است. داروهایی هم وجود دارند که منجر به پدید آمدن موهای زاید می‌شوند. قرص‌های جلوگیری از بارداری،‌ کورتون‌ها و هورمون‌ها جزء همین داروها هستند. ژنتیک، مطابق معمول، بی‌تأثیر نیست و اغلب پزشکان، ریشه‌های وراثتی را هم در بروز این مشکل، مؤثر می‌دانند. اگر جستجو کنید، می‌بینید که معمولاً مادر، خواهر، عمه یا خاله بیمار هم از همین مشکل رنج می‌برند. البته سن خانم‌ها هرچه بالاتر می‌رود، ‌احتمال ایجاد موهای زاید در بدنشان بیشتر می‌شود.
سلام، دکتر!
هروقت که احساس کردید در صورت یا بدنتان با افزایش ناگهانی و چشمگیر رشد موها مواجه شده‌اید، حتماً به دنبال علت بگردید و از پزشکتان کمک بخواهید. اگر به هر دلیلی نظم عادت‌های ماهانه‌تان به هم خورد، یا اگر احساس کردید که صدایتان دارد هر روز بم‌تر و بم‌تر می‌شود، حتماً به پزشک مراجعه کنید. ممکن است ریشه همه این مشکلات، یک چیز باشد.

تو را از ریشه خواهم کند یک روز
برای مقابله با موهای زاید، قبل از هر کار دیگری، اگر اضافه‌وزن دارید حتماً وزن کم کنید. با کاهش وزن، میزان هورمون‌های مردانه در خونتان پایین می‌آید و جلوی رشد موهای زایدتان گرفته می‌شود. اما از این حرف‌ها که بگذریم، با این مهمان‌های ‌ناخوانده به شیوه‌های دیگری هم می‌شود برخورد کرد: اگر پرمویی شما از نوع خفیف است و پزشکتان هم این اطمینان را به شما داده که با یک مشکل هورمونی جدی مواجه نیستید، می‌توانید کلاً از درمان صرف‌نظر کنید؛ چراکه هیچ خطری تهدیدتان نمی‌کند. ولی اگر از به خطر افتادن زیبایی‌تان ترس دارید، می‌توانید بروید سراغ درمان‌های موضعی؛ و اگر درمان‌های موضعی هم به کارتان نیامد، از داروها کمک بگیرید. مهم‌ترین داروهایی که در چنین مواردی تجویز می‌شوند، عبارتند از: سیپروترون استات و اسپیرونولاکتون. مهم‌ترین روش‌های درمان موضعی هم عبارتند از: تراشیدن مو، استفاده از موبر، چسب‌های سفیدکننده، بند انداختن و استفاده از موم، الکترولیز و لیزر.

داروهای ضد مردانه
داروهایی وجود دارند که تأثیر هورمون‌های مردانه را در بدن کاهش می‌دهند. البته بین 3 تا 6 ماه طول می‌کشد تا این داروها اثر کنند. ضمن این‌که، این داروها در کاهش رشد موهای زاید جدیدتان هم مؤثرند. یعنی برای رفع موهای زاید قبلی‌تان نمی‌توانند کار چندانی انجام بدهند. داروی خاصی نیز وجود دارد که مشخصاً برای کم کردن رشد موهای زاید صورت، ساخته شده است. این دارو به شکل کِرِم عرضه و روی صورت و چانه مالیده می‌شود. این کِرِم بین 4 تا 8 هفته پس از مصرف اثر می‌کند، هرچند که گهگاه ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد.
دو داروی خوراکی هم داریم که هر دو جلوی تأثیر هورمون‌های مردانه را می‌گیرند:
1ـ سیپروترون استات که گهگاه با قرص‌های ضد بارداری دیان و به صورت توأم، تجویز می‌شود.
2ـ اسپیرونولاکتون که آن هم معمولاً با یک قرص ضد بارداری همراه می‌شود تا جلوی قاعدگی‌های نامنظم، که یکی از عوارض همین دارو است، گرفته شود.
به دلیل عوارض دارویی، به خانم‌هایی که از این دو دارو استفاده می‌کنند، اکیداً توصیه می‌شود که در حین مصرف آن‌ها باردار نشوند؛ چرا‌که در غیر این صورت، عوارض خطرناکی به جنینشان تحمیل خواهد شد.

تراشیدن مو
قدیمی‌ترین، ارزان‌ترین و بی‌خطرترین راه برای خلاص شدن از شر موهای زاید، همین راه است، اما دیگر انتظار نداشته باشید که بگوییم مؤثرترین شیوه هم همین شیوه است. نه، اصلاً!
تراشیدن مو تقریباً همیشه مقداری از مو را روی صورت یا بدنتان باقی می‌گذارد، مگر این‌که هر روز، دوباره و چندباره این کار را تکرار کنید، که البته این تکرار هم چندان بی‌خطر نیست. چون احتمال دارد تحریک‌پذیری پوستتان زیاد شود. اما به هر حال، اگر چنین اتفاقی برایتان افتاد، کرم هیدروکورتیزون یک درصد را فراموش نکنید. واقعاً مؤثر است. از این کرم البته باید برای مدتی کوتاه، اما به طور مرتب استفاده کرد تا خوب اثر کند.
و یک نکته دیگر درباره تراشیدن مو این‌که،‌ برخلاف نظر عامه مردم، تراشیدن مو هیچ تأثیری روی سرعت رشد مو ندارد. و آخرین نکته هم این‌که، آمارها نشان می‌دهند اغلب خانم‌ها در نقاط مختلف دنیا از این روش، چندان استقبال نمی‌کنند؛ چرا‌که معمولاً استفاده مکرر از این روش، اثر روحی مطلوبی در پی ندارد.

موبر
استفاده از موبر هم مفید است. مثلاً می‌توانید از کِرِم‌های موبر استفاده کنید. خوبی کرم‌های موبر این است که مو را از ریشه درمی‌آورند و هیچ چیزی باقی نمی‌گذارند. بدی‌شان هم این است که پوست را تحریک می‌کنند. برای این‌که مطمئن شوید پوستتان به این کرم‌ها حساس است یا نه، می‌توانید کمی از آن را به قسمت داخلی مچ دستتان بمالید. بعدش، یک روز صبر کنید و نتیجه‌اش را ببینید. اگر واکنش شدیدی در مچ دستتان مشاهده نکردید، می‌توانید با خیال آسوده از آن کرم استفاده کنید.

چسب‌ سفیدکننده
چسب سفیدکننده را به پوستتان بچسبانید و بگذارید 10 دقیقه در محل باقی بماند. سپس آن را در جهتی که روی بسته نشان داده شده، از پوستتان جدا کنید. البته این نوع چسب‌ها هم ممکن است پوست شما را تحریک کنند.

بند انداختن و استفاده از موم
این دو روش هم البته پوست را تحریک می‌کنند. ضمن این‌که باعث می‌شوند سرعت رشد مو بیشتر شود چراکه بند انداختن و استفاده از موم، هر دو موجب افزایش جریان خون فولیکول‌های مو می‌شوند. خلاصه این‌که، این دو روش به دلیل این‌که منجر به واکنش حساسیتی شدید و افزایش سرعت رشد مو می‌شوند، چندان توصیه نمی‌شوند.

الکترولیز
این روش، گران تمام می‌شود و وقت‌گیر است. اگرچه به نظر می‌رسد الکترولیز، تنها روش رفع موهای زاید به طور دایم است ولی فقط 15 تا 50 درصد، احتمال اثربخشی در هر جلسه درمان وجود دارد. ضمن این‌که هر از گاهی هم منجر به عوارض ناخوشایندی نظیر زخم‌های زشت و مقاوم به درمان می‌شود. البته در بسیاری از مواقع با الکترولیز، می‌شود برای همیشه از شر موهای زاید خلاص شد. در این روش، از طریق یک سوزن، جریان برق مختصری به فولیکول مو وارد می‌شود. اگر شما قصد انجام این کار را دارید، قبل از هر چیز مطمئن شوید که تکنسین مربوطه از تجربه و مهارت کافی برخوردار است یا نه؛ بعدش هم پرس‌وجو کنید و ببینید که اصلاً مجوز لازم را در اختیار دارد یا ندارد. دستگاه‌های الکترولیز خانگی و موچین‌های الکترونیکی کارایی چندانی ندارند و زیاد توصیه نمی‌شوند. این هم یادتان باشد که انجام الکترولیز در سالن‌های آرایشی، هیچ‌وقت مورد تأیید کارشناسان بهداشت و درمان نبوده و نیست. آن‌ها معتقدند که روش‌های الکترولیز و لیزر، به دلیل تخصصی بودنشان، حتماً باید از سوی پزشکان مجرب یا لااقل افرادی با مدرک پیراپزشکی که دوره‌های مربوطه را گذرانده باشند، صورت بگیرد.

لیزر
در این روش با استفاده از لیزر، فولیکول موهای زاید کاملاً تخریب می‌شود و امکان رشد موهای زاید در آن ناحیه خاص از بین می‌رود. این درمان در چند مرحله و طی چند هفته انجام می‌شود.نتیجه حاصل از این روش در اغلب مواقع، موفقیت‌آمیز و دایمی است. مشکل اصلی لیزر این است که هزینه زیادی به بیمار تحمیل می‌کند و فقط پزشکان مجوزدار قادر به انجام آن هستند. از جمله عوارض جانبی این روش هم باید به قرمزی پوست و همچنین تیرگی، براق شدن و حتی زخم شدن پوست اشاره کرد.لیزر، آخرین و جدیدترین راه برای درمان موهای زاید است؛ ولی در هر حال، باید انتظار شما از این روش درمانی هم معقول و واقع‌گرایانه باشد. اثربخشی لیزر در خانم‌های 11 تا 72 ساله به اثبات رسیده است. بعد از لیزر، برخی موها فوراً می‌افتند ولی اغلب موها در عرض 2 هفته از بین می‌روند. در حال حاضر، هیچ روش قاطعی برای درمان کامل و دایمی موهای زاید وجود ندارد ولی در بین روش‌های موجود، لیزر از همه مؤثرتر و دایمی‌تر است. البته این حرف به آن مفهوم نیست که همه موهای زاید در اثر لیزر به صورت دایمی از بدن می‌روند. به هر حال، حتی اگر پس از لیزر هم موها مجدداً رشد کنند، اولاً به تعداد کم رشد می‌کنند و بیرون می‌آیند. ثانیاً، در اکثر موارد، این موها کرکی و نرم هستند. سال‌ها است که از لیزر برای رفع موهای زاید استفاده می‌شود و این کار مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) هم قرار گرفته است. متخصصان پوست می‌گویند هر چقدر پوست بیمار روشن‌تر و موهای زایدش تیره‌تر باشند، احتمال اثر‌بخشی لیزر بیشتر می‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:5  توسط کامران  | 

عروستان دشمن شما نيست

عروستان دشمن شما نيست، اگر به او اجازه دهيد، او مي تواند بهترين و نزديك ترين يار و ياور شما باشد.
اگر مادر شوهر ها از اين تصور غلط كه عروس شان، پسرشان را از دست شان گرفته دست برمي داشتند، زندگي بسيار آسانتر مي شد. حقيقت اين است كه هيچ كس و هيچ چيزي نمي تواند پسرتان را از شما بگيرد. عوستان بخش و قسمتي از قلب پسرتان را تصاحب و اشغال مي كند و هرگز نمي تواند جاي شما را در قلب او بگيرد.

پس مادر شوهر، بر سر عقل بيا و انعطاف بيشتري نسبت به عروست داشته باش و از نگاه خصمانه به عروس بيچاره ات، هنگامي كه با لباس تازه و جديدش و با چهره خندان به اسقبال پسرتان مي رود، دست بردار. او سعي ندارد كه تخم جشمانت را از تو بگيردو او دشمن تو نيست. اگر به او اجازه دهي، او مي تواند نزديم ترين و بهترين يار و ياور تو باشد. به او اين فرصت را بده.
مادر شوهر هم خود، زماني عروس خانواده اي بوده. به دوراني فكر كنيد كه شما هم نو عروس بوديد وتازه وارد خانواده شوهرتان شده بوديد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:3  توسط کامران  | 

يك مادر احمق و نادان نباشيد

بعضي از اين عروس ها مرتكب اين اشتباه مي شوند كه در نزاع ها و دعواهاي مداوم هميشگي شان با والدين شوهرشان، بچه هاي شان را ملعبة دست قرار مي دهند. اين كار را نكنيد چرا كه داراي نتايج و تأثيرات خلاف انتظار و زيان بخش و مضرري براي فرزندانتان خواهد بود. همچنين عملي احمقانه از طرف شما محسوب مي شود.
بدون در نظر گرفتن رابطه تان با والدين شوهرتان، فرزندانتان را تشويق كنيد كه با پدر و مادر بزرگشان مهربان و صميمي باشند. كودكان، بسياري از چيزها و مسائلي همچون محبت، دلسوزي و بخشش را مي توانند از پدر و مادر بزرگشان بياموزند، مطالبي كه هرگز در هيچ كتاب درسي يا مدرسه و دانشگاهي آن را نخواهند آموخت. پدر بزرگ و مادر بزگ در بعضي از موارد معلمان بهتري نسبت به والدين هستند، چرا كه آنها داراي گنجينه درايت و خردي هستند كه از تجربيات شان نشأت گرفته است. همچنين آنها قادرند از طريق محبت كردن، نقل قصه هاي عاميانه و شرح داستان هايي از شاهزدگان و ادبيات عالي جهان، بهتر به كودكان تان بياموزند.
براي انجام كارهاي بزرگ و با اهميت، صبر و پشتكار پيشه كنيد و به آرامي گام برداريد، چرا كه بدون اينها و با عجله، انجام آن را ميسر نمي باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:2  توسط کامران  | 

مادر شوهر هم ، زماني عروس بوده

اين متن هم دوباره در باره مادر شوهر است. فيلم قديمي « مادر شوهر هم زماني عروس بوده» را به خاطر بياور. زماني كه خودت هم جوان بودي وتازه زندگي زناشويي ات را شروع كرده بودي به خاطر بياور. اشباهات بي شماري را، كه پس از ترك خانة امن و راحت والدينت و ورود به خانواده بزرگ شوهرت مرتكب شدي را به خاطر بياور. تغييرات و تطبيق هاي كوچك و بزرگي را كه با خانواده جديد شوهرت داشتي، و غم ها و ناراحتي هايت را به خاطر بياور و اينكه چگونه با همة آنها مواجه شدي و برخورد كردي، تا امروز كه حال به اينجا رسيده اي و خود يك پسر بزرگ و يك تازه عروس داري. بر او زياد سخت نگير. به او فرصت و زمان بده. و با كوچكترين عذر و بهانه الگوي او را نگير و او را مرنجان. او هم مانند تو بالاخره موفق خواهد شد.
بازي كردن و بودن با پدر بزرگ همچون رفتن به مدرسة تكميلي است و مهمتر از گرفتن نمرات عالي در مدرسه است.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:2  توسط کامران  | 

برای همسران جوان

براي موفقيت و شادكامي در ازدواج نمي‌توان راهنمايي‌هاي مخصوصي را در نظر گرفت، با اين وجود اين پيشنهادات لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
1- قاعده طلايي اول: همسر خود را گرامي بداريد. ازدواج يعني اعلان استقلال، هنگامي كه ازدواج مي‌كنيد قول مي‌دهيد كه در مشقت و راحتي، فقر و ثروت و سلامتي همسر خود را دوست و گرامي بداريد. عشق شما به يكديگر بر پايه زندگي زناشويي استوار مي‌باشد. لذت عاشق سرور و خوشحالي معشوق است. همسر خود را گرامي بداريد و عقد ازدواج را محكم كنيد. زن و شوهر با طناب بسيار محكمي به هم متصل هستند.  رشته‌هاي بسياري اين طناب را  به  وجود مي‌آورند كه از همه مهم‌تر رشته عشق و علاقه‌اي است كه نسبت به يكديگر ابراز مي‌دارند. رشته‌هاي ديگري چون رشته علايق مشترك، تجربيات مشترك، وفاداري مشترك و تشريك مساعي در زندگي لازم است. هر چه رشته‌هاي اين طناب محكم تر باشند، ازدواج نيز باثبات‌تر خواهد بود. پس رشته‌هايي درست كنيد كه هرگز گسيخته نشوند.

تک بانو سایت بانوان جوان

تک بانو سایت بانوان جوان

2-  قاعده طلايي دوم: وقتي ازدواج مي‌كنيد با همسر خود چون يك روح در دو جسم باشيد. پس از ازدواج به والدين خود متكي نباشيد، بلكه بايد با زن خود روح جديدي را به وجود آوريد. به پدر و مادر خود احترام بگذاريد. خانواده‌اي جدا بسازيد و شانس موفقيت زيادي در زندگي به وجود آوريد.
3- قاعده طلايي سوم: فن عشق‌ورزي را بياموزيد. هماهنگي سبب ايجاد علاقه زناشويي مي‌شود. در روابط خود احساسات و عواطف را توام سازيد. هر چه روابط شما هماهنگ‌تر باشد شانس موفقيت شما نيز بيشتر خواهد بود.
4-  قاعده طلايي چهارم: خود را براي پدر و مادر شدن آماده كنيد. درباره حقايق مربوط به پدر شدن اطلاعات كسب كنيد، سلامتي روحي و جسمي اطفال شما بستگي به دقت‌هاي اوليه شما دارد. هر چه توجه و دقت شما بيشتر باشد سلامتي آنها بهتر تامين مي‌شود براي آنها زمينه مستعدي تهيه كرده و مقدمه خوبي براي زندگي آنها به وجود آوريد.
محيط خانواده، بهترين مكان براي تربيت كودك است. كودكاني كه عضو خانواده‌هاي مهربان و فداكار هستند از نظر روحي بهتر تربيت مي‌شوند. بهترين آمادگي جهت پدر و مادر شدن، ازدواج حقيقي است.
5- قاعده طلايي پنجم: در زندگي زناشويي بردبار و صبور باشيد! هرگاه بخواهيد به تنهايي حركت كنيد هر كجا بخواهيد قدم مي‌گذاريد ولي هنگامي كه با يك نفر ديگر هستيد قدم‌هاي شما بايد با او هماهنگ باشد. در ابتداي كار ممكن است پاي يكديگر را  لگد كنيد ولي  سپس تجربه‌ كسب مي‌كنيد كه چگونه خود را با يكديگر هماهنگ سازيد. در ازدواج نيز براي ايجاد هماهنگي جسمي و روحي گذشت زمان لازم است، براي موفق شدن بايد صبور و بردبار باشيد.
خويشاوندان زن و شوهر نيز بايد صبور باشند و براي ايجاد چنين صبر و شكيبايي گذشت زمان لازم است، وقتي كه دختري عاشق پسري مي‌شود نمي‌تواند الزاما مادر او را يا پدرش را دوست بدارد.
عروس و داماد نمي‌توانند خيلي سريع با زندگي داخلي همسرشان پيوستگي ايجاد كنند! براي حل و فصل اين موضوع زمان براي درك، فهم و شعور لازم است.
6- قاعده طلايي ششم: ريشه ازدواج خود را محكم سازيد! به زندگي زناشويي مانند گياه بايد توجه كرد، به خصوص زماني كه هنوز تازه و نورس است ريشه آن را بايد با انديشه مشترك، دقت و توجه، مهر و محبت و بالاخره حس‌ تفاهم كه به منزله خورشيد و باران هستند سيرآب و تقويت كرد. به يكديگر ابراز علاقه كنيد، به هر شكلي كه مي‌توانيد احساسات خود را به يكديگر نشان دهيد.
ممكن است عشق از گفتار عميق‌تر باشد ولي گاهي با محبت نمايان مي‌گردد. روابط زناشويي را پرورش داده  و آن را  برويانيد.  براي توجه  به گياه بايد علف‌هاي هرز را چيد.
هرگاه علف‌هاي هرز رشد و نمو كنند، گياه مزبور پرورش نيافته و خشك مي‌شود!
چنانچه علف‌هاي هرز را سريعا از بين ببريم، گياه رشد كامل خود را به دست مي‌آورد. در ازدواج نيز علف‌هاي هرز را به محض پيدايش از بين ببريد. بگذاريد گياه ازدواجتان آن طوري كه شايسته است، رشد و نمو نمايد.
7- قاعده طلايي هفتم: در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت كنيد. مشورت درباره ازدواج به منزله هنر و علم اجتماعي ظهور كرده است.
پزشكان، صاحب‌نظران علوم اجتماعي، متخصصين تعليم و تربيت و مشاوران ازدواج خود را براي چنين وظيفه اجتماعي آماده مي‌سازند و مشاور مطلع به شما بصيرت و ادراك كافي داده و شما  را  از  بيماري‌هاي زناشويي و اختلالات رواني كه ممكن است هيچ كدام از شما آگاهي و بينش بر منابع كشمكش‌هاي خود نداشته باشيد آگاه مي‌سازد زيرا علت بعضي از نارضايتي‌ها واضح و آشكار نمي‌باشد. ممكن است يك بحث جزئي مربوط و منوط به حسن عدم امنيت، آرزوي قدرت و محروميت جنسي باشد.
اگر شما قادر به حل موضوع نباشيد، مشاور شما آن را حل خواهد كرد. از ديگران راهنمايي بخواهيد و بر شانس موفقيت خود در زندگي زناشويي‌تان بيفزاييد.
8-  قاعده طلايي هشتم:  از قوانين هشتگانه طلايي پيروي كنيد!
با همسر خود همان طور رفتار كنيد كه ميل داريد او با شما رفتار كند. از احساسات يكديگر مطلع بوده و به احتياجات ديگري توجه داشته باشيد. ببخشيد،  همان طور كه ميل داريد بخشيده شويد. از جسارت، اهانت و بي‌‌وفايي بپرهيزيد!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:50  توسط کامران  | 

خانم‌ها ؛ شوق و ذوق را به زندگی ‌تان بياوريد

قاعده طلايي اول: روش‌هاي شش‌گانه براي افزايش شوق و اشتياق شوهر:
من شخصا اعتقاد دارم كه قواعد طلايي نتايج فوق‌العاده خوبي به بار مي‌آورد چرا كه در بسياري از موارد شاهد نتايج رضايت‌بخش و قابل قبولي بوده‌ايم. به دختران و زنان جوان كه تازه ازدواج كرده‌اند، توصيه مي‌شود كه اين اصول، در افزايش عشق، علاقه، اشتياق و نيل به موفقيت در هر مردي موثر است.
الف – راجع به شغل خاص خود و رشته‌هاي وابسته به آن هرچه بيشتر مي‌توانيد اطلاعات جديدي كسب كنيد و رابطه‌اي را كه كارها و وظايف مربوط به شما با هدف كلي را نگاه مي‌‌دارد، مورد مطالعه قرار دهيد.
ب – هدفي را انتخاب كنيد و به آن پايبند شويد.
پ – هر روز چند حرف نشاط‌آور و شادي ‌بخش به خود تلقين كنيد.
ت – طرز فكري را كه مبتني بر خدمت به ديگران است، در خود ايجاد كنيد.

www.takbanoo.wordpress.com

www.takbanoo.wordpress.com

ث – با اشخاص علاقه‌مند و پرشور معاشرت كنيد.
ج – خود را به اجبار و يا به طور مصنوعي به حرارت و شوق بيندازيد. آن وقت اين احساس حقيقتا در شما به وجود خواهد آمد.
قاعده طلايي دوم: روش‌هاي ارائه كمك فوق‌العاده به شوهر:
الف – تا آنجا كه مي‌‌توانيد درباره شغل و حرفه شوهرتان اطلاعات لازم و كافي را كسب كنيد.
ب – هرگونه كمكي كه شوهرتان، براي پيشرفت كارش تشخيص مي‌‌دهد و از شما برمي‌آيد را به وي ارائه دهيد.
قاعده طلايي سوم: اگر مي‌‌خواهيد شوهرتان پيشرفت كند، از اين دام‌ها بپرهيزيد!
الف – از همسر و افراد فاميل تقاضاي همكاري و مساعدت نماييد.
ب – خود را موظف بدانيد كه هر مطلبي را فقط يك بار بگوييد، سپس آن را فراموش كنيد.
پ – كوشش كنيد نتايج موردنظر را با روش ملايم‌تري به دست آوريد.
ت – در خود حس خوش‌خلقي و شوخ‌‌طبعي ايجاد كنيد.
ث – شكايت‌ها و گله‌هاي مهم را نيز به آرامي مورد بحث قرار دهيد.
ج – هرگاه توانايي آن را داشته باشيد كه بدون سروصدا به نتايج موردنظر برسيد، آن‌گاه مي‌‌توانيد افتخار كنيد.
قاعده طلايي چهارم: دو اصل اساسي براي پيشرفت شوهر:
با توجه به دو اصل زير مي‌توانيد پيشرفت شوهر خود را به طور يقين تاييد كنيد.
اصل اول – به شوهر خود عشق و محبت بورزيد.
اصل دوم – او را به حال خودش بگذاريد.
قاعده طلايي پنجم: چگونه مي‌‌توان خانه‌اي زيبا، قشنگ و قابل پسند براي شوهر فراهم كرد؟!
روش اول: از اين‌كه كارتان، تنها خانه‌داري است مفتخر و سربلند باشيد.
روش دوم: خانه را به محيطي آرام، راحت، آسوده، منظم و نشاط‌آور تبديل سازيد و كاري كنيد كه شوهرتان محيط خانه را همان‌قدر كه شما به آن دل بسته‌ايد، او نيز از آن خود بداند.
روش سوم: انجام كارهاي منزل را با پيروي از روش «ميان‌بر» تسهيل كنيد.
قاعده طلايي ششم: چگونه مي‌‌توانيد شوهرتان را محبوب همه مردم بسازيد؟!
سه راه براي اين كار وجود دارد كه عبارتند از:
الف – ما زنان مي‌‌توانيم او را به صورت مردي دوست‌داشتني دربياوريم.
ب – ما زنان مي‌‌توانيم استعدادهاي او را بروز دهيم.
پ – ما زنان مي‌‌توانيم با اشارات خاص شوهر خجالتي خود را به صحبت كردن راهنمايي كنيم.
قاعده طلايي هفتم: بياييد سطح عشق و علاقه خود را بالا ببريم!
با پيروي از اين روش‌ها مي‌‌توانيم ميزان دوستي، عشق و علاقه خود را بالا ببريم.
الف – عشق خود را روزانه اثبات كنيم.
ب – خوش‌خلق باشيم و امور را آسان بگيريم.
پ – وسعت نظر و بزرگواري به خرج دهيم.
ت – براي چيزهاي جزئي نيز قدرداني كنيم.
ث – وقت‌شناس باشيم.
قاعده طلايي هشتم: توصيه‌هاي مختصر و مفيد به دختران و زنان جوان براي حفظ پيوند زناشويي و جلب نظر شوهرانشان:
به دختران جوان تازه ازدواج كرده كه در واقع زن امروزي محسوب مي‌‌شوند، توصيه مي‌‌شود براي جلب نظر شوهرشان به اين نكات توجه كنند تا بتوانند زندگي خوب و خوشي داشته باشند:
الف – در حفظ زيبايي خود بكوشيد.
ب – به سخنان شوهرتان با تمام وجود گوش دهيد.
پ – محيط خانه را طوري مرتب كنيد تا نظر شوهرتان را جلب كرده و موجب رضايت و خشنودي او شود.
ت – شوهر خود را به داشتن سرگرمي تشويق كنيد.
ث – بگذاريد شوهرتان احساس كند كه شما پشتيبان او هستيد.
ج – در حفظ سلامت و ثروت شوهر خود كوشا باشيد.
ح – در شادي‌ها و ناكامي‌ها همواره مونس و همدم واقعي او باشيد.
خ – در مواقع فشار كاري فراوان به او دلگرمي داده و با صحبت كردن به او آرامش روحي بدهيد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:49  توسط کامران  | 

1+10 روش شاد کردن خانم ها

1 ) زن ها دوست ندارند میهمان ناخوانده داشته باشند، بنابراین به آنها وقت کافی بدهید تا آماده شوند. آمادگی آنها برای پذیرایی امری حیاتی است.
2 ) هر روز از همسر خود سوال کنید که چه کاری می توانید برایش انجام دهید.
3 ) وقتی از شما خطایی سر می زند اظهار تاسف کنید. وقتی هم که تقصیر از شما نیست باز هم اظهار تاسف کنید!
4 ) وقتی اوضاع قمر در عقرب است، لبخند را فراموش نکنید. اگر بخندید دنیا هم با شما می خندد و اگر گریه کنید یقین بدانید که دنیا شما را تنها خواهد گذاشت.

 

5 ) از تلاش های همسرتان تشکر کنید و ببینید این تشکر تا چه حد موثر واقع می شود.

 

6 ) به این فکر کنید که همسر شما زن خیلی خوبی است، مادری بسیار خوب، عروسی بهتر از دیگر عروس ها و اگر به این طرز فکر ادامه دهید، او همین طور خواهد شد.

7 ) خسیس نباشید و در ستایش همسر خود دست و دلباز باشید. اما به یاد داشته باشید که در هیچ موردی مبالغه نکنید. باید همسرتان استحقاق تعریف و تمجیدی را که شما می کنید، داشته باشد وگرنه ممکن است نتیجه ی خوبی ندهد.

 

8 ) همسر خود را تشویق کنید و کمک کنید تا استعدادهای پنهانی او شکوفا شود.

 

9 ) به جای هدایای گرانبها، وقت خود را در اختیار همسرتان قرار دهید. نشان دهید که به او توجه دارید، حتی پس از یک روز کار سخت! برای او هدیه ای ببرید حتی یک شاخه گل به این ترتیب او خوش اخلاق می ماند.

 

10 ) بدانید زمانی که همسرتان از سر درد شکایت می کند، چاره سر درد او قرص مسکن نیست، بلکه یک لبخند است.

11 ) هرگز با همسرتان نجنگید، چون امکان ندارد در جنگ برنده شوید. در عوض از قلم برای نوشتن آن چه در ذهن دارید استفاده کنید. بعد آن را به همراه شاخه ای گل تحویل او بدهید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:48  توسط کامران  | 

همسر خوب

شناخت ویژگی‌های مناسب و مطلوب هر یك از مرد و زن و انتخاب همسر براساس آنها امری مهم است. جوانان می خواهند شاخصهای مثبت را برای یك ازدواج موفّق بدانند تا بر پایه آنها همسر و شریك آینده زندگی خود را انتخاب كنند این ویژگیها چه در باره خانم ها و چه در خصوص آقایان ضرورتی انكارناپذیر است. به طور قطع دختر خانم ها و آقا پسرها در محیطهای زندگی شخصی و اجتماعی گوناگون، متفاوت تربیت می شوند و همین تربیتهای متفاوت موجب نگرانی و دردسرهای آینده زندگی مشترك می شود، پس این پرسش كه زن خوب یا مرد خوب كیست، و چه ملاكهایی را در انتخاب همسر رعایت كنیم، امری مهم و حائز اهمیت است .
بیان كلی پارسا بودن زن به عنوان معیاری برای یك زن خوب انسان را در تعیین مصادیق آن دچار تردید می كند. بنابراین ملاكهایی را برای زن خوب بیان می كنیم.

 
مشخص ترین معیار زن شایسته ، خوب شوهرداری است.
امام باقر (ع) در این باره فرموده اند:«خداوند بر مردان و زنان هر دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل مال و جان است تا كشته شود و جهاد زن آن است كه بر غیرت و ناراحتیهای شوهر صبر كند.»
بنابراین صبر زن در مقابل ناملایمات و ناسازگاری شوهر در حد جهاد شوهر ستوده شده است و هم چنین جهاد زن خوب شوهر داری توصیف شده است.

مردی به محضر پیامبر اسلام (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا، همسری دارم كه چون به خانه می روم، به پیشبازم می آید و وقتی بیرون می روم بدرقه ام می نماید و اگر مرا غصّه دار ببیند می گوید: غم مخور كه اگر غم روزی می خوری خداوند آن را به عهده گرفته و اگر برای آخرت غم داری و فكر می كنی خداوند بر فكر و غم تو بیفزاید. پیامبر (ص) فرمود: او را بشارت بهشت ده و به وی بگو كه تو یكی از عاملان خداوندی و در هر روز پاداش 70 شهید برای تو خواهد بود (مكارم الاخلاق ج 1 ص 382)

در كتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 7 آمده است: ابی حمزه از جابر انصاری، صحابه پیامبر (ص) نقل كرد كه شنیدم جابرانصاری سخن می گفت از جلسه ای كه در محضر رسول خدا (ص) داشتند و درباره زنان و فضیلت بعضی از آنان نسبت به بعضی دیگر سخن به میان آمده بود.پیامبر اسلام (ص) فرمود: آیا مایلید از بهترین زنان شما خبر دهم؟ حضار گفتند: بلی یا رسول ا… سپس پیامبر (ص) فرمود: بهترین زنان شما زنانی هستند كه فرزند به دنیا آورند و محبوب و پوشیده باشند در بین خانواده خود با عزّت، و نزد شوهرشان متواضع و فروتن باشند. برای شوهرشان خود را بیارایند و از اغیار خود را بپوشانند و امر شوهر را اطاعت كنند و خود را در اختیار وی قرار دهند.
زن خوب به عنوان همسر و زوجه مرد آن قدر در اسلام تاكید شده است كه حضرت رسول (ص) فرمود: هیچ مردی بعد از اسلام نفعی بالاتر از همسر مسلمان عایدش نمی شود كه چون به او بنگرد مسرور گردد و چون به او فرمانی دهد، اطاعت نماید و در نبود شوهر مال او و ناموس خود را حفظ كند.
اما برای اینكه همسر خوبی باشید بهتره این توصیّه ها رو بخاطر داشته باشید :
- نق نزنید و همسر خود را سرزنش نکنید.

- همسر خود را همانگونه که هست به حال خود بگذارید.

- خرده گیری نکنید و عیب جویی را کنار بگذارید.

- به امور کوچک زندگی زناشوئی توجه بیشتری داشته باشید.

- صادقانه به تعریف و تمجید پردازید.

- مؤدب باشید.
…و بطور كلی سعی كنید در زندگی این ها رو سرلوحه قرار بدید:
1-قلبتون را از نفرت آزاد كنید.
2-ذهنتون را از نگرانی آزاد كنید.
3- ساده زندگی كنید.

 

4-بیشتر بخشش كنید .
5-كمتر انتظار داشته باشید .

 
هنگام مشاجرات :

?- بهترین نتیجه از مباحثه، پرهیز از آن است.

2- به عقاید احترام بگذارید و نگوئید اشتباه میکنند.

3- اگر در اشتباه هستید، به آن اعتراف کنید.

4- در هر موردی، دوستانه شروع به صحبت کنید.

5- راه سقراط (همیشه از مخاطب پاسخ آری آری بگیری.)

6-بگذارید دیگران زیاد حرف بزنند.

7- بگذارید دیگران احساس کنند که ایده ها از خود آنهاست.

8- از دریچه چشم دیگران به کارها بنگرید.

9- نسبت به ایده ها و خواسته های دیگران همدردی نشان دهید.

10- به انگیزههای شریفتر مخاطب، توسل جوئید.

11- ایده های خود را مجسم کنید.

12-حس رقابت دیگران را تحریک کنید.

 
انتقاد از دیگران ( بدون جریحه دار كردنشان) :

?- قبل از شروع مطلب از او تمجید کنید.

2- خطاهای دیگران را غیرمستقیم گوشزد کنید.

3-قبل از انتقاد از دیگران، از اشتباهات خود سخن بگوئید.

4- به جای دستور صریح، دستورات را بصورت سئوال و خواهش بخوانید.

5- بگذارید طرف مقابل آبروی خود را حفظ کند.

6-از کوچکترین پیشرفتی، تعریف کنید.

7- به مردم اعتماد کنید تا سعی کنند خود را سزاوار خود سازند.

8- رفع و اصلاح عیوب را کاری آسان، نشان دهید.

9-کاری کنید تا مخاطب وظایفش را با میل و اشتیاق انجام دهد.

 
لازمه دوست داشتن دیگران توجه به آنهاست :

?-از صمیم قلب دیگران را دوست داشته باشید.

2- همیشه لبخند بزنید.

3- همواره به اسم دیگران توجه داشته باشید.

4-در مورد آنچه دیگران علاقمندند صحبت کنید.

5-شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق به صحبت در مورد خودشان کنید.

6- کاری کنید که دیگران احساس کنند وجودشان برای شما اهمیت دارد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:47  توسط کامران  | 

آشنایی با برخی مهارت های همسر داری

1- شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.
2- صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.

3- منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.

4- کم توقع باشیم؛ از همسرمان آن‌قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد.

5- مثبت‌نگر باشیم؛ با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه‌های خوب زندگی را فراموش نکنیم.

6- خوش‌بین باشیم؛ داشتن نگاه خوش‌بینانه به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می‌شود.

7- یک‌دل باشیم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می‌شود و یکدلی به وجود می‌آورد.

8- شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت می‌کند حتی‌الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف‌های او توجه داریم.

9- مشوق همسر خود باشیم؛ برای رفتارها و صحبت‌های همسرمان ارزش قائل شویم و با یادآوری موقعیت‌های موفق گذشته ، او را تشویق کنیم تا آینده ی بهتری داشته باشد.

10- به پیشرفت یکدیگر اهمیت دهیم؛ آنقدر صمیمی باشیم که پیشرفت و ترقی همسرمان یکی از آرزوهای ما باشد، در حقیقت اولین کسی که از این پیشرفت سود می‌برد ما هستیم.

11- خوش قول باشیم؛ برای حرف‌ها و قول‌های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش‌قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.

12- به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و … حفظ کنیم.

13- ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنیم؛ سعی کنیم با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر می‌باشد.
14- با یکدیگر مهربان باشیم؛ همسرمان را جزئی از وجود خود بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم، برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را به کار ببریم. با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های یکدیگر باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.

15- محبت‌پذیر و قهر گریز باشیم؛ منش توأم با مهربانی و دوری از قهر و کینه صفت همسران فداکاراست. تلاش کنیم که آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.

16- راستگو باشیم؛ صداقت و راستی از بهترین سرمایه‌های زندگی مشترک است. هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه‌های زندگی را سست می‌کند.

17- محیط خانواده را با صفا کنیم؛ فضای عاطفی خانواده باید چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.

18- به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم؛ ارزش‌ها از ارکان و ستون‌های اصلی خانواده محسوب می‌شوند و مقید بودن به ارزش‌ها موجب دوام و استحکام خانواده می‌شود و اصالت آن را حفظ می‌کند.

19- به نیازهای همسر توجه کنیم؛ رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می‌شود خواسته‌های خود را به راحتی بیان کند.

20- بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم؛ در سایه ی سلامت جسمی و روانی می‌توانیم به هدف‌های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیم.

21- با یکدیگر مشورت کنیم؛ هر یک از همسران باید حق داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند. با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می‌شود.

22- قدرشناس باشیم؛ از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه‌های خاصی نیازمند نیستیم!

23- احساس مسوولیت داشته باشیم؛ هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته‌اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.

24- برنامه‌ریزی کنیم؛ در حقیقت برنامه‌ریزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می‌بخشد.

25- الگوی خوبی باشیم؛ طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.

26- خود را به جای همسرمان بگذاریم؛ دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : «اگر من جای او بودم چه می‌کردم؟»

27- به خواسته‌ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم؛ فراموش نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.

28- میانه رو و متعادل باشیم؛ حضرت علی (ع) فرموده‌اند «خیرالامور اوسط‌ها»، پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابیدن، مسافرت و حتی محبت کردن و…) اعتدال را رعایت کنیم کمتر دچار مشکل می‌شویم.

29- با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم؛ یک جمله ی شورانگیز می‌تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

30- روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم؛ عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای هر یک از طرفین می‌شود و زندگی را با خطرهای جدی روبرو می‌کند.

31- به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی‌های زندگی‌مان را می‌پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می‌شود.

32- همسر خود را راضی کنیم؛ باید طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم که مطمئن باشیم هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند و یا در هیچ مشکلی ما را تنها نمی‌گذارد.

33- با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته‌تر است.

34- برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم. باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.

35- سختی‌ها و مشکلات محیط کار را در حد ضرورت با همسرمان در میان بگذاریم؛ هم فکری بار مشکلات را سبک‌تر می‌نماید.

36- فرمان ندهیم؛ نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.

37- تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنیم؛ افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از میان می‌برند. بهتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگیر انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماییم.

38- از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛ زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می‌شود.

39- روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم؛ هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه‌دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می‌شود. هرگز نباید از نقطه ضعف‌ها به عنوان اسلحه‌ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.

40- مقابله به مثل نکنیم؛ از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:46  توسط کامران  | 

زودتر از همسرتان به خواب نروید!

می‌توان گفت تقریباً همه مردها نفوذ‌ پذیرند، به‌شرط آنکه شما نافذ خوبی باشید . سعی کنید شیوه نفوذ همسر خود را بشناسید و با تأمل و سنجیده در این مسیر گام بردارید.

در این راستا خوب است بدانید:

1- شاید یکی از دلایل این‌که شما بیش از دیگران از زندگی‌تان گله‌مندید این است که به جزئیات بیش از حد توجه می‌کنید.
اگر در مسئولیت‌های زندگی کوتاهی کنید، محکوم به شکست خواهید بود و همسرتان را نیز وادار به شکست می کنید.
2- این شما هستید که اقتدار و غرور مردانه یک مرد را شکل می دهید و بهبود می بخشید.

3- هرگز شوهرتان را با شخص دیگری مقایسه نکنید؛ مگر آنکه در آن مورد برتری با همسر شما باشد.

4- از لحاظ خلقی، خود را به ایده‌‌‌آل همسرتان، نزدیک و نزدیک‌تر کنید.

5- توقعات و نیازهای مالی خود را فقط زمانی مطرح کنید که مطمئن باشید شوهرتان قادر به برآوردن آنهاست.

6- در برنامه‌ریزی‌های مالی چنان تصمیم بگیرید که هرگز باعث ضرر نشوید.

7- بدون هماهنگی با همسرتان برای مهمانی رفتن، مهمانی برگزار کردن و مواردی از این دست، تصمیم نگیرید.

8- تا کاملاً مجبور نشده‌اید، سعی کنید بدون همسرتان در برنامه‌های تفریحی و مسافرت‌ها شرکت نکنید.

9- بکوشید لحظاتی که با همسرتان دارید، کاملاً پرانرژی و بانشاط باشید.

10- در مجالس دوستانه، سعی کنید همواره توجه‌تان معطوف به او باشد.

11- حریم اطلاعات زندگی خود را حفظ کنید، هیچ لزومی ندارد که مسایل و مشکلات شما و شوهرتان در سطح فامیل، عمومی گردد.

12- اگر در مسئولیت‌های زندگی کوتاهی کنید، محکوم به شکست خواهید بود و همسرتان را نیز وادار به شکست می کنید.

13- نقاط مثبت و ضعف مرد خود را بشناسید و بپذیرید و با این وجود باز هم به او توجه کنید.

14- دقت کنید ممکن است نیازهای زناشویی زن و مرد با هم متفاوت باشند، ولی با هم در تقابلند.

15- سعی کنید هیچ وقت زودتر از همسرتان به خواب نروید!

16- به کلیه نیازهای همسرتان همواره رسیدگی کنید.

17- فراموش نکنید شما برای حصول به رضایت، آرامش و احتیاجات خود، زمانی موفق خواهید بود که همسرتان را از تمامی این جهات تامین کنید.

18- سالگرد ازدواج و تاریخ تولد همسرتان را فراموش نکنید.

19- به مناسبات و بهانه‌‌‌های مختلف، گاهی برایش هدیه تهیه کنید.

20- هرگز هدایای دریافتی از او را، حتی اگر بی‌مصرف بودند، به کسی نبخشید.

21- از عودت یا تعویض هدیه، در هر شرایطی بپرهیزید.

22- از کلیه هدایایش، حتی آن‌هایی که مطابق میل و سلیقه شما نبوده، برای یکبار هم که شده، درحضور خودش استفاده کنید.

23- رفتار خود را گاه‌گاهی ارزیابی کنید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:45  توسط کامران  | 

هشت راهکار برای شکستن سکوت مردان

1- وقتی از همسرتان می خواهید که کاری را انجام دهد بهتر است بگویید: می شه این کار رو انجام بدی؟ نه این که می تونی این کار رو انجام بدی.
بیشتر زنان در این مواقع از کلمه «می تونی» استفاده می کنند، چرا که به نظر می رسد مودبانه تراست. ولی در این صورت، شما از همسرتان درباره توانایی او سوال می کنید تا این که به او بگویید کاری را انجام دهد. مردان ترجیح می دهند که درخواست شما مستقیم باشد. هر چند ممکن است که در ابتدا برای شما سخت باشد ، ولی بهتر است درخواست هایتان را مستقیماً به انها بگویید. بیشتر مردان صحبت مستقیم را به ایما و اشاره ترجیح می دهند.


2- رک و مستقیم با آنها صحبت کنید
سعی کنید که دقیقاً آن چه را که مد نظر دارید به آنها بگویید و تنها به سرنخ ها و نشانه ها نپردازید که بعد هم از آنها انتظار داشته باشید تا منظور شما را دریابند. زنان بیشتر از مردان قادر به این کار هستند . پس ساده و بی پرده مسایل را مطرح کنید.

 

3- مختصر و مفید حرفتان را بزنید.
مردان توجه چندانی به جزییات اطراف خود ندارند. مثلاً برای آنها مهم نیست که پرده های خانه فلانی چه رنگی بود یا بلوز پشمی فلان خانم دست باف بود یا حاضری؟ پس سعی کنید تا حد امکان از پرداختن به جزییات نزد همسرتان چشم پوشی کنید مگر این که او مرد نکته سنج و ظریفی باشد که این هم بسیار نادر است.

 

4- وقتی از او می خواهید که نظرش را راجع به چیزی بدهد، مطمئن شوید که منظورش را فهمیده اید، در غیر این صورت دوباره بپرسید تا مطمئن شوید.
مثلاً وقتی می خواهید لباسی را بخرید و از او نظرش را می پرسید شاید بگوید که چندان برایش مهم نیست و هر چه که شما بپسندید او هم می پسندد. ولی وقتی که لباس را خریدید ممکن است رنگش را چندان جالب نداند. بنابراین قبل از خرید بهتر است رنگ لباس را به او نشان دهید تا نظرش را دقیقاً بدانید حتی اگر بگوید برایش فرقی ندارد.

 

5- او را به گوش نکردن به حرف هایتان متهم نکنید.
این کار شما حس تحقیر و ناپختگی را در او ایجاد می کند و او شما را ، همانند کنترل کننده ای برای خود خواهد دید. مطالب و گفته های خود را کوتاه کنید و فرض کنید که او هم گوش می کند.

 

6- درک کنید که زنان بیشتر از مردان به گوش کردن بها می دهند.
برای یک زن، گوش دادن به صحبت طرف مقابل در حکم راهی برای بیان عشق و علاقه به او و حتی منعکس کننده یک ارتباط است. ولی برای یک مرد، نه.

 

7- وقتی که به شما گوش می دهد از او تشکر کنید:
مردان به این نوع تایید و تصدیق از جانب شما نیاز دارند، به خصوص که در حیطه روابط میان شما هم باشد. آنها اغلب احساس می کنند بر لبه پرتگاهی قرار دارند و نمی توانند نیازها و خواسته های همسرشان را کاملاً دریابند. به همسرتان کمک کنید تا اعتماد به نفس بیشتری را حس کند و این کار را با تقدیر و تشکر از تلاش هایش انجام دهید. این برخورد شما اشتیاق او را برای تلاش در جهت بهبود ارتباط با شما بیشتر خواهد کرد.

 

8- زمانی که با دوستان و نزدیکان تان هستید به آنها بگویید که همسرتان چقدر شما را درک می کند.
با این کار شما، او احساس می کند که یک مرد افسانه ای و اسطوره ای است و به زودی او نیز شنونده خوبی برای شما خواهد بود.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:44  توسط کامران  | 

شوهرانتان و واقعیات زندگی

حتماً بارها از زن های اطراف خود و گاهی از مادرتان شنیده اید که می گویند نباید کل واقعیت زندگی را با شوهر در میان بگذاری منظور از این جمله چیست؟ آیا مفهوم این است که مردها آنقدر ضعیف و ناتوانند که نمی توانند واقعیت های زندگی خود را تحمل کنند. اگر چنین است پس چگونه توانسته اند تمامی صفحات تاریخ را پر کنند و حادثه و حماسه ها بیافرینند. اغلب گفته می شود مردها نمی توانند قبول کنند که اشتباه کرده اند. اغلب گفته می شود مردها نمی توانند قبول کنند که اشتباه کرده اند. پس چگونه توانسته اند حاکمان پهن دشت علم و صنعت شوند. زیرا که گفته شده است که کارهای بزرگ نتیجه خطاهای بی شمار است. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که این عقیده که یک زن همیشه باید شوهرش را از حقایق زندگی دور نگه دارد مربوط به دوران جاهلیت می شود. اگر مرتکب چنین اشتباهی در زندگی زناشویی شوید، زمانی فرا خواهد رسید که احتیاج مبرمی به حضور شوهرتان در صحنه زندگی زناشویی دارید ولی او را فرسنگ ها دور از خود می یابید و نمی توانید انتظاری غیر از این داشته باشید. زیرا او را از حقایق زندگی دور نگاه داشته و شاید غریبه هایی باشید که در زیر یک سقف زندگی می کنید.

زنی می گفت: «پس از بیست سال زندگی زناشویی واقعاً دریافتم تنها و بی کس هستم و داستان غم انگیز او از آنجا شروع می شود که بر اثر دردها به دکتر مراجعه می کند. دکتر پس از معالجه در می یابد که او احتیاج به عمل جراحی دارد. وقتی به خانه بر می گردد جریان را با شوهرش در میان نمی گذارد و سعی می کند تمام جریان را یک موضوع فوق العاده کوچک و پیش پا افتاده تلقی کند. زیرا مادرش همیشه به او گفته بود هرگز نگذار شوهرت بفهمد که تو بیمار هستی زیرا هیچ مردی از یک زن بیمار خوشش نمی آید. قرار می شود روزی در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد. در بیمارستان قبل از اینکه شوهرش به دیدنش آید از دکتر می خواهد که شوهرش را در جریان بیماری او قرار ندهد و پس از عمل جراحی مشخص شد که بیماری او یک نوع سرطان بوده است و احتیاج به جراحی مجدد داشته است. بار دوم هم دور از چشم شوهر تحت عمل جراحی قرار می گیرد و قاعدتاً هر آدمی در آستانه بیماری روحیه اش را از دست می دهد و احتیاج به کسی دارد که از او دلجویی کند. اما این زن تنها بود زیرا دخترش ازدواج کرده بود و در شهری دیگر زندگی می کرد. و شوهرش هم از ماجرا به طور کلی خبر نداشت در اینجا لازم است یادآور شوم که این گونه زنان خود چنین زندگی را برای خود رقم می زنند. گرچه گاهگاهی با بعضی از مردان سنگدل و بی رحم برخورد می کنیم، اما نباید فراموش کرد که در وجود همه آنها احساس و عاطفه وجود دارد. و اگر آنها را همیشه در میان حقایق زندگی نگاه داریم می توانند یار و یاور زنان خود باشند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:44  توسط کامران  | 

راههای تداوم زندگی زن و شوهر

اصولاً در هر زندگي عشق و محبت از ستونهاي اصلي نظام خانواده است كه در بعضي خانواده ها بعد از مدتي از زمان ازدواج دچار مسائل و مشكلاتي مي شود كه اگر به آن توجه اساسي نشود به مرور باعث از هم پاشيدن زندگي خانوادگي مي شود. در اين مقاله سعي مي شود راههاي تداوم عشق و علاقه و ابراز محبت بين زوجين اشاره شود تا سلامت روحي و رواني و تداوم زندگي زوجين را روزبه روز افزايش دهد:اصولاً در هر زندگي عشق و محبت از ستونهاي اصلي نظام خانواده است كه در بعضي خانواده ها بعد از مدتي از زمان ازدواج دچار مسائل و مشكلاتي مي شود كه اگر به آن توجه اساسي نشود به مرور باعث از هم پاشيدن زندگي خانوادگي مي شود. در اين مقاله سعي مي شود راههاي تداوم عشق و علاقه و ابراز محبت بين زوجين اشاره شود تا سلامت روحي و رواني و تداوم زندگي زوجين را روزبه روز افزايش دهد:
¤ عدم كاربرد كلمات منفي: در زندگي اموري هم چون طعنه زدن، تحقير كردن، مقايسه زن و شوهر با ديگران جو شاد و صميمي خانواده را به كانون خصومت و دشمني تبديل مي كند.
¤ ابراز محبت به يكديگر: از عواملي كه شادي و علاقه زوجين را بيشتر مي كند ابراز علاقه به يكديگر است كه اين كار نبايد ويژه دوران نامزدي و اوايل زندگي باشد.
¤ توجه دقيق عاشقانه به همديگر: زن و شوهر با توجه دقيق به حرفها و نگاه هاي طرف مقابل به او نشان مي دهند كه واقعاً به او علاقمند هستند كه گاهي زن و شوهر حتي فرصتي نمي گذارند تا حرف طرف مقابل را گوش دهند تا اينكه او را درك كنند.
¤ به جاي متهم كردن بايد سؤال پرسيد: زوجين بايد به جاي پيش داوري و طرح مسائل اختلاف برانگيز از يكديگر سؤال كنند كه به چه علت اين كار را كردي و در اين موقع پاسخ طرف مقابل نه تنها ما را از شك خارج مي كند بلكه به راحتي مشكلي كه به علت درك اشتباه ما به يك موضوع بغرنج تبديل مي شد ديگر حل شده است.
¤ عدم طرح مسائل خانوادگي در نزد ديگران: زن و شوهر بايد اين را بپذيرند كه يك خانواده تشكيل داده اند و خودشان در حل مسائل خانه آگاهتر از هر كسي هستند و پدر و مادر آنها چون در منزل آنها نيستند شايد با درك غلط خود آن مسائل را نه تنها حل نكرده بلكه آن موضوع را حاد و پيچيده تر مي كنند و در اين ميان همسرمان نيز ديگر رابطه صميمي با ما برقرار نمي كند.
¤ با لجبازي اشتباه همسرتان را تلافي نكنيد: گاهي يكي از زوجين به علت عدم درك و تجربه كافي كار اشتباهي را مرتكب مي شود در اين ميان اگر با لجبازي در صدد انتقام گرفتن باشيم و اين اشتباهات را به ديگران بگوييم زندگي خود را به دست خود تباه كرده ايم.
¤ يادآوري خاطرات شاد دوران زندگي: بايد زوجين گاهي خاطرات خوبي كه از دوران نامزدي و اوايل زندگي داشته اند را به همديگر بگويند تا تازه بودن رابطه آنها را تداوم بخشد و تكرار آن جو خانواده را گرم كند.
¤ صبر و حوصله در برخورد با مسائل: بارها پيش آمده كه يكي از زوجين در مقابل بعضي از مسائل ناخوشايند همسرش سكوت كرده و بعداً با صبر و حوصله و عدم شتاب آن مسائل را با همسرش مطرح و حل كرده. اين گذشت باعث شرمنده شدن طرف مقابل شده است و سعي كرده با مهرباني با همسرش آن خوبي را جبران كند.
¤ تنوع داشتن در زندگي: اكثر زنان خانه دار چون بيشتر اوقات در خانه هستند زندگي برايشان يكنواخت و خسته كننده مي شود و اين جا وظيفه مرد است كه با اندكي تفريح و مهماني و يا ديگر برنامه ها آن خستگي و بي حوصلگي را از وجود زن و فرزند خارج كند و در اين مواقع مرد بايد خود را جاي همسرش بگذارد كه اگر يك روز (مثل ايام تعطيل) سر كار نباشد و در منزل باشد چه كسالت و خستگي برايش ايجاد مي شود.
¤ عدم وجود قانون خشك و زياد در محيط خانه: زوجيني كه انعطاف پذير بوده و نمي خواهند حرف حرف خودشان باشد و چشم پوشي و نرمش نسبت به هم دارند بيشتر مي توانند كانون گرم خانواده را مستحكم تر كنند و آن را از مشكلات و ناراحتي ها حفظ كنند.
¤ درك صحيح زن و شوهر از يكديگر: زوجين به اين مسئله بايد توجه كنند كه هيچ انساني خصوصيات عاطفي و جسمي و عقلاني يكساني با ديگري ندارد. زن و شوهر مي توانند با درك صحيح اين موضوع از طرح مسائل مثل اين كه مي خواهم تو هم مثل من باشي و يا مثل برادر و خواهرم باشي و مثل من فكر كني خودداري كنند و همديگر را با تمام احساسات و خصوصيات منحصر به فرد مورد پذيرش قرار دهند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:42  توسط کامران  | 

آشنایی با برخی مهارت های همسر داری

بهترین همسران دنیا!

آشنایی با برخی مهارت های همسر داری

1- شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.

2- صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.

3- منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.
بهترین همسران دنیا!

آشنایی با برخی مهارت های همسر داری

1- شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.

2- صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.

3- منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.

4- کم توقع باشیم؛ از همسرمان آن‌قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد.

5- مثبت‌نگر باشیم؛ با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه‌های خوب زندگی را فراموش نکنیم.

6- خوش‌بین باشیم؛ داشتن نگاه خوش‌بینانه به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می‌شود.

7- یک‌دل باشیم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می‌شود و یکدلی به وجود می‌آورد.

8- شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت می‌کند حتی‌الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف‌های او توجه داریم.

9- مشوق همسر خود باشیم؛ برای رفتارها و صحبت‌های همسرمان ارزش قائل شویم و با یادآوری موقعیت‌های موفق گذشته ، او را تشویق کنیم تا آینده ی بهتری داشته باشد.

10- به پیشرفت یکدیگر اهمیت دهیم؛ آنقدر صمیمی باشیم که پیشرفت و ترقی همسرمان یکی از آرزوهای ما باشد، در حقیقت اولین کسی که از این پیشرفت سود می‌برد ما هستیم.

11- خوش قول باشیم؛ برای حرف‌ها و قول‌های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش‌قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.

12- به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و … حفظ کنیم.

13- ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنیم؛ سعی کنیم با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر می‌باشد.

14- با یکدیگر مهربان باشیم؛ همسرمان را جزئی از وجود خود بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم، برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را به کار ببریم. با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های یکدیگر باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.

15- محبت‌پذیر و قهر گریز باشیم؛ منش توأم با مهربانی و دوری از قهر و کینه صفت همسران فداکاراست. تلاش کنیم که آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.

16- راستگو باشیم؛ صداقت و راستی از بهترین سرمایه‌های زندگی مشترک است. هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه‌های زندگی را سست می‌کند.

17- محیط خانواده را با صفا کنیم؛ فضای عاطفی خانواده باید چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.

18- به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم؛ ارزش‌ها از ارکان و ستون‌های اصلی خانواده محسوب می‌شوند و مقید بودن به ارزش‌ها موجب دوام و استحکام خانواده می‌شود و اصالت آن را حفظ می‌کند.

19- به نیازهای همسر توجه کنیم؛ رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می‌شود خواسته‌های خود را به راحتی بیان کند.

20- بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم؛ در سایه ی سلامت جسمی و روانی می‌توانیم به هدف‌های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیم.

21- با یکدیگر مشورت کنیم؛ هر یک از همسران باید حق داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند. با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می‌شود.

22- قدرشناس باشیم؛ از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه‌های خاصی نیازمند نیستیم!

23- احساس مسوولیت داشته باشیم؛ هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته‌اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.

24- برنامه‌ریزی کنیم؛ در حقیقت برنامه‌ریزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می‌بخشد.

25- الگوی خوبی باشیم؛ طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.

26- خود را به جای همسرمان بگذاریم؛ دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : «اگر من جای او بودم چه می‌کردم؟»

27- به خواسته‌ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم؛ فراموش نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.

28- میانه رو و متعادل باشیم؛ حضرت علی (ع) فرموده‌اند «خیرالامور اوسط‌ها»، پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابیدن، مسافرت و حتی محبت کردن و…) اعتدال را رعایت کنیم کمتر دچار مشکل می‌شویم.

29- با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم؛ یک جمله ی شورانگیز می‌تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

30- روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم؛ عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای هر یک از طرفین می‌شود و زندگی را با خطرهای جدی روبرو می‌کند.

31- به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی‌های زندگی‌مان را می‌پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می‌شود.

32- همسر خود را راضی کنیم؛ باید طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم که مطمئن باشیم هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند و یا در هیچ مشکلی ما را تنها نمی‌گذارد.

33- با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته‌تر است.

34- برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم. باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.

35- سختی‌ها و مشکلات محیط کار را در حد ضرورت با همسرمان در میان بگذاریم؛ هم فکری بار مشکلات را سبک‌تر می‌نماید.

36- فرمان ندهیم؛ نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.

37- تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنیم؛ افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از میان می‌برند. بهتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگیر انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماییم.

38- از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛ زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می‌شود.

39- روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم؛ هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه‌دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می‌شود. هرگز نباید از نقطه ضعف‌ها به عنوان اسلحه‌ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.

40- مقابله به مثل نکنیم؛ از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:41  توسط کامران  | 

نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری

متشکرم:
برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی که به حر ف هایم گوش کردی.

برای همه وقت هایی که به من شهامت و جرأت دادی.

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی.
نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری

متشکرم:
برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی که به حر ف هایم گوش کردی.

برای همه وقت هایی که به من شهامت و جرأت دادی.

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی.

برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.

برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی.

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من هستی.

برای همه وقت هایی که گفتی “دوستت دارم”.

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.

برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.

برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.

به خاطرهمه این ها، هیچ وقت فراموش نکن که:

همیشه برای گوش دادن به حرف هایت آمادگی دارم.

همیشه پشتیبانت هستم.

من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.

فقط کافی است چیزی از من بخواهی، بلافاصله از آن تو خواهد شد.

می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.

من کاملاً به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.

در دنیا تو از هر چیزی برایم مهمتر هستی.

همیشه دوستت دارم، چه به زبان بیاورم چه نیاورم.

همین الان در فکر تو هستم.

تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.

من همیشه برای تو این جا هستم و دلم برایت تنگ است.

هر وقت که احتیاج به درد و دل داشتی روی من حساب کن.

تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:40  توسط کامران  | 

چطور به زندگی ام روح تازه ای بدهم ؟

اگر بر این باورید عشقی که از آغاز ازدواج نسبت به همسرتان داشته‌اید بدون تلاش شما تا ابد باقی خواهد ماند و همواره در زمان بروز مشکلات به کمک شما خواهد آمد، در اشتباهید.

متاسفانه اگر برای تازه نگه داشتن عشق‌تان تلاش نکنید، خیلی زود روابط گرم زناشویی به سردی یک عادت روزانه خواهد شد!

اگر شما هم از آن‌دسته آقایانی هستید که تصمیم دارید در روابط خود با همسرتان همواره معجزه ی عشق را به وضوح ببینید، می‌توانید روی ایده‌های کاملا عملی این مقاله حساب کنید:

فکر نمی‌کنم برای اجرای یک نقشه ی عاشقانه، پختن نیمرو کار سختی باشد.

یک شب به همسرتان بگویید که قصد دارید شما شام را آماده کنید! به شرطی که او وارد آشپزخانه نشود.
اگر بر این باورید عشقی که از آغاز ازدواج نسبت به همسرتان داشته‌اید بدون تلاش شما تا ابد باقی خواهد ماند و همواره در زمان بروز مشکلات به کمک شما خواهد آمد، در اشتباهید.

متاسفانه اگر برای تازه نگه داشتن عشق‌تان تلاش نکنید، خیلی زود روابط گرم زناشویی به سردی یک عادت روزانه خواهد شد!

اگر شما هم از آن‌دسته آقایانی هستید که تصمیم دارید در روابط خود با همسرتان همواره معجزه ی عشق را به وضوح ببینید، می‌توانید روی ایده‌های کاملا عملی این مقاله حساب کنید:

فکر نمی‌کنم برای اجرای یک نقشه ی عاشقانه، پختن نیمرو کار سختی باشد.

یک شب به همسرتان بگویید که قصد دارید شما شام را آماده کنید! به شرطی که او وارد آشپزخانه نشود.

هر چند که همین پیشنهاد به تنهایی باعث رضایت خاطر همسرتان می‌شود، اما شما که یکی از مردهای موفق هستید همیشه برگی برنده در آستین خواهید داشت!!!

با سس قرمز روی نیمرو شکل یک قلب را بکشید، حتی می‌توانید کنار قلب‌تان جمله‌ای بنویسید. همه‌چیز بستگی به سلیقه ی خودتان دارد.

حالا وقت آن است که همسرتان را به صرف یک شام عاشقانه دعوت کنید.

اما اگر شما از آن دسته آقایانی هستید که دست به سیاه و سفید نمی‌زنید ولی می‌خواهید رمانتیک باشید؛ می‌توانید این روش را روی یک پیتزا اجرا کنید.

مطمئنا دیدن چهره ی همسرتان، زمانی که جعبه را باز می‌کند، باعث دلگرمی شما خواهد شد!

در این جا روی صحبت با خانم‌هاست. لطفا به همسران‌تان اجازه خوب بودن را بدهید!!! مطمئنا شما بیشتر از هر کس دیگر آن‌ها را می‌شناسید و قدرت پیش‌بینی رفتارشان را دارید، اما لطفا از این قدرت علیه نقشه‌های آقایان استفاده نکنید!

کافی است مچ همسرتان را وقتی مشغول آماده کردن مقدمات یک نقشه ی عاشقانه است بگیرید! آن وقت همه‌چیز عوض خواهد شد و شاید همسرتان دیگر به دنبال راهی برای نشان دادن علاقه‌اش نسبت به شما نگردد.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:38  توسط کامران  | 

توصیه های ایمنی در شوهر داری

توصیه‌های ایمنی:
هرگز به تملق و دروغ و مکر متوسل نشوید.
یک زن نیرنگ‌باز نمی‌تواند با به‌کارگیری دسیسه، عشق را در وجود شوهرش بیدار کند. به‌محض اینکه شما تصمیم گرفتید شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید، دیگر نباید درباره نقشتان به‌عنوان مشاور اصلی او، نگران باشید. او نیازی به اندرز شما ندارد، بلکه او محتاج پذبرش و اعتماد شماست. با صداقت احساس خواهید کرد که فشار بار سنگینی از روی شانه شما برداشته می‌شود، اگر از فشاری که از روی شانه او نیز برداشته می‌شود، سخنی به میان نیاوریم. او شاید شروع به افشای افکار و اندیشه‌هایش برای شما نماید و شاید حتی دقیقاً به‌‌همان طریقی عمل کند که شما می‌خواستید!

پذیرش شوهرتان نخستین گام در راه زنده کردن اوست و گامی است کارساز. این آزادی باعث می‌شود که به‌صورت یک مرد کامل در آید. او توانایی بالقوه یک مرد کامل شدن را داراست، ولی تا وقتی که شما به او اجازه نداده‌اید که او خودش باشد، قادر به رسیدن به آن مرحله نیست. او را بپذیرید، همان‌گونه که امروز هست. نقاط ضعف و قدرت او را بپذیرید.

«… شما شریک زندگی او هستید هم در روزهای خوش و شاد وهم در ناخوشی‌ها و غم‌ها، در داشتن‌ها و نداشتن‌ها، در دوران سخت بیماری و در زمان سلامت و توانایی … این پیمان شرکت را از همین امروز در قلب خود امضاء کنید.»

 
شوهرتان را تحسین کنید.
روان پزشکان بیان کرده‌اند که نیازهای اولیه یک مرد، علاوه بر یک عشق جنسی گرم و داغ، پذیرش و تحسین او از سوی همسرش می‌باشد. ما زن‌ها باید این تفاوت مهم بین دو جنس زن و مرد را کاملاً به‌خاطر بسپاریم.

شوهر شما، نظیر بسیاری از مردان، از لحاظ عاطفی شاید به یک جام خالی بماند و شاید عاری از عواطف به نظر برسد که قادر نیست احساسات واقعیش را نسبت به شما ابراز کند. به خاطر بسپارید او در فرهنگی رشد کرده که به او یاد داده‌اند (مرد هیچ‌وقت نباید گریه کند). بنابراین او یاد گرفته که احساساتش را برای خودش نگاه دارد، در حقیقت آن را در خود خفه کند.

عکس2
آیا تاکنون احساس کرده‌اید که وقتی به شوهرتان می‌گویید که چقدر دوستش دارید او به اندازه کافی احساساتی نمی‌شود؟ اما به او بگویید «من تو را تحسین می‌کنم» ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. اگر می‌خواهید او افکار و احساساتش را بیان کند، او را آزاد بگذارید، این کار را باید با پرکردن جام خالی وجود او با «تحسین شخصیت و کارهایش، آغاز کنید، زیرا جام وجود او باید ابتدا لبریز از احساس باشد تا قادر به انتقال احساس و افکارش شود و گرنه تا هنگامی که این نیاز روحیش برآورده نشده است، قادر نیست چیزی را به شما عرضه کند و هنگامی که جام وجودش لبریز شد، حدس بزنید که فوران احساساتش متوجه چه کسی خواهد شد؟ آری همان کسی که این جام را پر کرده است یعنی شما! باید به او احترام بگذارید. واژه احترام بنابر تعریف فرهنگ لغت، به معنای: «حفظ حرمت، تکریم شخصیت، ارج نهادن، ستایش و تمجید» است، نه تملق و چاپلوسی و تحقیر خود در برابر دیگری.

به عنوان یک زن، شما آرزو دارید که مورد عشق و علاقه همسرتان باشید، درست می‌گویم؟ اما، شوهر شما به‌عنوانی یک مرد، آرزو دارد که شما وی را تحسین کنید. زیرا این نخستین نیاز اوست. زنان، نقاط قوتی دارند که این نقاط قوت آنها نسبت به مردان بیشتر است. یکی از این نقاط قوت، همان حس رأفت، مهربانی و بخشندگی است، اصولاً طبیعت زن طوری است که بخشنده است. البته بعضی از زنان از این موضوع ناراحت هستند زیرا فکر می‌کنند که این امر موجب سوء استفاده مردان می‌شود.

«محبت و احترام از مقوله نور و حرارت است و ابتدا کانون شروع آن را که یک قلب لطیف و پاک است روشن و گرم می‌کند و سپس پرتو آن بر وجـود دریافت کننده یعنی همـان کسـی که شما دوستش دارید می‌تابد. هیچ‌کس برای چیزی که به‌دست آورده است پاداشی دریافت نمی‌کند، بلکه، افتخار و پاداش نصیب کسانی می‌شود که کرداری بخشنده و ایثارگر دارند.»
شما دقیقاً همان شخصی هستید که شوهرتان نیاز دارد احساس کند در نظر شما، فردی باارزش و قابل احترام است و در قلب شما جایگاه ویژه‌ای دارد. با شما ازدواج کرد زیرا فکر می‌کرد که شما مناسب‌ترین فرد برای زندگی با او در این دنیا هستید. ممکن است در دنیا بهترین پاداش‌ها را دریافت کرده باشد، ولی بیش از آن او به حمایت و تحسین شما نیاز دارد. یک مرد برای احساس یک زندگی ارزشمند، نیاز به تحسین دارد، و گرنه انگیزه‌های لازم برای تلاش و رشد خود را در صحنه‌های مختلف حیات اجتماعی خویش از دست می‌دهد.

در کنار هر مرد موفق و توانمندی یک زن شاداب و قوی قرار دارد که او را با تمام وجود دوست دارد و صادقانه او را تحسین می‌نماید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:37  توسط کامران  | 

ارگاسم یعنی بدن از لحاظ احساسی و بدنی ..

ارگاسم یعنی بدن از لحاظ احساسی و بدنی به اوج فعالیت می رسد. وقتی زن با شوهر تحریک جنسی می شوند. به تدریج تمام بدن چه از نظر فیزیولوژی و چه از نظر احساسی به حالتی می رسد که هر لحظه در حال افزایش است. در مردان؛ آلت تناسلی حالت نعوظ پیدا کرده و مجرای ادرار به طور مکرر منقبض می گردد. کیسه بیضه ضخیم شده بالا می آید. نبض و فشار خون بالا می رود که به تدریج هم بیشتر می شود. تنفس افزایش پیدا می کند. در زنان نیز؛ سینه ها سفت می شود، آرئول ها بزرگ شده، لبهای مهبل بزرگتر می شود، کلیتوریس بزرگتر می شود، مجرای رحم نرم و بزرگتر شده و اتساع پیدا میکند، گاهی مجرای رحم منقبض می گردد، خون رحم منقبض شده و بیشتر بالا می آید، ضربان فشار خون کمی بالا می آید و تنفس افزایش پیدا می کند و …

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:35  توسط کامران  | 

شب زفاف

نباید زفاف را با جبر آغاز کرد و بایستی این عمل دنباله نتیجه نوازشی صبورانه و معاشقه ای جاودانه باشد و شوهر باید عروس را به تدریج متمایل و راغب به عمل نماید نه آن که با شتابکاری و به کار بردن جبر تنها حس شهوت خویش را فرو نشاند. شوهر در شب زفاف باید تمام تمهیدات لازم را بکار گیرد و در نهایت ملایمات و ظرافت عمل کند و بداند که کوچکترین اشتباه، چنان او را خسته و دل آزرده می کند که به آسانی التیام پذیر نخواهد بود و گاهی اوقات تا پایان زناشوئی آثار آن بر جای می ماند. از نظر روانشناسی این دردهای روحی به پیدایش هزاران نوع اختلالات فکری و … خواهند شد که درمان آن بسیار مشکل خواهد بود.
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:35  توسط کامران  | 

تناسب جسمی و جنسی

در تناسب جسمی زوج ها همین کافی است که زن و شوهر ظاهر همدیگر را به پسندند. در این صورت در مورد مسائل جنسی مشکلی نخواهند داشت.

در تناسب جسمی زوج ها همین کافی است که زن و شوهر ظاهر همدیگر را به پسندند. در این صورت در مورد مسائل جنسی مشکلی نخواهند داشت.

اساساً هر نوع آلت تناسلی و واژن می توانند به آسانی و با تکنیکهای صحیح با هم آمیخته شوند. به این خاطر که واژن حالت ارتجاعی دارد و همین خاصیت ارتجاعی عضلات مهبلی است که باعث می شود، مهبل سایز خود را برای هر نوع آلتی منطبق کند. تنها از عجله و اعمال جبر قبل از مقاربت توسط شوهر به شدت ممانعت شود.

بسیار از مردان ایرانی برای اینکه خود را توانمند نشان دهند بدون ملاحظه و نرمی اقدام به آمیزش جنسی می کنند و این خود باعث ترس همسر می شود و در نتیجه درمقاربتهای بعدی، واژن به طور غیراردای از دخول ممانعت می کند و این موضوع باعث می شود که در نهایت همسر به سردی جنسی مبتلا شده و حتی جدائی و خیانت را در پی داشته باشد. به خاطر همین به اعتقاد برخی ها باید مقاربت در شب اوّل ازدواج ممنوع گردد و بعدها حوصله و بدون عجله و خستگی با نرمی و ظرافت ابتدا، با مواد بی حس کننده پرده بکارت را بی حس نموده و سپس شروع به آمیزش کنند. از مشکلات دیگر تناسب جنسی اندازه آلت و ناتوانی جنسی می باشد
زناشویی و تقویت نیروی جنسی با داروهای گیاهی – تالیف : کاظم کیانی

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:35  توسط کامران  | 

ارگاسم در مردان

تحریکات جنسی سبب تغییرات گسترده ای در بدن می شود. هنگامی که زن و مرد در اثر آمیزش تحریک می شوند، طپش قلب دو جنس سریعتر می شود و فشار خون افزایش می یابد. این افزایش در اندام تناسلی مردان شامل آلت می شود که باعث افزایش اندازۀ آن و رسیدن به حالت نعوظ می شود. در همین زمان تنشهای عصبی هم افزایش می یابد و کل بدن را متأثر می کند. رفته رفته این تغییرات در جریان مداوم مقاربت به اوج خود می رسد و سپس به ناگاه این تحریکات و تنش ها فروکش می کند (این همان حالت ارگاسم و رسیدن به اوج لذت جنسی است). در هنگام ارگاسم مرد، انزال و خروج منی صورت می گیرد و این مایع در هنگام انزال از طریق آلت از بدن خارج میشود و به داخل واژن منتقل می شود. ارگاسم در مردان نسبت به زنان از زمان کمتری برخوردار است که این امر به خاطر شرایط بدنی و عصبی زنان است که باعث این شرایط می شود.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:34  توسط کامران  | 

ارگاسم در زنان

ارگاسم در زنان از فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار است و به همین دلیل زمانی بیشتر می برد تا زن به ارگاسم برسد. ارگاسم در زنان دارای یک روند برای تخلیه است به طوری که زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمی توان مشخص کرد. به عقیده برخی از محققان، زنان لذت بیشتری از یک رابطۀ جنسی می برند تا مردان! البته این موضوع اثبات نشده است که لذت جنسی زنان چه میزان است ولی در برخی موارد لذت جنسی زن را ۷ یا ۹ برابر قدرت جنسی مرد دانسته اند که این نشان از پیچیدگی این امر دارد. زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوب برسند. که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب مهارت در رسیدن به لذت جنسی به همسر کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد.
همچنانکه ذکر شد ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد. به ارگاسم نرسیدن خانم ها می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.
زناشویی و تقویت نیروی جنسی با داروهای گیاهی – تالیف : کاظم کیانی

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:34  توسط کامران  | 

گرایش های بانوان

بعضی از خانم ها بدلیل طرز تفکر، شرایط زیستی و به خاطر ناکامی جنسی ناخودآگاه پس از ازدواج با یک سری از مشکلات و کشمکشهای روحی روبرو می شوند که افسردگی و ناامیدی را در پی دارد.
این مشکلات شامل سه مرحله پیوسته و در عین حال جدا از هم می باشد که آقایان باید حتماً باید آنها را بطور دقیق بشناسند، چرا که آنها اگر یک زندگی آرام می خواهند باید بتوانند مثل یک وزنه در طرف دیگر ترازو عمل کنند تا وضعیت متعادل و ثابتی شکل بگیرد. بارها ذکر شده است که روابط جسمانی تأثیر مستقیم بر روحیه و درجه شادابی افراد دارد. چنین مواردی بعد از ازدواج خودنمائی می کنند و این آقایان می باشند که نقش مهمی را در از بین بردن آنها بازی می کنند ولی متأسفانه آقایان به ندرت و یا اصلاً شناختی از این مسایل ندارند ولی تصور می کنند که چون مثلاً ۳ سال است که زندگی مشترک خود را شروع کرده اند طرف مقابل را به خوبی می شناسند! … به هر حال ما در زیر به این گرایش ها اشاره می کنیم:

بعضی از خانم ها بدلیل طرز تفکر، شرایط زیستی و به خاطر ناکامی جنسی ناخودآگاه پس از ازدواج با یک سری از مشکلات و کشمکشهای روحی روبرو می شوند که افسردگی و ناامیدی را در پی دارد.
این مشکلات شامل سه مرحله پیوسته و در عین حال جدا از هم می باشد که آقایان باید حتماً باید آنها را بطور دقیق بشناسند، چرا که آنها اگر یک زندگی آرام می خواهند باید بتوانند مثل یک وزنه در طرف دیگر ترازو عمل کنند تا وضعیت متعادل و ثابتی شکل بگیرد. بارها ذکر شده است که روابط جسمانی تأثیر مستقیم بر روحیه و درجه شادابی افراد دارد. چنین مواردی بعد از ازدواج خودنمائی می کنند و این آقایان می باشند که نقش مهمی را در از بین بردن آنها بازی می کنند ولی متأسفانه آقایان به ندرت و یا اصلاً شناختی از این مسایل ندارند ولی تصور می کنند که چون مثلاً ۳ سال است که زندگی مشترک خود را شروع کرده اند طرف مقابل را به خوبی می شناسند! … به هر حال ما در زیر به این گرایش ها اشاره می کنیم:

۱- گروه اوّل زنانی می باشند که زندگی سنتی دارند. این گروه گرفتاریهای خانوادگی زیادی دارند و نیروی عصبی، روحی و جسمی آنان صرف فعالیتهای خانه داری می شود. گرفتاریهای مادی و تهیه معاش هم مزید بر علت می شود تا زندگی روزمره تمام ذهن آنها را پر کند و آنها آن چنان غرق خودشان نماید که یکباره تبدیل به یک مجسمه سنگی بشوند! اینگونه از زنها یا دیگر توان ندارند و یا روابط و مسایل زناشوئی نیز به چشم یکی از کارهای خانه نگاه می کنند! بدبختانه این گونه افراد به سرعت به تحلیل می روند و از طرفی چون این مسائل تمام ذهن آنها را مشغول کرده است، دیگر دارای ذهنیت آرامی نمی باشند که بخواهند پذیرای روحی شوهر نیز باشند. مسلماً مرد نیز یک زندگی متروک را در خانه پیدا می کند و از طرفی همسرش جداً زحمت می کشد و از طرف دیگر نه او و نه همسرش از زندگی نمی توانند لذت ببرند و نتیجتاً بطوری خود را از زندگی راضی نشان می دهند ولی روحیات و احساسات داخلی خود را پنهان می کنند.

۲- دوّم زنانی می باشند که از مرحله سالم بیرون می آیند. آنها به خودشان و روابط عاشقانه فی مابین در زندگی اهمیت می دهند و اجازه نمی دهند مسایل اجتماعی خلوت آنها را بر هم بزند. ولی جالب اینجا است که این زنان هم ناراضی هستند! این افراد همانهائی هستند که نوازش را بسیار دوست می دارند ولی بدلیل نادرست و ناآگاهانه دچار انزال از رابطه خوب با شوهر شده اند و تنها دلیلی که آنها حاضر می شوند ایجاد رابطه کنند. این است که طرف مقابل شوهرشان می باشد و برای همین تسلیم می شوند. اینگونه زنها در اثر نوازش به حالت روحی لازم می رسند ولی از رابطه لذت نمی برند! در واقع نوازش آنها را اقناع می کند ولی این نوع ارضاء مصنوعی می باشد و در دراز مدت شرایط وخیمی را بدنبال خواهد داشت. این افراد اگر برای خود ارزش قائل نشوند و نوع تفکر خود را بازسازی نکنند و به نیازهای خود به عنوان حق مسلم نگاه نکنند، مسلماً به تیک های شدید عصبی دچار خواهند شد. آنها به راحتی دچار انزجار از زندگی خواهند شد و بعد از مدت زمان کوتاهی به گروه اوّل خواهند پیوست.
۳- گروه سوم زنانی می باشند که از مرحله دوّم هم سالم بیرون نمی آیند ولی این دفع این افراد خیلی خون گرم می باشند و در نتیجه خود را از آن طرف بام به پائین می اندازند! دقیقاً مثل یک شمع که از دو طرف می سوزد، شعله زیادی می دهند ولی به زودی به پایان می رسند. مشکل این است که آنها در اثر سرکوبهای پیاپی انتظار بیش از حدی از روابط جنسی دارند. آنها فکر می کنند به حدی باید همخوابی با شوهر شیرین باشد که آنها را در زمان کمتر از ۱۰ دقیقه بیهوش کند! در واقع به عقیده آنها رابطه با همسر زمانی لذت دارد که مثل زنبور عسل بعد از یک رابطه یکی از طرفین از بین برود! متأسفانه سرخوردگی و انحراف در این زنان بسیار زیاد است. چرا که مفهوم آنها از سیرابی، بدلیل سرکوب جنسی و زندگی مستمر در تخیلات و همچنین همواره در انتظار عاشق بودن چیزی خارج از توان یک رابطه جنسی می باشد. این افراد در مورد افکار خودشان باید بازنگری کرده و اجازه ندهند که از حد اعتدال خارج شوند. این افراد با یک دید رومانتیک بسرعت علاقه خود را نسبت به همسر از دست میدهند چرا که شوهر نمی تواند جوابگوی تصورات وی باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:33  توسط کامران  | 

سرد مزاجی زنان

بسیاری از خانمها از اینکه رغبت جنسی نداشته باشند، رنج میبرند. بخصوص اگر چنین زنانی همسری داشته باشند که قدرت جنسی زیادی دارد. این نوع زنان احساس می کنند که نمی توانند پاسخگوئی نیازهای شوهر خود باشند و این مسئله زمانی بدتر می شود که همسران چنین زنی نه از آناتومی زن اطلاعاتی دارند و نه خود را مؤظف به تلاش برای حل مشکل می دانند.
این اشتباه بزرگی است که مرد فکر کند، سرد مزاجی همسرش ربطی به او ندارد. این مسئله مشکل هر دو می باشد و باید برای حل آن احساس مسئولیت کرده و تلاش نمایند که با هم راه حلی برای آن پیدا کنند. احساس نارضایتی از زندگی زناشوئی، کم شدن مهر و علاقه به همدیگر، عدم احساس خوشبختی و حتی طلاق و خیانت از عوارض سرد مزاجی می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:32  توسط کامران  | 

تحریک جنسی همسر

همچنانکه در موضوع سرد مزاجی زنان گفته شد، بسیاری از همسران خود را بری برقراری رابطه بی میل نشان می دهند و طوری رفتار می کنند که گویا در حال لطف به شوهر می باشند و برای آنان رابطه جنسی اهمیت چندانی ندارد. این امر باعث می شود که شوهران همواره برای نزدیکی با همسر مدام التماس کنند و در نهایت هم همه چیز با سرعت پایان پذیرد. برای مقابله با این رفتار از شیوه های متفاوت، ابراز و محبت، آشنا ساختن وی با مسایل زناشوئی و … می توانید استفاده کنید ولی در ابتدا باید بیآموزید که:

همچنانکه در موضوع سرد مزاجی زنان گفته شد، بسیاری از همسران خود را بری برقراری رابطه بی میل نشان می دهند و طوری رفتار می کنند که گویا در حال لطف به شوهر می باشند و برای آنان رابطه جنسی اهمیت چندانی ندارد. این امر باعث می شود که شوهران همواره برای نزدیکی با همسر مدام التماس کنند و در نهایت هم همه چیز با سرعت پایان پذیرد. برای مقابله با این رفتار از شیوه های متفاوت، ابراز و محبت، آشنا ساختن وی با مسایل زناشوئی و … می توانید استفاده کنید ولی در ابتدا باید بیآموزید که:
۱- اگر شما دو روز پیش رابطه داشته اید و امروز هم به دنبال رابطه هستید. علت مهم آن است که شما دو روز پیش ارضاء فیزیکی شده اید ولی به طور ذهنی ارضاء نشده اید.
۲- اگر یکبار در هفته از شب تا صبح مشغول فعالیت جنسی باشید و خود را تخلیه کنید بهتر است از اینکه هر شب برای یکبار رابطه جنسی ناکافی داشته باشید.
۳- اگر بیآموزید که رفتار جنسی خود را با همسر تنظیم کنید و به درستی تخلیه شوید، می توانید روزهای دیگر را به خود برسید و فعالیتهای بدنی و ذهنی خود را داشته باشید و خود را آزاد نگه دارید. زیرا در غیر این صورت در هر دو روز یکبار مغز شما به طرف رابطه خواهد رفت.
۴- بیآموزید که در زمانی که سالم تخلیه شده باشید می توانید ذهن خود را آماده سازید و به کارهای ضروری دیگر خود برسید.
۵- تاکنون باید به این نتیجه رسیده باشید که بهتر است به جای اینکه مدام در پی درخواست رابطه باشید، آنرا از ذهن خود دور کنید و خود را برای روزی مشخص آماده سازید و در این مدت به خود برسید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:31  توسط کامران  | 

علائم سرد مزاجی ..

علائم سرد مزاجی: ضعف نیاز جنسی- بی رغبتی به داشتن مقاربت – بیزاری و نفرت و یا ناسازگاری و یا هر گونه تلاشی از طرف شریک خود – نفرت از آمیزش به علت تجارب ناهنجار قبلی (مثل دیر ارضاءشدن) – عدم احساس آرامش در حین مقاربت – احساس درد بلافاصله قبل از آمیزش و یا در حین و بعد از آمیزش – انقباض ماهیچه های اطراف مهبل هنگامی که مرد قصد دخول داشته باشد به طوری که ورود آلت مرد به واژن را ناممکن و یا مشکل می کند – کاهش جریان خون به واژن و منطقه لگن و عدم توانائی در رسیدن به ارگاسم. مبتلا بودن به مشکلات فوق همسر را تحت فشارهای روحی و روانی شدیدی قرار می دهد. نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که آیا فرد از اوّل دارای این مشکلات بوده و یا اینکه اخیراً به آن دچار شده است. همچنین نقش عوامل درونی ، آموزشی و … در سرد مزاجی را نباید دست کم گرفت.

علائم سرد مزاجی: ضعف نیاز جنسی- بی رغبتی به داشتن مقاربت – بیزاری و نفرت و یا ناسازگاری و یا هر گونه تلاشی از طرف شریک خود – نفرت از آمیزش به علت تجارب ناهنجار قبلی (مثل دیر ارضاءشدن) – عدم احساس آرامش در حین مقاربت – احساس درد بلافاصله قبل از آمیزش و یا در حین و بعد از آمیزش – انقباض ماهیچه های اطراف مهبل هنگامی که مرد قصد دخول داشته باشد به طوری که ورود آلت مرد به واژن را ناممکن و یا مشکل می کند – کاهش جریان خون به واژن و منطقه لگن و عدم توانائی در رسیدن به ارگاسم. مبتلا بودن به مشکلات فوق همسر را تحت فشارهای روحی و روانی شدیدی قرار می دهد. نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که آیا فرد از اوّل دارای این مشکلات بوده و یا اینکه اخیراً به آن دچار شده است. همچنین نقش عوامل درونی ، آموزشی و … در سرد مزاجی را نباید دست کم گرفت.
سرد مزاجی را می توان از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از جمله زوایای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی. به این دلیل است که بخشی از زنان مشکل تحریک شدن و رسیدن به ارگاسم در حین مقاربت را دارند و بخشی دیگر بدلیل ناآگاهی، با ساختمان و کارکرد جنسیت زن و بالاخره بی توجهی و بی اعتنایی همسر خود، ناخشنود و ناراضی می باشد. اگر در یک رابطه دو طرفه آگاهی داشته باشند و ضریب هوشی جنسی متعارفی داشته باشند آنگاه عامل سن در سرد مزاجی تأثیر زیادی نخواهد داشت. این مطلب زمانی روشن می شود که زنان در هر سنی ممکن است دچار سرد مزاجی شوند (حتی در ۲۰ سالگی) با این همه، تعدادی از محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که اخلال جنسی بیشتر دورۀ بعد از یائسگی که تولید هورمون بدن تقلیل می یابد، دیده می شود. هر چند که بر سر این موضوع نیز توافق چندانی بین محققان وجود ندارد.
درمان: اگر علت سرد مزاجی فیزیولیوژیکی باشد مثلاً کاهش جریان خون به واژن، ضعف حسی در واژن، کلیتوریس و به طور کلی این منطقه، به دلیل آسیب دیدگی عصب ها، یا کاهش تولید هورمون و یا یک بیماری مثل دیابت باشد، درمان آن هم راحت تر است. پزشکان متخصص زنان و همچنین متخصصان مجاری ادرار، امروزه در درمان بخشی از این عوامل سرد مزاجی موفقیت زیادی کسب کرده اند. امّا شرط موفقیت درمان این است که دلیل و ریشه مشکل دقیقاً شناسائی می شود که البته کار چندان آسانی نیست. مثلا احساس درد در هنگام آمیزش، آیا ناشی از التهاب یا انقباض ماهیچه های اطراف مهبل، یا تحریک نشدن کافی و عدم مرطوب بودن واژن و یا اینکه یک مسئله روانی است و اینکه همسر علاقه چندانی به شوهر ندارد.
میزان جاری شدن خون به واژن و متورم شدن آلت زنانه از جمله کلیتوریس را می توان با دستگاهی به نام Vaginal Photo Plethysmograhpy اندازه گرفت. همچنین با انجام آزمایشاتی ساده از واژن می توان وجود یا عدم وجود عفونت مهبلی را تشخیص داد. دورۀ یائسگی که با کمبود تولید هورمونی همراه است، به کاهش ترشحات مهبل و بالا رفتن میزان PH می انجامد – که این را هم می توان با یک تست ساده تعیین کرد و در صورت لزوم برای جبران کمبود ترشحات ناشی از کاهش هورمون ها، از ژل های مخصوص استفاده کرد. همچنین با دستگاه دیگری می توان میزان حساسیت کلیتوریس و احتمال ناراحتی در کار عصب ها در این ناحیه را هم مشخص کرد. با استفاده از هورمون های تستسترون که برای زنان تا حدودی همان اثر ویاگرا را دارد.
بسیاری از زنان، در اثر فشارهای مختلف به انواع قرص های ضد استرس و مسکن رو می آورند، این قرص ها در کاهش تمایل جنسی تأثیر زیادی دارند و باید در حد امکان آنها را کنار گذاشت.
برای مقابله با سرد مزاجی راه حلهای کوتاه مدتی وجود دارند که عبارتند از:
۱- زن و شوهر سعی کنند از ساختمان جنسی خود اطلاعات کافی بدست آورده و با همدیگر قسمت کنند.
۲- درباره مسئله سرد مزاجی – بخصوص اگر در رابطه خود آن را مشاهده می کنید – با هم صحبت کرده و برای حل آن تلاش کنید. مثلاً آیا تحریک کافی انجام می گیرد؟ از روش های و شیوه های متنوع استفاده می کنید؟ زمان انجام مقاربت و نور اتاق مناسب می باشد؟ و خیلی مسائل دیگر…
۳- در صورت عدم درمان بایستی به روانشناس و پزشک مراجعه نمود.
زناشویی و تقویت نیروی جنسی با داروهای گیاهی – تالیف : کاظم کیانی

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:31  توسط کامران  | 

انزال زنان

این سئوال برای زن و شوهرها همیشه مطرح بوده است که آیا خانم ها هم انزال داشته و مایعی از خود دفع می کنند؟ باید در جواب گفت که خانم ها به هنگام ارگاسم، مایعی از غدد بارتولن (در داخل واژن) خود دفع می نمایند. نظر اغلب بر این است که تحریک نقطه جی می تواند به دفع مایع به هنگام ارگاسم منجر شود. مقدار مایع دفع شده کاملاً متغییر است. این مایع به هنگام خروج، گرم، چسبنده و کمی تیره رنگ است. عوام فکر می کنند که این ماده از پیشابراه ترشح می شود، امّا اصلاًصحت ندارد و این ماده صرفاً از واژن ترشح شده و جنبه پزشکی دارد. (برای لیز کردن مجرا و ورود راحت اسپرم به داخل رحم می باشد).
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:30  توسط کامران  | 

جنبه های روان شناختی بلوغ چه مواردی است؟

بسیاری از بزرگسالان همه خاطرات تنش زای مربوط به تغییرات جسمانی نوجوانی را فراموش می کنند حتی دانشجویان دانشکده خاطرات دوران پیش از بلوغ خود را بهتر از دوران بلوغ به یاد می آورند. در نتیجه، بزرگسالان احتمالا درست نمی دانند که نوجوان تا چه اندازه ای از کل فرآیثند رشد باخبر است. البته این آگاهی نوجوان چند جای تعجب ندارد. برای اینکه کودک از خود احساس هویت روشنی به دست آورد باید بتواند در طول زمان به نوعی احساس ثبات و تداوم برسد.
نوجوانان نمی توانند به سادگی به چنین احساسی دست یابند، زیرا با بسیاری از تغییرات درونی دورن بلوغ دست به گریبانند. رشد ناگهانی نوجوان که شباهتی به رشد تدریجی و منظشم کودکان خردسال ندارد گاهی باعث می شود نوجوانان با خودشان غریبه شوند. برای اینکه نوجوان بتواند با موفقیت ین تغییرات بسیار زیاد را یکپارچه کند و آن را به صورت احساس هویت شخصی ثابتی در آورد و احساس اعتماد به نفس کند. زمان لازم است. تغییرات رشدی و نیاز به سازگاری با آن باعث می شود که نوجوانان به خوصیات جسمانی خود توجه بسیاری کنند. البته تصور نوجوانان از بدنشان همیشه عینی نیست. تجربیات گذشته باعث می شود آدمها خود را صرف نظر از خصوصیات ظاهری و تواناییهای واقعی شان، جذاب یا غیرجذاب، قوی یا ضعیف و یا دارای خصوصیات مردانه یا زنانه بدانند.
بنابراین مرد جوانی که عزت نفس کمی دارد و از لحاظ جثه و توانایی در حد متوسط است احتمالا خود را ضعیف و کوچکتر از آنچه هست می بیند. زن جوانی که همسالانش او را جذاب می دانند ممکن است خود را جذاب نداند به این دلیل که شبیه به والدین یا خوشایند دیگری است که از او خوشش نمی آید و یا دیگران به او توجهی ندارند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:27  توسط کامران  | 

مشاوره ازدواج

با توجه به این که زن و مرد قبل از ازدواج به صورت منفرد زندگی کرده، درگیر مسایل و ارتباطات دو نفره نیستند، ادراک ضعیفی از فرآیندهای بعدی که برای افراد یا زوجین ایجاد می شوند، دارند. وقتی دختر و پسری تصمیم به ازدواج می گیرند در حقیقت خود را گرفتار ارتباطات تنگاتنگ خانوادگی و اجتماعی می کنند. اساسا انسان ها شناخت خوبی از یکدیگر ندارند و به دلایل متفاوتی منجمله غلبه احساسات عشقی و عواطف و خلقیات بیمارگونه مقدار شناخت موجود نیز رنگ می بازد.

با توجه به این که زن و مرد قبل از ازدواج به صورت منفرد زندگی کرده، درگیر مسایل و ارتباطات دو نفره نیستند، ادراک ضعیفی از فرآیندهای بعدی که برای افراد یا زوجین ایجاد می شوند، دارند. وقتی دختر و پسری تصمیم به ازدواج می گیرند در حقیقت خود را گرفتار ارتباطات تنگاتنگ خانوادگی و اجتماعی می کنند. اساسا انسان ها شناخت خوبی از یکدیگر ندارند و به دلایل متفاوتی منجمله غلبه احساسات عشقی و عواطف و خلقیات بیمارگونه مقدار شناخت موجود نیز رنگ می بازد.
فرآیند مشاوره ازدواج با به کارگیری دانش پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی، و مسایل جنسی و خانوادگی سعی در شناخت دو طرف به نحو احسن و بدون غرض و ارائه طریق و تخمین میزان تطابق و سازگاری آنها در آینده دارد. به عبارت دیگر در مشاوره ازدواج فرد سوم ولی متخصص وارد عمل شده اختلالات مهم جسمی، روانی را شناسایی و به هر دو طرف گوشزد می کند. مشاور خوب می تواند جواب قطعی مثبت یا منفی داده و یا این که رای به حد متوسط بدهد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:27  توسط کامران  | 

چه کسانی اقدام به مشاوره ازدواج می کنند؟

از آنجا که داشتن اطلاعات کافی و کارآمد در پزشکی، روان شناسی و ابعاد جامعه شناسی و فرهنگی لازم است. روان پزشکان، روان پرستاران، مدد کاران اجتماعی روان شناسان بالینی و زمینه های وابسته می توانند اقدام به مشاوره ازدواج بنمایند. داشتن تجربه عملی و طی دوره آموزشی در نزد متخصصین مربوطه لازم است. این افراد اطلاعات وسیعی در مورد سبب شناسی، علامت شناسی، تشخیص و درمان بیماری های جسمی و روانی داند. آنها انحرافات جنسی و اجتماعی را تشخیص داده و قدرت تعبیر گفته های دختر و پسر را به نحوی روانکاوانه و در حد بالایی دارا هستند.

منبع : پاسخ به مسائل ، ناگفته های جنسی و زناشویی – مترجم : محمدرضا دژکام

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:26  توسط کامران  | 

اهمیت نظر ابراز شده مشاور ازدواج تا چه حد است؟

برای کسانی که به روابط بین فردی ثمربخش خصوصا در زندگی مشترک علاقه مند بوده و اهمیت می دهند، نظر مشاور می تواند حائز اهمیت شایانی باشد. از آنجا که مشاور، فردی بی غرض است و هیچ گونه تعصبی نسبت به دختر یا پسر ندارد و علاقه مند به زندگی زناشویی موفقی برای زوجین است، نظریه ای مبتنی بر واقعیت ارائه می کند. اگر چه او حقوق مادی خود را دریافت می کند، ولی عملا مسئولیت قانونی ندارد. زوجین می توانند به جواب مثبت مشاور عمل کنند و یا با وجود پاسخ منفی اقدام به ازدواج کنند و به دنبال پاسخ مثبت، متارکه نمایند. در هر حال پس از سه جلسه مشاوره، دختر و پسر راه را انتخاب می کنند، چرا که بایستی مسائل و مشکلات زندگی مشترک را تحمل کنند.
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:25  توسط کامران  | 

علائم و نشانه های مشترک بلوغ در پسران و دختران کدامند؟

1- روئیدن موهای زهاری و زیر بغل
2- تغییر فشار خون و ضربان قلب
3- تغییر صدا
4- زیاد شدن عرق بدن و دارای بوی خصوصی شدن
5- ازدیاد چربی زیر پوست و ظاهر شدن جوشهای صورت
6- سایر علائم که به دلیل کلیت نداشتن نمی توان آن را تعمیم داد.

منبع : پاسخ به مسائل ، ناگفته های جنسی و زناشویی – مترجم : محمدرضا دژکام

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:24  توسط کامران  | 

نحوه امتیازدهی در مشاوره ازدواج چگونه است؟

حداکثر نمره برای توفیق 1000 نمره است. 500 نمره به رابطه خانوادگی دو طرف مربوط می شود که شامل ارتباط دختر و پسر می باشد. بقیه 500 امتیاز به روابط دو نفر، تطابق هوشی، رفتاری، سنی و شخصیتی و … تعلق می گیرد. برای این که دختر و پسر بتوانند مجوز ازدواج را دریافت کنند، بایستی حداقل امتیاز آنها از 500 بیشتر باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:23  توسط کامران  | 

موارد منع ازدواج در مشاوره ازدواج شامل کدام مراحل است؟

مواردی که طی آن ازدواج تجویز نمی شود عبارتند از: وقتی که دو طرف اختلاف سنی بالای 5 سال داشته باشند، وقتی که دو طرف اختلاف خانوادگی زیادی داشته باشند (خانواده فقیر و غنی)، وقتی که هوش زن از مرد بیشتر باشد، وقتی که دو طرف یا مرد خانه بیکار باشد، وقتی که سن دو طرف کم باشد؛

مواردی که طی آن ازدواج تجویز نمی شود عبارتند از: وقتی که دو طرف اختلاف سنی بالای 5 سال داشته باشند، وقتی که دو طرف اختلاف خانوادگی زیادی داشته باشند (خانواده فقیر و غنی)، وقتی که هوش زن از مرد بیشتر باشد، وقتی که دو طرف یا مرد خانه بیکار باشد، وقتی که سن دو طرف کم باشد؛

مثلا دختر زیر بیست سال و پسر زیر 24 سال باشد، وقتی که دو طرف از دو فرهنگ کاملا متفاوت باشند، وقتی که آینده اقتصادی مرد روشن نبوده و احتمال بهبود نباشد، وقتی که اختلاف عملی و تحصیلی فاحشی داشته باشند و خصوصا این که زن تحصیلات بیشتری نسبت به مرد داشته باشند و خصوصا این که زن تحصیلات بیشتری نسبت به مرد داشته باشد، وقتی که یکی از طرفین اختلال شخصیتی داشته باشد، وقتی که یکی از طرفین اختلال شخصیتی داشته باشد، وقتی که یکی از طرفین یا هر دو معتاد به مواد مخدر یا الکل باشند، وقتی که عدم تجانس ژنتیکی داشته باشند و رابطه خویشاوندی نزدیکی بین آنها برقرار باشد و نظایر آن.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:23  توسط کامران  | 

در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟

در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟
وقتی که مشاوره نظر عاطفی و مغرضانه ای نسبت به یکی از طرفین داشته باشد، واقعیات را ابراز ننماید و یا این که وارونه جلوه کند و با حیله و نیرنگ سعی در جدا کردن آنها بنماید. وقتی که مشاور نظر واقع بینانه ای دال بر اقدام و عدم اقدام به ازدواج ابراز کند و تاکید داشته باشد ولی خانواده دخالت کنند و آنها را مجبور به اقدام مثبت یا منفی نمایند.
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:21  توسط کامران  | 

فواید مشاوره ازدواج کدام ها هستند؟

اثرات مفید زیادی شامل حال دختر و پسری که برای مشاوره می آیند می شود از جمله: به مشکلات شخصیتی طرف مقابل پی می برند، به اختلالات جسمی مهم نظیر معلولیت، دیابت، روماتیسم قلبی و نظایر آن در وجود خود یا طرف مقابل پی می برند، از ازدواجی که به زودی به طلاق می انجامد، جلوگیری می کنند، نظرات واقع بینانه فردی متخصص را دریافت می کنند، از ازدواج توام با عشق جنسی ممانعت به عمل می آید و از مشکلات و سختی هایی که به زودی فرا می رسند آگاهی پیدا می کنند، به اهمیت نظر مساعد خانواده های خود و نقش آنها در از هم گسستن و پایداری ازدواجشان واقف می شوند، اختلاف هوشی موجود را دریافته و تطابق لازم را که مرد باید باهوش تر باشد، بهتر درک می کنند، در صورت داشتن اختلاف علمی زیاد اقدام نمی کنند، شیوه های برخورد با همسر را یاد می گیرند و نظایر آن.
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:21  توسط کامران  | 

رضایت همسر از رابطه جنسی

جمله سئوالاتی که برای زوج جوان پیش می آید این است که چگونه می توان احساس رضایت کافی را برای همسر ایجاد نمود تا او هم از رابطه جنسی لذت ببرد؟
در جواب باید گفت که عمل آمیزش اصولاً باید دو طرفه باشد و هم همسر و هم شوهر هر دو در کمال رضایت اقدام به آمیزش نمایند. این اصل از امور مربوط به سلامتی جسم و روان می باشد. برای اقدام به این کار باید زن و مرد هر دو در شرایط مطلوب روحی قرار داشته باشند به این ترتیب که با هم صمیمانه تر رفتار نموده و از ابراز کلمات خوشآیند دریغ نکنند و به تدریج رابطه احساسی خود را قوی تر نمایند تا آنجائی احساس شود همسر واقعاً نیاز به رابطه جنسی دارد. بارها در مسایل جنسی توصیه شده است که قبل از شروع به آمیزش بهتر است که مدتها قبل از آمیزش بدن وی را آماده نموده و پس از زمانی طولانی که احسا س شد وی به ارگاسم نزدیک شده است اقدام به آمیزش کرد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:19  توسط کامران  |